Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Oproep tot kandidatuurstelling voor de stagecommissie bij het BIBF/IBA

In de schoot van het BIBF worden om de vier jaar de werkende en plaatsvervangende leden van de stagecommissie aangewezen door de nationale raad van het Instituut. Dit gebeurt in uitvoering van artikel 17 ev. van het KB van 27/09/2015. De kandidaten zijn tevens bereid dit engagement op te nemen bij het Instituut van de Belastingadviseurs en Accountants (IBA).

Rol van de stagecommissie

De belangrijkste opdracht van de stagecommissie is het afnemen van het schriftelijke en mondelinge gedeelte van het praktisch bekwaamheidsexamen voor de stagiairs erkende boekhouders (-fiscalisten).

Daarnaast wordt er beroep gedaan op de leden van de stagecommissie om, binnen hun specialiteit en expertise, vormingsessies te geven aan deze stagiairs.

Profiel van de kandidaten

De werkende en plaatsvervangende leden van de Stagecommissie kunnen zowel BIBF leden als externe personen zijn die gekozen worden op grond van hun specifieke kennis van de materies relevant voor het beroep.

Zij beschikken bij voorkeur over een ruime ervaring als allround boekhouder(-fiscalist) of zijn gespecialiseerd in één van de examenmateries die de stagiairs BIBF moeten afleggen aan het einde van hun stage. Deze materies zijn:

1° algemene boekhouding;

2° wetgeving op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen;

3° algemene beginselen van het financieel beheer;

4° het opstellen, de analyse en de kritische beoordeling van de jaarrekening;

5° organisatie van de boekhoudingsdiensten en van de administratieve diensten van de onderneming;

6° belasting op de toegevoegde waarde;

7° personenbelasting;

8° vennootschapsbelasting;

9° belastingsprocedures;

10° vennootschapsrecht en de wetgeving in verband met ondernemingen in moeilijkheden;

11° beginselen van registratie- en successierechten;

12° organisatie en beheer van een boekhoudkantoor;

13° beginselen van het arbeids- en sociaal zekerheidsrecht;

14° plichtenleer van de erkende boekhouders en boekhouders-fiscalisten met inbegrip van de beginselen inzake de wetgeving tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

U bent voldoende beschikbaar om deze opdracht te vervullen. De stagecommissie vergadert ongeveer een 20 tal dagen per jaar.

Ervaring als docent binnen een onderwijsinstelling is een belangrijke troef.

De kandidaten mogen, behoudens eerherstel, geen tuchtrechterlijke sanctie hebben opgelopen. Er zal tevens nagegaan worden of zij in orde zijn met hun verplichtingen t.a.v. het BIBF en met name inzake hun permanente vorming, hun verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en hun ledenbijdrage.

Er bestaat onverenigbaarheid tussen het mandaat van lid van de Stagecommissie en het mandaat van werkend of plaatsvervangend lid van de Uitvoerende Kamers/Kamers van Beroep.

De voorzitter en de ondervoorzitter uitgezonderd, telt de Stagecommissie ten hoogste vijf werkende Nederlandstalige en vijf werkende Franstalige leden die tevens lid zijn van de Raad.

Ten minste één Franstalig en één Nederlandstalig lid moeten docent zijn een inrichting voor hoger onderwijs waar een Europees kwalificatieniveau 6,7 of 8 kan worden bereikt.

Eén van de leden van de Stagecommissie moet beschikken over een voldoende kennis van de Duitse taal.

Kandidaatstelling en praktische aspecten

De kandidaten zullen door de Nationale Raad worden aangeduid voor een mandaat van vier jaar.

Teneinde voldoende beschikbaarheid te garanderen voor het uitoefenen van de diverse opdrachten van de verschillende werkgroepen en commissies, zal er aan de Raad voorgesteld worden om kandidaten niet voor meerdere commissies of werkgroepen te benoemen.

De leden van de stagecommissie moeten in volle onafhankelijkheid werken. Dit betekent ondermeer dat zij geen seminaries of voorbereidingscursussen kunnen animeren van beroepsverenigingen of enige andere organisatoren ter specifieke voorbereiding op het schriftelijk of mondeling gedeelte van het praktisch bekwaamheidsexamen.

De voorziene vergoeding voor deze opdracht is vastgelegd in artikel 43 van het KB van 28/11/2018. Dit betreft een kilometervergoeding alsook een zitpenning van 170 € per halve dag (van minstens drie uur) en met een maximum van 2 zitpenningen per dag.

Indien U geïnteresseerd bent om deel uit te maken van de stagecommissie bij het BIBF verwachten wij uw gemotiveerde kandidatuur met curriculum vitae ter attentie van de Voorzitter van de Nationale Raad op info@bibf.be uiterlijk tegen 11 juni 2019.
Laatst gewijzigd op 17/05/2019 13:39:56
Navigatie
  • TERUG