05/04/2018
Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
BIBF NIEUWSBRIEF
GDPR: wij werken aan praktische richtlijnen

Heel wat van onze leden hebben vragen rond de implementatie van de GDPR (General Data Protection Regulation). Iedereen die persoonsgegevens verwerkt, zou tegen 25 mei 2018 moeten voldoen aan deze nieuwe regelgeving. Het BIBF werkt hier in overleg met het IAB en het IBR aan een aanbod voor u. Dit met de bedoeling om voor u de bijkomende administratie en kosten zoveel mogelijk te beperken. Meer bepaald werken wij aan praktische richtlijnen die u moeten bijstaan bij de implementatie van de GDPR binnen uw onderneming. Deze richtlijnen zullen ook ter accreditatie worden voorgelegd aan de Privacycommissie.

De huidige voorzitter van de Privacycommissie verklaarde recent nog dat het zeker niet de bedoeling is dat er vanaf 25 mei een heksenjacht zal komen op zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepers. Conclusie: Het BIBF adviseert u om nog even geduld uit te oefenen en zodra er nieuws is brengen we u hiervan op de hoogte. Laat u ondertussen niet verleiden door allerhande (soms dure) voorstellen tot regularisatie.

Via deze links vindt U alvast enkele eerste hulpmiddelen om U op weg te helpen naar een GDPR conform kantoor:

Checklist: http://www.bibf.be/uploads/documents/AVG%20in%2012%20stappen.docx

Wat betreft de gegevensverwerking: http://www.bibf.be/Index.asp?Idx=5412

Wat betreft cyberveiligheid: http://www.bibf.be/Index.asp?Idx=4876

Insolventierecht: het Instituut doet een beroep op jullie!

Het insolventierecht werd door de wet van 11 augustus 2017 (B.S. 11/09/2017) grondig hervormd. Door deze wet werd Boek XX ingevoerd in het Wetboek Economisch Recht (WER). Deze wetgeving treedt in werking op 1 mei 2018. Meer informatie hierover vindt U terug in Pacioli 453.

Naast een update van de faillissementswetgeving alsook deze betreffende de continuïteit van de ondernemingen, is deze wetgeving vernieuwend wat betreft haar toepassingsgebied: Boek XX bevestigt het einde van het klassieke onderscheid tussen handelaars en vrije beroepen. Beide begrippen worden vervangen door het ruimere begrip van “onderneming” waar zowel de handelaars als de vrije beroepen onder vallen.

Concreet betekent dit dat een vrije beroepsbeoefenaar, zoals een dokter, een architect of een erkend boekhouder (-fiscalist) voortaan beroep kan doen op een procedure inzake gerechtelijke reorganisatie (vroeger WCO) en tevens failliet kan worden verklaard.

Doordat vrije beroepen voortaan tevens onder het “insolventierecht” ressorteren dienen de nodige waarborgen te worden voorzien inzake de specifieke deontologische regels die op hun van toepassing zijn.

De Wet voorziet daarom voor de vrije beroepen in specifieke maatregelen via hun orde of beroepsinstituut. In deze logica dienen de ordes of instituten, elk voor hun eigen beroep, praktijkmensen of zoals genoemd in de wet “insolventiefunctionarissen” voor te dragen om de gebruikelijke mandatarissen (zoals curatoren bij faillissement) te ondersteunen bij de verschillende insolventieprocedures.

Hun rol zal met name bestaan om tussen te komen bij de aangeduide hoofdmandataris in het kader van een insolventieprocedure teneinde hem hulp en bijstand te bieden betreffende de technische aspecten van de beroepspraktijk en de deontologie van de BIBF leden.

Meer info vindt U hier.

U kan uw kandidatuur met motivatie en uw curriculum vitaesturen naar het BIBF – Legrandlaan 45 te 1050 Brussel of via mail naar info@bibf.be uiterlijk tegen 20 april 2018 met vermelding van volgende referentie : “Kandidatuur BIBF Boek XX” en uw naam en lidnummer BIBF.

E-facturatie survey: cijferberoepen

Sinds 1993 kan men elektronisch factureren in België. Het gebruik van elektronische facturatie wordt door de federale overheid gemonitord via een jaarlijkse bevraging van ondernemingen, cijferberoepen en burgers. De evolutie van e-facturatie wordt zo in kaart gebracht, alsook wordt nagegaan welke voor- of nadelen e-facturatie voor u als onderneming met zich meebrengt om het beleid hierop te kunnen afstemmen. Uw deelname aan dit onderzoek is dan ook cruciaal. We zouden u bijgevolg willen vragen volgende vragenlijst online in te vullen. Het spreekt voor zich dat de anonimiteit van uw antwoorden gegarandeerd is. Alvast bedankt voor uw deelname.

https://web70.gfk.com/projects/BEL_443369_Cijferberoepen_2/addrandom.asp?RespondentSource=2

Alvast bedankt om deze nog eens te delen!

Circulaire over de forfaitaire beroepskosten voor burgemeesters, schepenen en ocmw-voorzitters - aanslagjaar 2019 (*)

De forfaitaire beroepskosten die burgemeesters, schepenen en ocmw-oorzitters van de bezoldigingen van hun mandaat mogen aftrekken, zijn voor het inkomstenjaar 2018 vastgesteld op:

·voor een burgemeester: 6.951,98 euro ;

·voor een schepen of een ocmw-voorzitter: 4.171,19 euro.


* Deze berichten mogen enkel dienen voor persoonlijk gebruik door BIBF-leden en -stagiairs,
mogen niet gereproduceerd worden en zijn beschermd door de intellectuele rechten van Kluwer