02/09/2013
Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
BIBF NIEUWSBRIEF

Ontmoeting met de minister van Financiën betreffende een duidelijke “duurzame Tax-cificatie”

In de loop van de maand juli vond een eerste ontmoeting plaats tussen het BIBF en het kabinet van de minister van Financiën. In dit kader hebben wij onze wensen en verwachtingen op tafel kunnen leggen.

Vervolgens hadden wijhet genoegen om op 19 juli jl. van gedachten te wisselen met minister van Financiën Koen Geens zelf. Tijdens dit onderhoud heeft hij ons zijn nieuw project “Naar een duurzame Tax-cificatie” voorgesteld en ons verzocht deel te nemen aan een nog op te richten overlegplatform, gericht op het herstel van het wederzijds vertrouwen tussen de administratie en de ondernemingen.

De Voorzitters en Ondervoorzitters van de drie instituten (IBR – IAB – BIBF), vergezeld van hun directeuren en secretarissen-generaal, evenals vertegenwoordigers van verschillende ondernemersorganisaties zoals het VBO, FVIB, UNIZO, UCM en het NSZ, hebben deze gelegenheid aangegrepen om met de minister en de hoge ambtenaren van zijn administratie een aantal punten van gemeenschappelijk belang te bespreken en een aantal concrete actiepunten voor te leggen.

Wij willen u nu reeds melden dat de drie instituten de diverse onderdelen van het project van duurzame Tax-cificatie, waaronder de oprichting van het overlegplatform waar wij al sinds lang om vragen, gunstig hebben onthaald. Wij zijn het eens met de uitgangspunten van dit project, met name de hervattingvan de dialoog en de verbetering van het wederzijds vertrouwen tussen de administratie, de ondernemingen en de economische beroepen, alsook het opbouwen van een respectvolle vertrouwensrelatie in het belang van alle partijen. Onze drie instituten zijn bereid met open geest en op professionele wijze bij te dragen tot het welslagen van dit project.

In de komende weken zullen wij aan de minister van Financiën onze aandachtspunten bij de oprichting van dit overlegplatform, alsook een aantal prioritaire thema's voor dit platform, verduidelijken .

Wij houden u zeker zo snel mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen in dit project dat van groot belangis voor onze beroepen.

Aanpassingen KMO Portefeuille: erkende boekhouders krijgen bepaalde vrijstellingen bij erkenningsprocedure

De kmo-portefeuille, de subsidiemaatregel voor Vlaamse kmo's, werd vanaf 01/07/2013 bijgestuurd om deze gerichter in te zetten voor bepaalde beleidsuitdagingen, zoals opvolging en overname van kmo's. Zo wordt een pijler coaching toegevoegd en werd de pijler strategisch advies uitgebreid. Daarnaast komt er ook een nieuwe erkenningsregeling voor de dienstverleners van de kmo-portefeuille.

Door tussenkomst van het BIBF, heeft het Instituut kunnen aantonen dat de BIBF leden reeds beantwoorden aan bepaalde erkenningscriteria in het kader van de KMO portefeuille. Hierdoor genieten de BIBF leden nu van een aantal vrijstellingen (in de competentiedomeinen “activiteit”, “bewijs van ervaring” en “integriteit”) wanneer zij bij het agentschap ondernemen een aanvraag tot erkenning indienen om op te treden in het kader van de KMO portefeuille voor gesubsidieerd advies. Dit geldt zowel voor strategisch advies als voor de begeleiding inzake bedrijfsoverdracht.

Antwoord op de meest gestelde vragen hierover, vindt u vanaf vandaag ook online.

Meer informatie op deze website!

Klachten over de dienstverlening van de FOD Financiën?

Als overheidsdienst hecht de FOD Financiën veel belang aan de kwaliteit van zijn dienstverlening. Het is onze ambitie onze werking permanent te verbeteren om u optimaal van dienst te zijn. Daarom kunt u met uw opmerkingen, suggesties of klachten over de doeltreffendheid van onze dienstverlening of onze klantvriendelijkheid altijd terecht bij onze dienst klachtenbeheer. Aarzel dus niet en laat het ons weten. Klik hier voor meer details.

Revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens

Voor het aanslagjaar 2014, inkomens 2013, is de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens op 4,19 vastgesteld (B.S. 24.07.2013, ed. 1, p. 46774).

Aanpassingen aan WCO

Zoals aangekondigd in Pacioli, 2012, nr. 353 werd er gewerkt aan een aanpassing van de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (hierna “WCO”). Deze aanpassingen vinden we nu terug in de Wet van 27 mei 2013 tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake continuïteit van de ondernemingen (Belgisch Staatsblad 22.07.2013).

Via deze link vindt U een eerste toelichting betreffende de nieuwe rol van de erkende boekhouders(-fiscalisten) in het kader van deze wet.

Fiscale regularisatie: verduidelijkingen over de toepassing van het oude en het nieuwe systeem

Hierna volgen enkele verduidelijkingen over de ontvankelijkheid van de vóór 15 juli 2013 ingediende regularisatie-aangiften en de toepassing van de wet in het oude en het nieuwe systeem.

