Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Voorwaarden Verkiesbaarheid

De leden van de Nationale Raad, De Uitvoerende Kamers en de Kamers van Beroep zijn bij geheime stemming verkozen voor een periode van vier jaar door alle personen die op het tableau van de beoefenaars zijn ingeschreven door een Kamer behorend tot dezelfde taalgroep als zij, en die niet gestraft zijn met schorsing. De stagiair-boekhouders kunnen niet deelnemen aan de verkiezingen. De voorwaarden en regels werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 27 november 1985.

Beperking tot twee mandaten als werkend lid

Niemand mag meer dan tweemaal een mandaat van werkend lid van de Nationale Raad of eenzelfde Kamer uitoefenen. Ten minste één derde van de Nederlandstalige en van de Franstalige werkende leden moet bij het verstrijken van elke ambtstermijn worden vervangen. Zo nodig worden herkozen werkende leden, in dalende volgorde van de verkregen stemmen, vervangen door plaatsvervangende leden. Hun vervanging blijft voortduren totdat er, door het openvallen van mandaten van werkende leden en de opvolging door plaatsvervangende leden, een voldoende aantal niet-uittredende werkende leden is.

In geval van gelijkheid van stemmen wordt voorrang gegeven aan diegene die volgens de orde van inschrijving op het tableau de grootste anciënniteit heeft, bij gelijke anciënniteit aan de oudste.

Verkiesbaarheidvoorwaarde

De leden van de Nationale Raad en de Kamers worden verkozen onder de kandidaten die sedert ten minste drie jaar zijn ingeschreven op het tableau van de beoefenaars en die geen tuchtstraf hebben opgelopen, tenzij zij in ere hersteld werden .

De personen die hun belangrijkste vestigingsplaats hebben in het Duitse taalgebeid en door de verenigde Kamers op het tableau van de beoefenaars zijn ingeschreven, oefenen hun kiesrecht en hun verkiesbaarheidrecht uit, naar keuze in de Nederlandse of de Franse taalgroep.

Onverenigbaarheid

Er bestaat onverenigbaarheid tussen het mandaat van lid van de Nationale Raad en het mandaat van lid van de Uitvoerende Kamer of van de Kamer van Beroep.


Laatst gewijzigd op 19/02/2013 11:10:09
Navigatie
  • TERUG