Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Einde mandaat

De mandaten in de Nationale Raad of de Kamers eindigen:

  • door het verstrijken van de termijn;
  • door het overlijden van de beoefenaar;
  • door schrapping van het tableau van de beoefenaars, door ontslag of door vervallenverklaring;
  • door afzetting door de Nationale Raad wanneer het lid op vier achtereenvolgende vergaderingen van de Nationale Raad zonder opgave van reden afwezig is en na tot een verklaring voor zijn afwezigheid te zijn aangemaand. Het lid wordt met tweederde meerderheid van de stemmen afgezet. De stemming is geheim.

Is van rechtswege van zijn mandaat vervallen, het lid van de Nationale Raad of van de Kamers dat in laatste aanleg een tuchtstraf oploopt.

In voormelde gevallen worden de werkende leden opgevolgd door plaatsvervangende leden, in dalende volgorde van de door deze laatste verkregen stemmen. Zij voleindigen het mandaat van hun voorganger.

In geval van gelijkheid van stemmen wordt voorrang gegeven aan diegene die volgens de orde van inschrijving op het tableau de grootste anciënniteit heeft, bij gelijke anciënniteit aan de oudste. Is er geen plaatsvervangend lid meer, dan wordt een gedeeltelijke verkiezing gehouden.


Laatst gewijzigd op 19/02/2013 11:08:38
Navigatie
  • TERUG