Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Kandidatuurstelling

Vanaf het ogenblik dat de voorzitter van de Nationale Raad de datum van de verkiezingen in het Belgisch Staatsblad bekend maakt, mogen de geïnteresseerden zich kandidaat stellen hetzij voor de Nationale Raad, hetzij voor de Uitvoerende Kamer, hetzij voor de Kamer van Beroep. Ze kunnen geen kandidaat zijn voor verschillende organen tegelijk en ze kunnen geen kandidaat meer zijn voor een derde mandaat.

De voorzitter stuurt tevens een omzendbrief naar de leden die op het tableau zijn ingeschreven met vermelding van de voor de verkiezingen vastgestelde dag en de uiterste datum voor ontvangst van de kandidaturen. De datum wordt bepaald op ten minste één maand voor de verkiezingen.

De voordracht van een kandidaat is slechts ontvankelijk wanneer ze ondertekend is door ten minste zes kiezers, die tot dezelfde taalgroep als de kandidaat behoren. Ze kan per aangetekende brief toegestuurd worden of afgegeven tegen ontvangstbewijs. Wanneer de kandidatuur wordt ingediend door een gevolmachtigde, dient deze laatste in het bezit te zijn van een gelegaliseerde volmacht van de kandidaat.

De kandidaat moet voldoen aan de voorwaarden inzake verkiesbaarheid op de dag van de verkiezingen. De kandidaatstelling geeft duidelijk aan waarvoor hij kandidaat is en vermelden zijn naam, voornamen en woonplaats. De kandidatuur wordt ondertekend door hem en de kiezers die hem voordragen. De stagiair-boekhouders kunnen niet deelnemen aan de verkiezingen.

Aanvulling kandidatenlijst

Indien het aantal regelmatig voorgedragen kandidaten kleiner is dan het aantal te verkiezen leden, vult de voorzitter de lijst van de kandidaten aan door een beroep te doen op de leden die gekozen zijn onder de beoefenaars met de grootste anciënniteit, die op het tableau zijn ingeschreven en die geen deel uitmaken van de Raad of van een Kamer, naargelang het geval.


Laatst gewijzigd op 19/02/2013 11:05:56
Navigatie
  • TERUG