Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Het Bureau
Samenstelling van het BureauDe Nationale Raad kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, en een penningmeester. Zij vormen samen het Bureau.

De voorzitter behoort, voor de duur van het mandaat van de leden van de Raad, om beurten tot de Nederlandstalige en de Franstalige taalgroep. De ondervoorzitter behoort tot een andere taalgroep dan de voorzitter.

De bevoegdheden van het BureauDe bevoegdheden van het Bureau zijn vastgelegd in de artikelen 32 tot 36 van het koninklijk besluit van 28 november 2018.

Het Bureau is belast met het dagelijks beheer van het Instituut. Dit omvat het afhandelen van de lopende zaken, het toezicht op het financieel beheer van het Instituut, het voorbereiden van de vergaderingen van de Nationale Raad, het aanwerven en het leiden van het personeel en alle andere door de Nationale Raad bepaalde opdrachten, met uitzondering evenwel van de door of krachtens de wet uitdrukkelijk aan de Nationale Raad toevertrouwde opdrachten.

De voorzitterDe voorzitter leidt de werkzaamheden van de Raad en van het Bureau. Alle stukken welke van die organen uitgaan en die betrekking hebben op het dagelijks beheer van het Instituut worden door de voorzitter en de ondervoorzitter ondertekend of, bij afwezigheid van één van beiden, door de voorzitter of de ondervoorzitter en door de penningmeester.

De door de Uitvoerende Kamers of de verenigde Uitvoerende Kamers in laatste aanleg gewezen beslissingen, de eindbeslissingen van de Kamers van Beroep of van de verenigde Kamers van Beroep kunnen door de betrokkenen of door de Nationale Raad voor het Hof van Cassatie worden gebracht wegens schending van de wet of wegens schending van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten. (artikel 45/1 §14 van de Wet van 22 april 1999)

De ondervoorzitterDe ondervoorzitter vervangt de voorzitter tijdens diens afwezigheid; in dat geval vervult hij alle taken die op de voorzitter rusten.

De penningmeesterDe penningmeester is de bewaarder van alle roerende goederen van het Instituut. Hij zorgt voor het innen van de bijdragen en van alle aan het Instituut verschuldigde sommen en geeft er kwijting van. Hij stelt de ontwerpen van jaarrekening op alsook het ontwerp van begroting. Op het einde van elk trimester legt hij aan de Raad een overzicht voor van de financiële toestand, samen met een staat van de uitvoering van de begroting.

De penningmeester oefent de bedoelde taken uit onder de verantwoordelijkheid van het Bureau.

Samenstelling van het bureau

Sedert 17 mei 2019

Voorzitter : Frédéric DELRUE
Ondervoorzitter : Mirjam VERMAUT
Penningmeester : Chantal JADOT


Laatst gewijzigd op 24/05/2019 14:45:44
Navigatie
  • TERUG