31/01/2013
Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
BIBF NIEUWSBRIEF
Nieuwe website BIBF vanaf 01/01/2013

De website van het BIBF heeft een nieuw kleedje gekregen. Professionalisme, moderniteit en gebruiksvriendelijkheid gaan hier hand in hand samen om u - lid/stagiair maar ook de ondernemer of student - het werkinstrument bij uitstek te bieden dat resoluut de deur opent naar die informatie over het beroep die u nodig heeft. Naast de nieuwe en moderne lay out , zal tevens de inhoud verder geactualiseerd worden en tevens waar nodig worden vereenvoudigd.

Heel wat leden en stagiairs reageerden reeds positief op deze nieuwe website. Sommigen vonden evenwel niet onmiddellijk het EXTRANET terug. Vandaar hier even de korte webroute naar het extranet : vanuit homepage www.bibf.be , kiest U eerst de toegang voor leden en stagiairs, daarna vindt U de "extranet -doorklik" uiterst rechts op uw scherm (buiten het kader van de tekst). U kan ook eenvoudigweg klikken op deze link voor rechtstreekse toegang: https://extranet.ipcf.be/Default.asp?lang=2

Anti-witwaswetgeving : verplicht in te vullen vragenlijst door alle BIBF leden !!

Zoals reeds gemeld in Pacioli 328 werden de Instituten door de wetgever niet alleen belast met het opstellen van een Reglement inzake de bestrijding van het witwassen van geld doch ook met een controle op de wijze waarop de leden van het BIBF de wet en het reglement in het kantoor toepassen.

In dit kader werd een systeem uitgewerkt dat de leden van het BIBF toelaat om op eenvoudige wijze verslag te doen aan het BIBF over de wijze waarop de wet en het reglement worden toegepast binnen hun kantoor. Dit zal gebeuren aan de hand van een elektronische vragenlijst .

Alvorens deze elektronische vragenlijst in te vullen dient U evenwel verplicht voorafgaandelijk met al uw cliŽnten de formaliteiten inzake identificatie te volbrengen (tevens te bewaren in het permanent dossier van elke cliŽnt). De standaardformulieren hiervoor vindt U via deze link.

Meer gedetailleerde info vindt U tevens in het reglement, de toelichtingsnota en de handleiding interne procedure op onze website kan vinden.

Eens U al uw cliŽnten correct heeft geÔdentificeerd en uiterlijk tegen 30/06/2013 dient U dit te rapporteren aan het BIBF via de elektronische vragenlijst op het extranet in de rubriek ďEformsĒ. Klik op ďvragenlijstĒom op te starten en vergeet aan het einde niet af te sluiten.

Deze verplichtingen zijn op elk lid individueel van toepassing. Dus de leden die aan een kantoor verbonden dienen elk individueel de elektronische vragenlijst te beantwoorden.

De stagiairs boekhouders(-fiscalisten) moeten deze vragenlijst niet invullen.

Seminaries 2013 : inschrijven kan vanaf nu !

Het programma van de seminaries 2013 voor de BIBF leden en stagiairs te Leuven (aula Pieter De Somer) is bekend.

U kan zich inschrijven voor deze vier sessies door betaling van 80 euro (leden) of 40 euro (stagiairs) op rekeningnummer van het BIBF: IBAN BE 88 0682 1707 7741 met vermelding van uw lidnummer, naam en ďseminaries 2013Ē.

De eerste sessie is voorzien op zaterdag 23 maart 2013 en het aantal plaatsen is beperkt. Aarzel dus niet om U snel in te schrijven.

Gratis handboek over de nieuwe aansprakelijkheidsregeling voor de economische beroepen

De uitgeverij Intersentia heeft een nieuw werk gepubliceerd betreffende de nieuwe aansprakelijkheidsregeling voor economische beroepen: "Rechtspersonen en natuurlijke personen", Studiedag Brussel, 30 september 2010. Het gaat om een publicatie van de tussenkomsten van de studiedag georganiseerd door het BIBF, het IAB en het IBR.

Voor meer details, klik op de link hierna: http://www.bibf.be/uploads/documents/Nieuwe_regeling.pdf

Forum Boekhouding & FinanciŽle Beroepen, Gent - 26 februari 2013

Het kennis-, informatie- en networkingplatform voor Professionals uit de Cijferberoepen uit Vlaanderen bij uitstek! Deze niet te missen jaarlijkse afspraak is tevens een gelegenheid bij uitstek om met uw confraters ideeŽn en ervaringen uit te wisselen. Klik hier voor verder details.

