26/05/2014
Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
BIBF NIEUWSBRIEF

Permanente vorming : vergeet uw verslaggeving 2013 niet!

De aangifte 2013 dient U te rapporteren via het EXTRANET (zie www.bibf.be, klik leden en stagiairs en daarna klikken rechts bovenaan tegen de rand van uw scherm op extranet). U kan daar tevens van dag tot dag uw vorming van 2014 online bijhouden. Een papieren aangifte is niet langer mogelijk.

U dient de aangifte van de door U in 2013 gevolgde vorming in te vullen EN AF TE SLUITEN, via het extranet.

Wij bena­drukken dat U enkel dit jaarverslag (via extranet) dient in te vullen. De originele attesten dienen door de boekhouder(-fiscalist) gedurende 5 jaar bewaard te worden en slechts op vraag van het Instituut moeten deze worden voorgelegd. Enkel de bijscho­lingsactiviteiten waarvoor een aanwezigheidsattest werd uitgereikt, conform de richtlijn, komen in aanmerking.

Bemiddeling

Het beheren van een geschil op een open en constructieve manier is ongetwijfeld een winst aan energie, zowel op menselijk als op financieel vlak.

De bemiddeling is immers geschiloplossing waarbij men meestal versterkt uitkomt. Er gebruik van maken voor uw klant in geval van conflict tussen partners, of in een vergoedingsgeschil, is onderdeel van de mogelijke oplossingen en wordt ook aangemoedigd door het BIBF.

Wekt dit scenario uw interesse? Neem dan deel aan de bemiddelingsopleiding georganiseerd door bMediation in Brussel van 18 september 2014. Hier kan U de volledige kalender terugvinden

Het is niet alleen een mogelijke opening voor nieuwe missies. Buiten de opportuniteit om nieuwe opdrachten uit te voeren, biedt deze opleiding u vooral een goede kennis om beter te overleggen met uw gesprekpartners en aldus mogelijke conflicten te vermijden.

Een cursist getuigt: "Dit samenspel heeft me persoonlijk verrijkt". Deze grondige en praktische opleiding heeft me elementen aangereikt en inzichten gegeven, waardoor het mogelijk is de focus te leggen op de verzoening tussen partijen.

Het Fiscaal Memento 2014 (versie januari 2014)

Op de website van deStudie- en Documentatiedienst van de FOD FinanciŽn & Hoge Raad van FinanciŽn vindt U een overzicht van de fiscaliteit in BelgiŽ anno 2014. U vindt dit terug via deze link

Deontologie BIBF toegelicht : U oefent activiteiten als syndicus uit?

Hoewel het uitoefenen van syndicusactiviteiten voor derden tot het ďnatuurlijkeĒ monopolie behoort van de leden van het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV), is het voor de erkende externe boekhouders(-fiscalisten) een deontologisch toegelaten beroepsactiviteit.

Er kunnen zich eenvoudigweg twee situaties voordoen:

1) U kan zich hiervoor inschrijven op het tableau van het BIV (enkel op het deeltableau van desyndici) rekening houdend met de voorwaarden opgelegd door het BIV (erkenning, inschrijving, lidgeld, Ö).

Pro memorie wordt herhaald dat binnen het segment van de activiteiten van een vastgoedmakelaar enkel de syndicusactiviteiten zijn toegelaten voor de BIBF-leden. Andere activiteiten van een vastgoedmakelaar (bemiddeling, rentmeesterschap, Ö) zijn en blijven in strijd met de plichtenleer van het BIBF (onverenigbare activiteiten- artikel 21).

2) Of U oefent de syndicusactiviteit uit op basis van uw lidmaatschap van het BIBF zonder aansluiting bij het BIV.

Vergeet in dat geval niet dat U voor deze syndicusactiviteiten tevens moet ingeschreven zijn in de KBO en dit zowel als U de syndicusactiviteiten uitoefent als natuurlijke persoon of via uw erkende boekhoudvennootschap.

In deze hypothese bent U gehouden artikel 20 van de plichtenleer van het BIBF te respecteren. Deze regels, geÔnspireerd op de deontologische regels voor syndici van het BIV, vindt U in het KB 22 oktober 2013 tot goedkeuring van de plichtenleer BIBF.

Wij vestigen in het bijzonder uw aandacht op het volgende:

- U dient uw mandaten als syndicus voorafgaand aan enige opdracht aan te melden bij het BIBF en tevens jaarlijks een lijst van uw syndicusmandaten over te maken aan het BIV,

- U dient een aparte en specifieke polis burgerlijke aansprakelijkheid te onderschrijven als syndicus conform de minimale voorwaarden van het BIV (de BIBF modelpolis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid dekt deze activiteiten niet) en U dient hiervan een copie , alsook het betalingsbewijs van de premie, over te maken aan het BIBF;

-U dient jaarlijks tien uur bijkomende vorming te volgen specifiek voor de syndicusactiviteiten erkend door het BIV. U kan deze rapporteren via de normale weg op het extranet samen met uw vorming als BIBF boekhouder.

- U dient daarenboven over een aparte bankrekening te beschikken, waarvan U alleen verantwoordelijk bent , geopend op naam van elke vereniging van mede-eigenaars waarvan U syndicus bent;

- U dient eveneens, volgens de modaliteiten vastgelegd door het BIV, de gelden en waarden die U bewaart of beheert in het kader van de uitoefening van uw opdracht als syndicus, te laten waarborgen;

Voor die externe BIBF leden die syndicusactiviteiten uitoefenen zonder tegelijk ingeschreven te zijn op het deeltableau van de syndici bij het BIV, vragen wij U dringend zich in orde te stellen met deze regelgeving.

