22/06/2018
Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
BIBF NIEUWSBRIEF
Modellen van de aangifteformulieren gepubliceerd in staatsblad 2018

-Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2018;

-Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2018;

-Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2018.

Klik hiervoor meer details.

Jaarboek CBN 2018: korting voor BIBF leden en stagiairs

Binnenkort is de editie 2018 van het jaarboek CBN beschikbaar.Meer info vindt U via deze link.

Zoals vorige jaren genieten de leden en stagiairs van het BIBF van bijzondere voorwaarden:

- 30% korting bij eenmalige aankoop van editie 2018;

- 45 % korting bij intekening op een abonnement op de jaarlijkse edities.

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (“CBN”) is sinds haar oprichting in 1975 bepalend geweest voor de ontwikkeling van de boekhoudkundige doctrine via haar adviezen en aanbevelingen.
Deze creëren de broodnodige transparantie voor ondernemingen en verenigingen die het boekhoudrecht in de praktijk moeten toepassen.

Zo heeft de CBN ervoor gezorgd dat het Belgisch boekhoudrecht steeds bij de tijd is gebleven en aangepast werd aan de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

Dit werk brengt alle gepubliceerde CBN-adviezen (tot eind 2017) op gestructureerde wijze samen, gegroepeerd per rubriek van de jaarrekening. Het geeft daarnaast ook een overzicht van de relevante Belgische en Europese wetgeving. Het bevat tevens het Jaarverslag 2017.

Via deze link vindt U alvast de bestelbon met de bijzondere voorwaarden voor leden van BIBF/IPCF

Circulaire over de wijzigingen in de aangifte in de personenbelasting van aanslagjaar 2018 *

Circulaire 2018/C/71 bespreekt de wijzigingen in de (papieren) aangifte in de personenbelasting, de voorbereiding en de toelichting van aanslagjaar 2018. In tegenstelling tot de vorige aanslagjaren verschilt deel 1 van de 'Voorbereiding van de aangifte' volgens het gewest waar de belastingplichtige zijn fiscale woonplaats heeft gevestigd op 1 januari van het aanslagjaar. De verschillen tussen de gewesten situeren zich uitsluitend in de vakken IX, X en XI.

De deadlines zijn:

-aangifte op papier: 29 juni 2018 ;

-aangifte via Tax-on-web: 12 juli 2018 ;

-aangifte via mandataris: 25 oktober 2018.

Bron: Circulaire 2018/C/71 over de wijzigingen in de aangifte in de personenbelasting van aanslagjaar 2018.

BIBF-Enquête: de digitale voetafdruk van uw kantoor

50% van de boekhouders(-fiscalisten) hecht belang aan de digitale voetafdruk van hun kantoor. In mei 2018 heeft het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) een enquête gehouden bij haar 6000 leden en stagiairs. 843 onder hen namen hieraan deel. Wat was de bedoeling? De digitale voetafdruk van de boekhouder-fiscalist meten alsook de evolutie die deze de laatste jaren heeft ondergaan. Daarom stelde het Instituut twee vragen die reeds aan bod kwamen tijdens een eerdere enquête die we afnamen in 2013. Klik op deze link.

Jaarverslag BIBF 2017 online beschikbaar

Tijdens onze academische zitting dd. 12/06/2018 stelde het Instituut tevens haar jaarverslag voor. De papieren versie zal U weldra ontvangen samen met Pacioli. De elektronische versie is reeds beschikbaar via deze link

Circulaire over het nieuwe erfrecht *

Circulaire 2018/C/75 bespreekt de belangrijkste wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek voor erfenissen en giften door de wet van 31 juli 2017:

·Met betrekking tot de reserve => meer vrijheid voor de erflater: vroeger was de omvang van de reserve afhankelijk van het aantal kinderen van de erflater. Door de nieuwe erfwet kan de erflater ongeacht het aantal kinderen steeds beschikken over de helft van zijn nalatenschap.
Wat de abstracte reserve van de langstlevende echtgenoot betreft, zal het vruchtgebruik prioritair berekend worden op het beschikbare deel van de nalatenschap. De concrete reserve wordt behouden en uitgebreid tot het recht op voortzetting van de huur van de gezinswoning.
In de nieuwe wet wordt de reserve van de ouders opgeheven en vervangen door een onderhoudsverplichting ten laste van de nalatenschap van de kinderloze erflater indien de ouders zorgbehoevend zijn.

·Met betrekking tot de inbreng => meer zekerheid voor de schenker en de begiftigde: voortaan gebeurt de inbreng van alle schenkingen op basis van de intrinsieke waarde van de geschonken goederen op datum van de schenking, geïndexeerd tot op de dag van het overlijden.

·Met betrekking tot het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot: de nieuwe wet voorziet in een vereenvoudigde en buitengerechtelijke omzetting van het vruchtgebruik.

·Met betrekking tot de mogelijkheid om bindende erfovereenkomsten te sluiten => meer autonomie voor de erflater.

Het nieuwe erfrecht is van toepassing op de nalatenschappen die openvallen vanaf 1 september 2018.
De wet voorziet wel in overgangsmaatregelen. Vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad (01.09.2017) beschikt diegene die al schenkingen heeft gedaan of een testament heeft opgesteld, over een termijn van één jaar om via een - voor een notaris in authentieke vorm opgemaakte - verklaring te opteren om het oude recht van toepassing te laten blijven op de eerdere testamenten/schenkingen. Het gaat hier om een “opt-out”-regeling. Indien er niets wordt ondernomen, geldt na één jaar automatisch het nieuwe erfrecht.

Bron: Circulaire 2018/C/75 betreffende het nieuwe erfrecht.

Bepaal mee hoe E-loket voor ondernemers vorm krijgt

Vanuit VLAIO en het project ‘Vlaanderen Radicaal digitaal’ werkt de Vlaamse overheid aan het E-loket voor ondernemers. Via het E-loket zal de ondernemer in de toekomst, zijn dossiers kunnen opvolgen en subsidies of erkenningen/vergunningen kunnen aanvragen. Erkende boekhouders(-fiscalisten) zijn vertrouwenspersonen en adviseurs voor ondernemers, en nemen taken over van de ondernemer. Ongetwijfeld zal u, als economische beroepsbeoefenaar, de vraag krijgen om de dossiers te starten en op te volgen. Vanuit VLAIO, trekker van dit project, wil men het E-loket aan een kritisch panel van economische beroepers voorleggen om dit op hun maat uit te bouwen. Met de opmerkingen kan er dan rekening worden gehouden voor de verdere uitbouw. Het zal u ook toelaten u al voor te bereiden op de toekomstige mogelijkheid om het E-loket te gebruiken.

De sessie zal plaatsvinden op 5 september 2018 van 10u tot 12u30 in VAC Gent.

U kan zich opgeven als deelnemer bij:info@connect.vlaanderen


* Deze berichten mogen enkel dienen voor persoonlijk gebruik door BIBF-leden en -stagiairs,
mogen niet gereproduceerd worden en zijn beschermd door de intellectuele rechten van Kluwer