Permanente vorming : verslaggeving 2012 en aantal uren voor 2013

De Nationale Raad heeft op haar vergadering van 26 oktober 2012 het aantal uren permanente vorming vastgelegd die elke boekhouder(-fiscalist) BIBF en elke stagiair-boekhouder(fiscalist) in 2013 minstens moet volgen: dit bedraagt 40 uren vorming zoals de voorbije jaren

Voor de vorming die hiervoor in aanmerking komt, verwijzen wij naar de norm zoals gepubliceerd in Pacioli 211 van 12 juni 2006 ofnaar deze link

De aangifte 2012 kan U ENKEL nog doen via ons EXTRANET (zie www.bibf.be, klik leden en stagiairs en daarna klikken rechts bovenaan tegen de rand van uw scherm op extranet). U kan daar tevens van dag tot daguw vorming van 2013 online bijhouden. Een papieren aangifte is niet langer mogelijk.

U dient de aangifte van de door U in 2012 gevolgde vorming in te vullen EN AF TE SLUITEN, via het extranet, UITERLIJK tegen 01/05/2013.

Wij bena­drukken dat U enkel dit jaarverslag (via extranet) dient in te vullen. De originele attesten dienen door de boekhouder(-fiscalist) gedurende 5 jaar bewaard te worden en slechts op vraag van het Instituut moeten deze worden voorgelegd.

Enkel de bijscho­lingsactiviteiten waarvoor een aanwezigheidsattest werd uitgereikt, conform de richtlijn, komen in aanmerking.

De website efacture.belgium.be werd gelanceerd

De elektronische factuur vormt een prioriteit in het kader van de administratieve vereenvoudiging. Het gaat om een erg interessant werktuig : modern, praktisch, besparend en betrouwbaar. Hierdoor kan niet alleen de overheid op de werkingskosten besparen maar kunnen ook de ondernemingen hun administratieve lasten verminderen. Klik hier voor meer details.

GeÔndexeerde bedragen inzake de inkomstenbelastingen AJ 2014 gepubliceerd in BS

De verschillende coŽfficiŽnten terzake werden in het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2013 gepubliceerd. Klik op deze link voor verder informaties.

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2013

Schalen en regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2013 werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2012, p. 79896.

Informatiesessies over eindeloopbaan- en toekomstplanning

Sinds Di Rupo I werden er al heel wat nieuwe fiscale en juridische maatregelen genomen op het vlak vanreglementeringen zoals de pensioenwetgeving, bedrijfsoverdracht, successierechten & -planning, sociale zekerheid, ziekteverzekering,Ö .

Daarom organiseert Integraal vzw in samenwerking met BIBF in het voorjaar 2013 een 3-delige informatiereeks onder het motto ĎDenk vroeger aan later!Ē. De sessies richten zich speciaal naar zelfstandigen, bedrijfsleiders en vrije beroepen.De informatiecycli vinden plaats in het voorjaar 2013 op 17 plaatsen in Vlaanderen; dus vlak in uw omgeving. Alle sessies starten om 20u00. Na deelname ontvangt u een BIBF attest permanente vorming van 7,5 uren. Klik hier voor meer info.

Wettelijke interestvoet daalt tot 2,75%*

De wettelijke interestvoet die gebruikt wordt in burgerlijke en handelszaken, daalt stevig. Van 4,25% in 2012, naar 2,75% in 2013. De wettelijke interestvoet blijft het hele jaar geldig.

Eerst contractuele, dan wettelijke interestvoet

Als ťťn van de partijen die betrokken is bij een overeenkomst, niet tijdig betaalt, kan de tegenpartij de achterstallige som mťt interesten opeisen. In principe wordt de interest aangerekend die bedongen is in het contract zelf. Pas als daarover geen afspraken gemaakt zijn, geldt de wettelijke interestvoet. De wettelijke interestvoet wordt gevormd door de 12-maands Euribor-rentevoet van de maand december (0,542%) af te ronden naar het hogere veelvoud van 0,25% (0,75%) en te verhogen met 2%. Dat brengt ons op 2,75%.

