Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Melding problemen fiscale maatregelen voor KMO’s

Geachte Confrater,

De Minister bevoegd voor Financiën en fiscale fraudebestrijding, dhr. Van Overtveldt, wil de fiscale wetgeving voor kmo’s en zelfstandigen evalueren. Het BIBF werd dienaangaande geconsulteerd.

Het Instituut heeft hiervan al een eerste oplijsting gemaakt, maar wenst tevens de input te vragen van al haar leden en stagiairs.

We vragen U dan ook problemen en mogelijke aanpassingen die U ondervond in uw dagdagelijkse praktijk aan ons te bezorgen zodat we deze in één lijst kunnen bundelen en aan de Minister overmaken via de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO.


De evaluatie heeft betrekking op zowel de personenbelasting, de vennootschapsbelasting als op de btw-reglementering.

Graag ontvingen wij uw antwoorden op volgende vragen:

1. Hoe beoordeelt u de toegankelijkheid voor kmo’s inzake het voldoen aan hun fiscale verplichtingen en welke aanpassingen stelt u voor?

2. Hoe beoordeelt u de doelmatigheid en toegankelijkheid voor kmo’s van fiscale voordelen en welke aanpassingen stelt u voor?

3. Welke aanbevelingen heeft u met betrekking tot de aanpassing van het wetgevend kader, het opstellen of verduidelijken van administratieve richtlijnen?

4. Welke fiscale maatregelen voor zelfstandigen en kmo’s worden niet of onvoldoende gebruikt en om welke redenen? Via deze link vindt U alvast een niet exhaustief overzicht van de fiscale steunmaatregelen voor KMO’s. Deze lijst kan u helpen om problemen wat betreft de bestaande regels te signaleren, maar dient u niet te zien als een beperking. Ook eigen voorstellen of problemen m.b.t. regels die niet in de lijst staan zijn welkom.

We zijn er van overtuigd dat u vanuit uw dagdagelijkse beroepspraktijk waardevolle feedback kan geven over deze vier vragen.

Gelieve uw antwoorden per vraag zo concreet mogelijk te omschrijven.

Graag ontvangen wij uiterlijk tegen 30 augustus 2018 uw reactie via info@bibf.be

Gelieve in het onderwep van uw mail te vermelden “feedback fiscale wetgeving”

Alvast van harte dank voor uw medewerking.

Met confraternele groeten,

Mirjam Vermaut, Voorzitter

Frédéric Delrue, Ondervoorzitter
Laatst gewijzigd op 10/08/2018 12:17:48