Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.bibf.be met inbegrip van de zoekfunctie “Boekhouder zoeken” (hierna de “Website”). Door de toegang tot en het gebruik van de Website verklaart u zich als gebruiker uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

1. Inhoud en aansprakelijkheid

De inhoud op deze Website is slechts informatief. De aangeboden informatie kan in geen geval beschouwd worden als een aanbod noch kunnen er rechten ontleend worden aan de ter beschikking gestelde informatie.

Hoewel het BIBF de nodige zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze Website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, stelt BIBF zich niet garant voor de juistheid, de betrouwbaarheid en actualiteit van de aangeboden informatie. Deze website wordt naar beste vermogen op regelmatige tijdstippen geactualiseerd. Het BIBF stelt zich evenmin garant voor de goede werking en beschikbaarheid van de Website. De informatie die getoond wordt in de zoekfunctie “Boekhouder zoeken” is de informatie zoals verstrekt en/of geactualiseerd door de bij het BIBF aangesloten lid of stagiair.

De eventuele hyperlinks naar andere websites houden geen bekrachtiging of aanbeveling in van de inhoud die daar geboden wordt. De eventuele hyperlinks worden de gebruiker louter ter informatie en voor zijn eigen gebruiksgemak aangeboden. Het gebruik van de eventuele hyperlinks is voor eigen risico van de gebruiker.

Indien u als gebruiker onjuistheden, onvolledigheden of veroudering van de aangeboden informatie zou opmerken, kan u ons daar steeds op wijzen door contact met ons op te nemen.

Het BIBF kan in ieder geval noch rechtstreeks noch onrechtstreeks aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de slechte werking, onjuiste, onvolledige of niet geactualiseerde informatie, tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de Website of voor de (in)directe schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website of de daarop aangeboden inhoud. Het BIBF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit het raadplegen van deze externe websites, het gebruik, de inhoud of beschikbaarheid ervan.

2. (Intellectuele) eigendom

Het BIBF behoudt alle rechten met betrekking tot de op de Website gepresenteerde informatie. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze Website, zonder voorafgaandelijke uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het BIBF over te nemen, te vermenigvuldigen, te distribueren of openbaar te maken.

In het bijzonder met betrekking tot de zoekfunctie “Boekhouder zoeken”, is het niet toegelaten om de gegevens (hetzij persoonsgebonden, hetzij professionele) over te nemen, te vermenigvuldigen, te distribueren of openbaar te maken dan mits uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van het BIBF. De zoekfunctie heeft uitsluitend tot doel de gegevens van een lid of stagiair van het BIBF te verifiëren, dan wel op te zoeken. Deze gegevens kunnen in geen geval worden gebruikt voor commerciële of promotionele (in de ruime zin) doeleinden.

Gebruikers van deze site verbinden zich ertoe de informatie op deze site enkel voor persoonlijk gebruik te benutten.

Het BIBF behoudt zich het recht voor om gebruikers die deze voorwaarden niet naleven, de toegang tot de Website te ontzeggen, aansprakelijk (al dan niet tuchtrechtelijk) te stellen, dan wel andere maatregelen te nemen om deze misbruiken te beteugelen.

3. Wijzigingen

Het BIBF behoudt zich het recht voor de op of via deze Website aangeboden informatie met in begrip van deze disclaimer en de andere verklaringen, te allen tijde te wijzigen zonder hierover nadere melding te moeten maken. Het verdient dan ook aanbeveling regelmatig na te gaan of de op of via deze Website aangeboden informatie met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en de andere verklaringen, gewijzigd is.

4. Privacy

Het BIBF hecht veel belang aan uw privacy en vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens met de nodige zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld. Voor meer uitvoerige informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, verwijzen wij u dan ook door naar onze Privacyverklaring zoals deze gepubliceerd staan op de Website.

5. Toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. In geval van een geschil dat ontstaat naar aanleiding van een bezoek aan of gebruik van deze Website, zijn uitsluitend de rechtscolleges te Brussel bevoegd, welke de Belgische wet zullen toepassen.


Laatst gewijzigd op 04/12/2019 16:18:31