Niet voorÖ

De wettelijke interestvoet is niet van toepassing:

  • in fiscale zaken. Daar geldt een specifiek tarief van 7% (!). Ook als de fiscale wetten naar de wettelijke interestvoet verwijzen. Alleen wanneer expliciet van dit tarief wordt afgeweken, geldt de Ďgewoneí wettelijke interestvoet;
  • in sociale zaken. Sinds 2009 geldt in sociale zaken dezelfde interestvoet als in fiscale zaken. Dus 7%;
  • bij handelstransacties tussen ondernemers onderling, of tussen ondernemers en aanbestedende overheden over het leveren van goederen of het presteren van diensten. De interestvoet voor deze handelstransacties wordt om de 6 maanden vastgelegd. Het percentage voor het eerste semester van 2013 werd nog niet officieel bekendgemaakt, maar zou 8% bedragen. Opgelet! Voor bepaalde specifieke transacties tussen ondernemers onderling, of tussen ondernemers en overheid, geldt de wettelijke interestvoet wťl. Evenals voor alle transacties tussen ondernemingen en consumenten onderling;
  • bij overheidsopdrachten die onder de Algemene Aannemingsvoorwaarden (AAV) vallen. Daar gold in 2012 een specifieke interestvoet van 3,25% of 3% voor oude overheidsopdrachten, en van 8% voor nieuwe overheidsopdrachten. De nieuwe cijfers zijn nog niet bekend. Voor overheidsopdrachten die niet onder de AAV vallen, geldt de wettelijke interestvoet.

Bron : Algemene administratie van de thesaurie, Mededeling over de wettelijke interestvoet (BS 9 januari 2013, p. 773).

Nieuwe regeling voor de verlegging van de heffing van de btw bij invoer

Vanaf 1 januari 2013 moet wie goederen invoert en een vergunning heeft om de verlegging van heffing toe te passen geen vooruitbetaling van de btw meer doen. De verlegging van heffing betekent dat u de te betalen btw mag aangeven en betalen via de periodieke btw-aangifte in plaats van ze aan de douane te betalen op het moment van de invoer.

Om van de verlegging van heffing gebruik te kunnen maken kunt u een vergunning aanvragen als u al een invoeractiviteit heeft of als u ermee zal starten en u uw btw-verplichtingen heeft nageleefd.

Een koninklijk besluit dat voor deze regeling artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 wijzigt, zal binnenkort worden gepubliceerd.

In afwachting kunnen de belastingplichtigen met een individueel btw-nummer die de regeling willen toepassen, de vergunning al aanvragen door het nieuwe aanvraagformulier in te vullen en te versturen naar het volgende adres:

Federale Overheidsdienst FinanciŽn, Algemene Administratie van de Fiscaliteit, Administratie KMO
Centrale diensten, Managementondersteuning Ė Vergunningen

Koning-Albert II laan 33 bus 28 te 1030 BRUSSEL .

Als u al een vergunning had op 31 december 2012, wordt die automatisch verlengd. In dat geval moet u niets doen.

Forfaitaire belastingen

De fiscale administratie publiceerde naast een circulaire over de forfaitaire regeling bij de apothekers tevens een gamma aan forfaitaire regelingen . U vindt ze via deze link

Fiscale provisie vakantiegeld 2013

De percentages van de voorzieningen voor vakantiegeld 2013 die in de balansen op 31 december 2012 worden geboekt en die als beroepskosten (artikel 49 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992) kunnen worden aanvaard, bedragen:

  • 18,80 % van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2012 zijn toegekend aan bedienden die onder de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers vallen en die nog steeds in dienst zijn op 31 december 2012. Er moet enkel rekening worden gehouden met de normale en periodieke bezoldigingen, met uitsluiting van met name vakantiegeld en eindejaarspremie;
  • 10,27 % van 108/100 van de lonen die in 2012 zijn toegekend aan arbeiders en leerlingen die onder dezelfde wetgeving vallen.

Bron: Circulaire nr. Ci.RH.243/349.099 (AAFisc Nr. 1/2013) dd 14.01.2013.


* Deze berichten mogen enkel dienen voor persoonlijk gebruik door BIBF-leden en -stagiairs,
mogen niet gereproduceerd worden en zijn beschermd door de intellectuele rechten van Kluwer