Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
ITAA ZOEKT ZELFSTANDIGE PROFESSIONAL VOOR FUSIEBEGELEIDING VAN TWEE INSTITUTEN- OPDRACHT VAN BEPAALDE DUUR

Nota voor kandidaat-dienstverleners van advies in het transformatieproces van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) en van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten(IAB) naar hetInstituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (ITAA)

A.Kader

1.De wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27-03-2019) heeft het ITAA bij artikel 61 opgericht. Het ITAA treedt in de rechten en plichten van het BIBF en van het IAB. De Koning stelt, na advies van de Raad van het ITAA, een huishoudelijk reglement vast.

Het BIBF en het IAB werden op hun beurt bij de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen opgericht als opvolger van een vroegere instelling.

2.De opdracht van het ITAA is in het artikel 62 opgenomen (zie bijlage). Het wordt samengevat als

-het beschermen van de rechten en de gemeenschappelijke beroepsbelangen van (gecertificeerde) accountants en gecertificeerde belastingadviseurs,

-de toegang tot het beroep

-het toezien op de kwaliteit van de uitoefening van het beroep

-het beheer van een openbaar register,

-het voorzien van een tuchtregeling en het toezien op de permanente vorming en op de beroepsuitoefening, op het vlak van bekwaamheid, onafhankelijkheid en professionele rechtschapenheid.

3.Tot nu toe waren beide Instituten mutatis mutandis met gelijkaardige opdrachten met de voornoemde wet van 22 april 1999 belast.

4.In de komende maanden zullen bijkomende koninklijke besluiten in voege treden.

5.De nieuweRaad zal op zijn bijeenkomst van 10/09/2019, de krijtlijnen van de strategie ontwikkelen met het formuleren van de missie, de visie en doelstellingen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen van de opdracht zie hierboven § 2en §3).

6.Daarenboven heeft de Raad van het Instituut op 16 juli 2019 beslist om een ploeg samen te stellen met als opdrachteen nieuwe organisatie uit te tekenen.

B.Transformatieproces voor een nieuw Instituut

1.Daar het wettelijk geregeld is dat een nieuw Instituut in de rechten van de bestaande treedt, moet men over een integratie in een nieuwe entiteit spreken.

2.Het tweetalige (Nederlands/Frans) team belast met de integratie en fusie (stuurgroep fusie en uitvoerend comité), wenst in haar opdracht ondersteund te worden op het vlak van aanpak, technieken en modellen, en dit door een specialist met voldoende ervaring.

3.Het uitgangspunt isdat het menselijke aspect de essentiële voorwaarde is voor het succes van deze fusie. Het is bijgevolgessentieel dat alle betrokkenen – in hoofdzaak personeel, directie en Raad van het ITAA – vertrouwen hebben in het plaatsen van de nieuwe structuur, hun rol en verantwoordelijkheden in het transformatieproces en in de toekomstige organisatie.

4.Concreet verwacht het team een offerte van de kandidaat-dienstverlener met een beschrijving van:

a.Deaanpak en de werkmethode (waaronder een model van communicatieplan) ten aanzien van het team, de raad en het personeel;

b.Het stappenplan en een tijdslijn;

c.Het te voorziene budget voor haartussenkomst;

d.De KPI’s die zullen dienen om de voortgang van de transformatie en het slagen van de opdracht te bepalen;

e.De cv van de consulent(en) en die van eventuele medewerkers;

f.Referenties in de privé- en in de openbare sector inzake gelijkaardige opdrachten

Geïnteresseerd?

Indien deze opdracht tot uw competenties behoort en U bent geïnteresseerd om samen met ons deze uitdaging aan te gaan, verwachten wij uw offerte via geert.lenaerts@itaa.be en eric.steghers@itaa.be
Laatst gewijzigd op 02/09/2019 17:05:22