Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Meldingsplicht

De wet van 18 september 2017tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten zet de Richtlijn (EU) 2015/849 van 20 mei 2015 om in Belgisch recht. Deze wet voorziet in een reeks preventieve maatregelen (zie Pacioli 2018,nr 457), en voert in hoofde van bepaalde ondernemingen en personen o.a. een verplichting in vermoedens van witwassen of financiŽring van terrorisme gegevens te melden aan de Cel voor FinanciŽle Informatieverwerking (C.F.I.).

Verplichting om de C.F.I. op de hoogte te brengen (art. 47 en volgende van de wet van 18 september 2017)

Wanneer de externe boekhouder(-fiscalist) in de uitoefening van zijn beroep feiten vaststelt waarvan hij weet dat ze verband houden met witwassen van geld of die bewijsmateriaal voor het witwassen van geld of financiering van terrorisme kunnen vormen, dan moet hij daarvan, krachtens artikel 47 van de wet, onmiddellijk de C.F.I. op de hoogte brengen.

Te volgen werkwijze bij de melding aan de C.F.I.

Om de naleving van hun verplichtingen te vergemakkelijken vinden melders, zoals boekhouders en boekhouders-fiscalisten, op de website van de CFI Toelichtingen bestemd voor de onderworpen entiteiten . Deze Toelichtingen bevatten ook een model meldingformulier. Zonder daarom formeel opgelegd, wordt het gebruik van dit formulier sterk aanbevolen. Voor de rubrieken waarover de informatieverstrekker over geen inlichtingen beschikt, volstaat het de vermelding "niet beschikbaar" te gebruiken.

De meldingen gebeuren steeds schriftelijk, op het volgende adres:

Cel voor FinanciŽle Informatieverwerking
Gulden Vlieslaan 55, bus 1
1060 Brussel
Tel.: 02/533 72 11
Fax: 02/533 72 00
E-mail:
info@ctif-cfi.be
URL:
www.ctif-cfi.be


Laatst gewijzigd op 15/03/2018 16:02:45