Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Aankondiging verkiezingen BIBF 26 maart 2019 - Uiterste datum indiening kandidaturen 26 februari 2019

BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN - B.I.B.F

Aankondiging (*) betreffende de verkiezingen voor het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (B.I.B.F)

Brussel, 15 januari 2019

Geachte Confrater,

In uitvoering van artikelen 11 en 12 van het koninklijk besluit van 28 november 2018 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, zullen de verkiezingen (de stemopneming) voor de Nationale Raad, de Uitvoerende Kamers en de Kamers van Beroep van het B.I.B.F plaatsvinden op dinsdag 26 maart 2019 om 9.00 u. ter zetel van het B.I.B.F, Legrandlaan 45 te 1050 Brussel.

De stemgerechtigde Nederlandstalige boekhouders(-fiscalisten) (**) kunnen volgende Nederlandstalige leden verkiezen:

  • voor de Nationale Raad: negen werkende en zes plaatsvervangende leden,
  • voor de Uitvoerende Kamer: drie werkende en zes plaatsvervangende leden;
  • voor de Kamer van Beroep: twee werkende en zes plaatsvervangende leden.

De erkende boekhouders(-fiscalisten) B.I.B.F die zich kandidaat willen stellen voor één van voormelde mandaten dienen aan volgende wettelijke voorwaarden te beantwoorden op de datum van de verkiezingen:

  • zij moeten gedurende ten minste drie jaar voorafgaand aan de datum van de verkiezingen onafgebroken zijn ingeschreven op het tableau van de erkende boekhouders (-fiscalisten) B.I.B.F en zij mogen geen enkele tuchtstraf hebben opgelopen, tenzij zij in ere werden hersteld.
  • hun kandidatuur moet voorgedragen worden door meer dan vijf kiezers (minstens 6 stemgerechtigde erkende
    boekhouders(-fiscalisten) B.I.B.F)behorend tot dezelfde taalgroep als de kandidaat.
  • De kandidaturen worden aan de voorzitter van de Nationale Raad toegezonden bij ter post aangetekende brief ter zetel van het B.I.B.F of worden haar tegen ontvangstbewijs afgegeven op de zetel van het Instituut. De kandidaturen moeten uiterlijk tegen dinsdag 26 februari 2019 bij haar toekomen. Wanneer de kandidatuur wordt ingediend door een gevolmachtigde, dient deze laatste in het bezit te zijn van een volmacht van de kandidaat.
  • De kandidaatstelling geeft duidelijk aan voor welke functie ze bedoeld is. Zij vermeldt de naam, de voornamen, en de woonplaats van de kandidaat. Zij wordt door de kandidaat en door de kiezers die hem voordragen ondertekend. Het is bovendien wenselijk het lidnummer van de kandidaat en de kiezers die hem voordragen te vermelden.

De kandidaten zullen op de stembrieven gerangschikt worden in alfabetische volgorde.

Een kandidatuur kan niet tegelijk gesteld worden voor een mandaat van lid van de Nationale Raad en een mandaat van lid van een Kamer noch voor beide Kamers.

De stemming is niet verplicht. Alle stemgerechtigde erkende boekhouders(-fiscalisten) B.I.B.F zullen een stembrief met de nodige instructies ontvangen ten minste 15 dagen voor de verkiezingen. Diegenen die geen stembrief ontvangen, kunnen deze op de zetel van het B.I.B.F afhalen tot uiterlijk vijf dagen voor de verkiezingen.

Met de meeste hoogachting.

Mirjam VERMAUT

Voorzitter B.I.B.F.

(*) Deze aankondiging is tevens op 15/01/2019 verschenen in het Belgisch Staatsblad (pagina 3305)

(**) Zijn stemgerechtigd: de op datum van de verkiezingen op het tableau ingeschreven BIBF leden (niet de stagiairs), die niet geschorst zijn. Erkende rechtspersonen zijn niet verkiesbaar en hebben geen stemrecht


Laatst gewijzigd op 16/01/2019 15:27:40
Navigatie
  • TERUG