Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Ontbinding van stageovereenkomst

Het is mogelijk dat na verloop van tijd de samenwerking tussen stagemeester en stagiair verstoord is. De stagemeester of de stagiair kunnen de stageovereenkomst ontbinden gedurende de stage.

Wettelijke bepalingen

Artikel 6, ß2, tweede lid Stagereglement (KB 10 april 2015) : ďAls ze een vorige stageovereenkomst vervangt of wijzigt wordt de stageovereenkomst ter goedkeuring voorgelegd aan de Kamer. Na goedkeuring van de overeenkomst wordt een exemplaar aan de stagiair alsook aan de stagemeester toegezonden. Het derde exemplaar blijft gevoegd bij het dossier van de stagiair.Ē

Artikel 8 Stagereglement (KB 10 april 2015):

Aan de stageovereenkomst kan vroegtijdig een einde gesteld worden:

1. Mits een vooropzeg van twee maanden aan de andere partij betekend;

2. Mits schriftelijke toestemming van beide partijen;

3. Om een gegronde reden, die door de Kamer wordt beoordeeld nadat de partijen gehoord of minstens behoorlijk opgeroepen werden.

Het beŽindigen van de stageovereenkomst moet betekend worden aan de Kamer door de partij die de opzeg doet.

Artikel 11, ß2, tweede lid Stagereglement (KB 10 april 2015) :

Wanneer aan de stageovereenkomst een einde wordt gemaakt bij toepassing van artikel 8, wordt de uitvoering van de stage ambtshalve geschorst. De stage begint opnieuw te lopen wanneer de Kamer een nieuwe, met een andere stagemeester gesloten stageovereenkomst heeft goedgekeurd.

Procedure

BeŽindiging van de stageovereenkomst mits een vooropzeg van twee maanden te betekenen aan de andere partij betekend De stagiair of stagemeester die de stageovereenkomst opzegt, wordt verzocht een kopie van de opzegbrief van de stageovereenkomst evenals het bewijs van verzending, aan de diensten van het Instituut over te maken Het schrijven vermeldt de duur van de vooropzeg evenals de begindatum (vooropzeg van twee maanden Ė zie art. 8 van het Stagereglement).

Dit wordt eveneens per voorkeur aangetekend verzonden.

BeŽindiging van de stageovereenkomstdoor schriftelijk akkoord tussen beide partijenVolgend formulier dient in drie exemplaren te worden ingevuld en getekend door beide partijen.

Een exemplaar wordt door de stagiair bewaard, een tweede door de stagemeester en het derde exemplaar wordt overgemaakt aan de diensten van het Instituut.

BeŽindiging van de stageovereenkomst om een gegronde reden die door de Kamer wordt beoordeeld Beide partijen worden door de Kamer opgeroepen en gehoord.

Gevolgen van de beŽindiging van de stageovereenkomstDe aan de diensten van het Instituut overgemaakte elementen worden door de Uitvoerende Kamer onderzocht tijdens een zitting (gemiddeld twee keer per maand).

De stage wordt vervolgens door de Uitvoerende Kamer ambtshalve geschorst vanaf de beŽindiging: in concreto na het verstrijken van de 2 maanden vooropzeg of vanaf de overeengekomen datum.

Gedurende deze periode van schorsing is het de stagiair niet toegestaan om prestaties als zelfstandig boekhouder te verrichten en dit tot datum van goedkeuring van een nieuwe stageovereenkomst door de bevoegde uitvoerende Kamer.

Teneinde een ambtshalve schorsing te vermijden kan men reeds vůůr de procedure van opzeg van de stageovereenkomst een nieuwe stageovereenkomst ter goedkeuring voorstellen aan de Uitvoerende Kamer.

Goedkeuring van een nieuwe stageovereenkomstDrie exemplaren van de stageovereenkomst moeten na ondertekening door de stagiair en de kandidaat-stagemeester, overgemaakt worden aan het Instituut. De diensten van het Instituut zullen onderzoeken of de kandidaat-stagemeester voldoet aan de voorwaarden om stagemeester te worden die werden vastgelegd door de Nationale Raad op 31 mei 2002.

Vervolgens worden de stageovereenkomsten voorgelegd aan de bevoegde Uitvoerende Kamer. Na goedkeuring ontvangen stagiair en stagemeester elk ťťn exemplaar. De stage wordt hervat onder toezicht van de nieuwe stagemeester.Laatst gewijzigd op 28/09/2017 15:21:02