20/11/2013
Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
BIBF NIEUWSBRIEF
Minister Geens versoepelt overgangsregeling liquidatiebonus

Omdat sommige vennootschappen het moeilijk hebben om de vereiste verrichtingen binnen de gestelde termijn klaar te krijgen, heeft de minister van Financiën voorgesteld een versoepeling toe te staan. Lees hier het persbericht alsook de circulaire betreffende het uitstel.

Ontwerpadvies CBN boekhoudkundige verwerking overgangsperiode liquidatiebonus aan 10 %

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 ".

Het BIBF is tevreden dat de CBN duidelijkheid verschaft betreffende dit actuele onderwerp. Helaas blijven er ook nog onopgehelderde items waarover het Instituut vragen ontving van haar leden en waarop niet werd geantwoord. Met name geldt dit voor de belaste reserves in het kapitaal (of in de uitgiftepremies) die tevens in aanmerking komen voor de regeling. Aangezien dergelijke belaste reserves reeds begrepen zijn in het kapitaal is het niet duidelijk op welke wijze de omzetting van deze belaste reserves in het kapitaal boekhoudkundig moet worden verwerkt met name voor vennootschappen die niet afsluiten op 31/12/2013. Indien U in uw praktijk ook met dergelijke gevallen wordt geconfronteerd, gelieve dienaangaande meer duidelijkheid te vragen bij de CBN zodat zij haar advies op dit vlak aanpast. Ook zou het ons inziens nuttig zijn indien de CBN in haar advies rekening zou houden met de tweede circulaire betreffende dit onderwerp (bijkomend uitstel- zie eerste bericht)

Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 25 november 2013 vóór 17 u.

CBN publiceert advies betreffende de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2013/14 : " De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kaptitaalsubsidies ". Dit advies vervangt advies 165/1.

De invoering van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca

Sinds 4 november 2013 kunnen producenten van onderdelen van een geregistreerd kassasysteem de certificatie van die producten aanvragen bij de FOD Financiën. Daarmee is de eerste stap gezet voor de invoering van de kassasystemen op het terrein. Klik hier voor meer details.

Enquête naar aanvoelen en toekomst Belgische fiscaliteit.

De Werkgroep “Fiscaal Correct” (fiscaalcorrect.be), laureaat van de Taxman Award 2013, lanceert thans in samenwerking met de VUB een grootschalig onderzoek naar het Belgisch fiscaal gevoel.

Aan de hand van een tax survey wil de werkgroep achterhalen hoe onze burgers en onze ondernemers over fiscaliteit denken en hoe de Belgische fiscaliteit verder moet evolueren. Met een aantal zeer gerichte vragen wil de Werkgroep de zo noodzakelijke fiscale hervorming voor ons land mee helpen sturen en aldus richtinggevend te zijn voor de politieke wereld.

Hiervoor rekenen wij ook op uw steun. Mogen wij u dan ook verzoeken deze enquête in te vullen zodat uw antwoord mee de fiscale toekomst van ons land kan bepalen. De resultaten van de enquête zullen worden bekendgemaakt op het “Forum for the Future”, dat op 5 december 2013 in Tour & Taxi's wordt georganiseerd.

De enquête kan hier worden gedownload.

Wees klaar voor SEPA : vanaf 1 februari 2014 zal de overstap rond zijn!

Vanaf 1 februari 2014 moeten overschrijvingen en domicilieringen voldoen aan nieuwe Europese wetsbepalingen en aan de normen van de Single Euro Payments Area (SEPA). Het is de bedoeling dat burgers, bedrijven en andere economische actoren betalingen in euro kunnen doen en ontvangen, binnen Europa, binnen of buiten de nationale grenzen, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde rechten en verplichtingen, ongeacht waar ze zich bevinden.

Meer weten ? zie http://www.sepabelgium.be/nl.

Vragen over het systeem van fiscale en sociale regularisatie?

De meest gestelde vragen (FAQ) over het systeem van fiscale en sociale regularisatie vindt u hier (Wet van 11 juli 2013).

Zoekt u nog meer informatie? Surf dan naar http://www.ruling.be/regularisatie.htm

Bron: FOD Financiën.


* Deze berichten mogen enkel dienen voor persoonlijk gebruik door BIBF-leden en -stagiairs,
mogen niet gereproduceerd worden en zijn beschermd door de intellectuele rechten van Kluwer