Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Renteloze en goedkope leningen

Elk jaar legt de overheid de percentages vast van de voordelen van alle aard die in aanmerking moeten genomen worden bij het opmaken van het belastbaar inkomen van de belastingplichtige. Deze percentages worden elk jaar geïndexeerd.

Het Staatsblad publiceert het desbetreffende KB dat het koninklijk besluit KB/WIB 92 (Art. 18) wijzigt en waarbij een aantal percentages worden vastlegd inzake de voordelen van alle aard, die van toepassing zijn op de inkomsten van het jaar Y (aanslagjaar Y+1). Het KB onderscheidt verscheidene voordelen:

Meer algemeen wordt voor renteloze of goedkope leningen van de vennootschap aan de bedrijfsleider het belastbare voordeel berekend op basis van het verschil tussen de rentevoet die jaarlijks voor elk soort lening officieel wordt vastgesteld en de rentevoet die de ontlener effectief betaalt.

De andere referentierentevoeten zijn :
- hypothecaire leningen gewaarborgd door een gemengde levensverzekering of andere hypothecaire leningen;
- niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd voor de financiering van een wagen of andere niet-hypothecaire leningen (maandelijkse lastenpercentages).

2016 AJ 2017 - KB van 20 februari 2017 - BS van 3 maart 2017 - p. 31515

  • niet-hypothecaire leningen (zonder vaste looptijd) - voordelen voortvloeiend uit ontvangen voorschotten via rekening-courant : 9,27%
  • niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd om de aankoop van een wagen te financieren: 0,06%
  • andere niet-hypothecaire leningen : 0,13%
  • hypothecaire leningen waarvan terugbetaling gewaarborgd is door een gemengde levensverzekering: 1,65%
  • andere hypothecaire leningen: 1,78%

Laatst gewijzigd op 03/03/2017 11:21:49