Codes 1440 en 2440: verduidelijking van de regels

Wie wordt niet gevat door de codes 1440 en 2440?

Hij of zij die geen interesten of dividenden verkreeg of omdat de enige interesten die hij of zij verkreeg afkomstig zijn van gewone Belgische spaarboekjes en lager zijn dan 1.830 € of uitsluitend nog een aantal andere roerende inkomsten verkreeg, hoefde desbetreffende vakken niet aan te kruisen. Die andere roerende inkomsten zijn liquidatieboni, inkomsten uit de zogenaamde Leterme-bons (Staatsbons die op 4/12/2011 zijn uitgegeven) en verplicht aan te geven interesten van gewone Belgische spaarboekjes boven de 1.830 € waarop geen roerende voorheffing werd ingehouden.

Zij die zich in dit geval bevinden, hoeven dus ook geen contact op te nemen met hun belastingkantoor.

Wie wel?De belastingplichtige die zich niet in één van bovengenoemde situaties bevindt. Wie vergat aan te kruisen, kan dit eenvoudigweg per brief, mail of telefoon alsnog meedelen aan de controledienst.

Wat zullen de gevolgen zijn voor niet-aankruisen? Geen indien het om een vergetelheid gaat en hoogstens een vraag om inlichtingen van de FOD Financiën als er tenminste geen kwaad opzet mee gemoeid is.

Zie ook het antwoord op de veel gestelde vragen.

We merken op dat wie op een eenvoudige zichtrekening intresten ontving (hoe laag ook) verplicht is de codes 1440 en 2440 in te vullen.

Halvering maximumbedrag voor de belastingvermindering voor PWA-cheques en dienstencheques

Wat verandert er voor de belastingvermindering voor PWA-cheques en dienstencheques?

Tijdens de begrotingsonderhandelingen heeft de regering beslist om het maximumbedrag van de uitgaven van 2013 voor PWA-cheques en dienstencheques die in aanmerking komen voor de belastingvermindering te verlagen tot 1.380 euro (geïndexeerd bedrag).

Voor de cheques die u aankocht in 2013 vóór 1 juli is er nog een uitzondering voorzien. Voor die uitgaven blijft het maximumbedrag 2.720 euro.

Hoe zal deze verandering behandeld worden?

Geval 1 – tussen 1 januari en 30 juni 2013 heeft u PWA-cheques en/of dienstencheques gekocht voor meer dan 1.380 euro.

In dit geval zal enkel het bedrag dat u betaalde voor de cheques die u aankocht vóór 1 juli 2013 (en die niet terugbetaald zijn) in aanmerking komen tot een maximumbedrag van 2.720 euro.

Geval 2 – tussen 1 januari en 30 juni 2013 heeft u PWA-cheques en/of dienstencheques gekocht voor 1.380 euro of minder.

In dat geval zal het volledige bedrag dat u in 2013 betaalde voor cheques (die niet terugbetaald zijn) in aanmerking komen, maar beperkt tot een bedrag van 1.380 euro.

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering?

De effectieve belastingvermindering is 30% van het bedrag dat u aangeeft, dus:

  • 816 euro als u recht heeft op het maximumbedrag van 2.720 euro
  • 414 euro als u recht heeft op het maximumbedrag van 1.380 euro.

We zijn getrouwd of wettelijk samenwonend. Kunnen we beiden recht hebben op de belastingvermindering?

Ja. Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op de belastingvermindering voor de PWA-cheques en de dienstencheques die ze onder hun eigen naam kochten. Deze maximumbedragen gelden per jaar en per partner.

Meer info over de nieuwe maatregelen voor dienstencheques

Het BIBF communiceert via Twitter : volg ons nu!

Aan het Instituut zijn we ervan overtuigd: de sociale media zijn de dag van vandaag een belangrijk communicatiemiddel. "Waarom Twitter?" vraagt u zich misschien af? Omdat het ons in staat stelt actualiteit snel te verspreiden bij zowel personen als organismes die hierin interesse hebben.

We voegen dus een twitter-account toe aan onze reeds bestaande communicatiemiddelen, met name Pacioli, onze website en onze elektronische nieuwsbrief.

U bent reeds op Twitter en wenst ons te volgen?

Heel simpel:

-Stap 1: verbindt u op Twitter en klik op 'zoeken';

-Stap 2: zoek @BIBF_ in de rubriek 'Personen' en klik op 'volgen' bij onze account.

U vindt hier de rechtstreekse link naar onze pagina: https://twitter.com/BIBF_

U bent nog niet op Twitter? Creëer dan eerst een account via www.twitter.com. Eens u bent ingeschreven, volg dan de twee stappen hierboven.


* Deze berichten mogen enkel dienen voor persoonlijk gebruik door BIBF-leden en -stagiairs,
mogen niet gereproduceerd worden en zijn beschermd door de intellectuele rechten van Kluwer