Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Fusie BIBF - IAB

Ministerraad van 13 juli 2018 keurt voorontwerp van wet betreffende de fusie BIBF en IAB tot “Instituut van de Belastingadviseurs en Accountants - IBA” goed.

De ministerraad van vandaag heeft het voorontwerp van wet betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur goedgekeurd. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet voor de fusie tussen het BIBF en het IAB tot een nieuw eenheidsinstituut “IBA : Instituut van de Belastingadviseurs en Accountants”.

Het voorontwerp is de omzetting van het protocolakkoord , zoals afgesloten door beide raden in september 2017, tussen beide instituten.

Hier vindt U de link naar het persbericht dat vandaag werd verstuurd.

Het voorontwerp wordt nu voor advies overgemaakt aan de Raad van State alvorens het zal ingediend worden in het Parlement.

Enkele belangrijke aandachtspunten voor onze leden en stagiairs :

  • de huidige erkende boekhouders(-fiscalisten) BIBF zullen de beroepstitel krijgen van “(Fiscaal) accountant”, de huidige accountants IAB worden gecertificeerd (fiscaal) accountant en de huidige belastingconsulenten zullen de nieuwe beroepstitel van “gecertificeerd belastingadviseur” dragen;
  • elke beroepsbeoefenaar behoudt zijn bevoegdheden;
  • vanaf de inwerkingtreding van de wet zullen de nieuwe stagiairs een stageparcours volgen tot het bekomen van de beroepstitels van hetzij gecertificeerd accountant hetzij gecertificeerd belastingadviseur;
  • de huidige BIBF stagiairs zullen hun BIBF stage kunnen beëindigen volgens de regels die vandaag gelden binnen ons Instituut.
  • een overgangsregeling werd uitgewerkt waardoor de huidige BIBF leden de beroepstitels en bijhorende opdrachten kunnen verwerven van een gecertificeerd accountant of belastingadviseur. Dit gebeurt op basis van een schriftelijk en mondeling examen over de materies betreffende de bijzondere (controle)opdrachten van de gecertificeerde accountants. Dit is uiteraard geen verplichting maar een mogelijkheid.
  • in het voorontwerp werden de nodige garanties ingeschreven dat de ledenbijdragen, behoudens indexatie, niet zullen verhogen
  • gedurende de eerste vier jaar (2019 – 2023) van het éénheidsinstituut zal het bestuursorgaan van het IBA paritair worden samengesteld teneinde de fusie praktisch in goede banen te leiden.

In het najaar zal het BIBF een infosessie organiseren om haar leden en stagiairs nader te informeren over dit wetgevend initiatief. Wij houden U verder op de hoogte.

Met confraternele groeten

Mirjam Vermaut- Voorzitter BIBF

Frédéric DELRUE- Ondervoorzitter BIBF
Laatst gewijzigd op 13/07/2018 15:37:58