Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Bericht FOD Financien : Aankondiging van controleacties

Net als de voorbije jaren willen we op een transparante manier communiceren over verschillende controleacties die gepland of lopende zijn. We willen er de belastingplichtigen via een constructieve samenwerking toe aanzetten om hun fiscale verplichtingen correct na te komen.

Voor particulieren

We besteden dit jaar bijzondere aandacht aan uw fiscale situatie als u:

 • aanspraak maakt op de aftrek van een onderhoudsgeld, met name als u dat overschrijft naar het buitenland
 • als bedrijfsleider of loontrekkende werkelijke beroepskosten hebt afgetrokken
 • de inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed, waarvan u eigenaar bent in België en dat door uw huurder voor professionele doeleinden wordt gebruikt, niet correct hebt aangegeven
 • de roerende inkomsten die verband houden met het houden van een rekening in het buitenland niet hebt aangegeven
 • uw belastingaangifte niet hebt ingediend ondanks de verstuurde herinnering. U zult dan het voorwerp uitmaken van een nazicht, in het bijzonder als u regelmatig nalaat uw aangifte in te dienen.

Voor ondernemingen

Uw onderneming loopt onder meer een hoger risico op een controle als zij:

 • de voorwaarden bij het aanleggen van een liquidatiereserve (voorwaarden vermeld in artikel 184 quater van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) niet heeft nageleefd
 • niet al haar inkomsten heeft aangegeven, met name die uit het buitenland
 • niet-recurrente kosten van uitzonderlijke omvang of van uitzonderlijke impact heeft geboekt
 • een gebrek aan samenhang in haar omzetcijfer vertoont. Haar omzet lijkt abnormaal in verhouding tot de omzet van ondernemingen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden, of evolueert in een a priori abnormale verhouding volgens diverse parameters die door de administratie gekend zijn.
 • is opgericht als holding en achtereenvolgens een kapitaalsverhoging en een niet-belaste kapitaalsvermindering heeft doorgevoerd.

We willen een gelijke behandeling garanderen. Daarom selecteren we de particulieren en de ondernemingen op basis van indicatoren die wijzen op een groter fiscaal risico.

Naast deze specifieke aandachtspunten voeren we uiteraard nog andere controles uit van de fiscale situatie van de particulieren en de ondernemingen.

Deze communicatie vindt u vanaf 8 juni ook op onze website.


Laatst gewijzigd op 11/06/2019 13:12:55
Navigatie
 • TERUG