Tot slot merken wij op dat, bij niet-naleving van deze regels, de Uitvoerende Kamer van het BIBF bevoegd is om hierover op deontologisch vlak te oordelen.

Meer info over de nieuwe plichtenleer vindt U in deze Pacioli.

Jaarlijkse indexering bedragen personenbelasting (*)

Circulaire AAFisc Nr. 17/2014 van 5 mei 2014 bevat een overzicht van de belangrijkste bedragen die in de fiscale wetgeving voorkomen en die van toepassing zijn voor de aanslagjaren 2012, 2013, 2014. Die bedragen betreffen de vaststelling van de belastbare grondslag en de berekening van de personenbelasting.

Bron: Circulaire AAFisc Nr. 17/2014 (nr. Ci.D.28/632.837) dd. 5 mei 2014.

Een praktische kijk op kmo-financiering

Waar en wanneer?

-3 juni 2014 9u in Edegem;

-7 oktober 2014 9u in Beernem;

-20 november 2014 om 9u in Leuven.

Bent u op zoek naar financiering voor de start of groei van een kmo? Kent u voldoende de verschillende overheidsinstrumenten, zoals de winwinlening, de voordelige achtergestelde leningen en overheidswaarborgen? Is uw kredietdossier voldoende onderbouwd om de slaagkansen op bankfinanciering te verhogen? Kent u de alternatieve financieringsmogelijkheden zoals crowdfunding, financiering via business angels en de risicokapitaalverschaffers, indien de bank de financieringsbehoefte niet of slechts beperkt kan invullen?

Via gratis sessies biedt Agentschap Ondernemen u de mogelijkheid uw kennis te verruimen over deze themaís, gegeven door experten van PMV, Febelfin, BAN Vlaanderen, Belgische Crowdfunding Organisatie (BCO) en Agentschap Ondernemen.

Van FamilyFriends&Fans(FFF) tot risicokapitaal: wat zijn de mogelijke financieringsbronnen en welke producten biedt de overheid aan ter ondersteuning? Niet alleen subsidies en voordelige leningen maar ook interessante initiatieven zoals Finmix en de Subsidiedatabank worden hierbij toegelicht.

Deze opleiding werd erkend door BIBF als permanente vorming (5u).

Inschrijven is gratis maar verplicht via http://www.agentschapondernemen.be/event/een-praktische-kijk-op-kmo-financiering-de-belangrijkste-overheids-en-private

Aangifte BNI/natuurlijke personen

De FOD FinanciŽn deelt mee dat de aangifte BNI/natuurlijke personen vanaf aanslagjaar 2014 enkel nog kan worden ingediend via een officiŽle papieren aangifte of via Tax-on-web. In tegenstelling tot vorige aanslagjaren zullen aangiften ingediend op een pdf-formulier niet langer worden aanvaard.

Teneinde de toezending van de papieren aangiften correct te laten verlopen, is het aangewezen dat belastingplichtigen die nog niet in onze bestanden werden opgenomen en die voor aanslagjaar 2014 de eerste maal een aangifte BNI/natuurlijke personen moeten indienen, worden ingeschreven bij de bevoegde taxatiedienst. U gebruikt daartoe het formulier dat u kan terugvinden op de portaalsite van de FOD FinanciŽn (financien.belgium.be > Particulieren > Internationaal > Belasting niet inwoners Ė vragen 1 en 2). Mits de boekhouder of fiscaal raadgever daartoe gemachtigd is, kan de toezending van de papieren aangifte ook op zijn of haar adres gebeuren.

U wordt echter verzocht om zo veel mogelijk gebruik te maken van Tax-on-web voor het indienen van de aangiften BNI/natuurlijke personen.Er werd immers voorzien in de mogelijkheid om een Tax-on-web/BNI-mandaat aan te maken, ook voor de niet-inwoners die niet over een geldige elektronische identiteitskaart of token zouden beschikken. Daarenboven bestaat de mogelijkheid om Tax-on-web/BNI-mandaten aan te maken middels een collectieve procedure via de werkgever of mandataris.

Meer informatie over voornoemde procedures vindt u op de homepagina van TOW op volgende link : https://eservices.minfin.fgov.be/taxonweb/app/pro/public/common/changeLanguage.do).

U kan ook terecht op het specifieke contactpunt bevoegd voor de Tax-on-web/BNI-mandaten (dhr. Marc Bidlot - tel. 0257 69433). Eventuele bijkomende vragen om inlichtingen m.b.t. deze brief kunt U toezenden naar volgend e-mailadres secr.pmekmo@minfin.fed.be.

Belastingstelsel van de vergoedingen voor vrijwilligerswerk (*)

Een nieuwe circulaire actualiseert en coŲrdineert de richtlijnen in verband met de niet-belastbare bedragen van de vergoedingen voor vrijwilligerswerk. Die richtlijnen zijn van toepassing op de vergoedingen (toelagen, verblijfs- en verplaatsingsvergoedingen, enz.) die in het kader van gelegenheidswerk, zowel in de sportsector als in de sociale en culturele sector in de brede betekenis van het woord, door een club, federatie, vereniging, instelling of overheid aan onbaatzuchtige medewerkers en aan beoefenaars van amateursporten en van andere socio-culturele activiteiten worden toegekend.

Bron: 13de addendum dd. 14 mei 2014 bij de circulaire nr. Ci.RH.241/509.803 (AAFisc Nr. 8/2003 dd. 5 maart 1999)


* Deze berichten mogen enkel dienen voor persoonlijk gebruik door BIBF-leden en -stagiairs,
mogen niet gereproduceerd worden en zijn beschermd door de intellectuele rechten van Kluwer