Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Wettelijke opdracht

De wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen heeft het "Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten" opgericht, dat in de rechten en verplichtingen is getreden van het Beroepsinstituut van boekhouders, dat in 1992 was opgericht bij Koninklijk besluit.

Artikel 44 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen heeft de opdracht van het Beroepsinstituut als volgt bepaald:

  • toe te zien op de opleiding en
  • permanente organisatie van een korps van specialisten te verzekeren die bekwaam zijn de in artikel 49 bepaalde werkzaamheden uit te voeren met alle vereiste waarborgen inzake bekwaamheid, onafhankelijkheid en professionele rechtschapenheid. Het Beroepsinstituut ziet er tevens op toe dat de aan zijn leden toevertrouwde opdrachten, behoorlijk worden uitgevoerd.

De opdrachten van de Nationale Raad worden tevens bepaald in artikel 45/1 van de wet van 22 april 1999 :

  • het nader uitwerken, aanpassen en vervolledigen van de voorschriften inzake plichtenleer *;
  • het opstellen van het stagereglement *;
  • erop toezien dat de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep gerespecteerd worden en zonodig overtredingen bij de gerechtelijke overheid aanklagen;
  • de voorwaarden bepalen om de titel van "erkend boekhouder" eershalve te mogen dragen;
  • de lijst van de stagemeesters opmaken en bijhouden;
  • maatregelen nemen inzake beroepsvervolmaking en bijscholing van de leden.
De wet bepaalt dat de Nationale Raad alle maatregelen kan nemen om zijn taak te verwezenlijken.

Overige bepalingen :

- De Raad verkiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter en een penningmeester welke het Bureau vormen;
- De Nationale Raad wijst een secretaris aan onder de personeelsleden van het Instituut voor de Nationale Raad, elke Uitvoerende Kamer en Kamer van Beroep, alsmede voor de Verenigde Kamers.
- Zowel in rechte als om te bedingen en om verbintenissen aan te gaan, handelt het Instituut door toedoen van de Nationale Raad.
- legt het reglement van inwendige orde ter goedkeuring voor aan de Minister die de Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft;
- keurt het budget en de jaarrekeningen goed, welke door het Bureau opgemaakt werden;
- maakt elk jaar een activiteitenverslag op.
De Nationale Raad vergadert met gesloten deuren.

* Deze voorschriften en dit reglement hebben bindende kracht nadat ze door de Koning bij koninklijk besluit werden bevestigd. De voorschriften en het reglement vindt u in het hoofdstuk wetgeving.


Laatst gewijzigd op 09/01/2019 14:43:01
Navigatie
  • TERUG