Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Organisatie van de verkiezingen

Verkiezingen van Raad en Kamers

Om de vier jaar worden nieuwe personen verkozen voor de Nationale Raad en de Nederlandse en Franstalige Uitvoerende Kamers en Kamers van Beroep. De verkiezingen verlopen volgens een volledig uitgewerkte procedure die vastgelegd werd in het koninklijk besluit van 28 november 2018 (Zie rechtsboven om het KB te downloaden).

De organisatie van de kiesverrichtingen berust bij het Bureau van het Instituut, bijgestaan door de secretarissen van de Kamers. Enkele bevoegdheden zijn uitdrukkelijk gereserveerd voor de voorzitter. De verkiezingen geschieden ter zetel van het Instituut. Alle leden van het Instituut die op het Tableau zijn ingeschreven mogen ze bijwonen.

De timing

De verkiezingen moeten geschieden tussen de negentigste en de zestigste dag voor het verstrijken van het mandaat van de leden van de Nationale Raad en de Kamers. De voorzitter stelt de dag en het uur van de verkiezingen vast.
Tenminste twee maanden voor de datum van de verkiezingen kondigt de voorzitter van de Nationale Raad de datum van de verkiezingen aan in het Belgisch Staatsblad.

De stembrief

Elk lid ontvangt tenminste vijftien dagen voor de verkiezing een stembrief en kan, na te hebben gestemd voor de kandidaten van zijn voorkeur, deze stembrief per post terugsturen. De stembrief mag ook afgegeven worden ter zetel van het instituut. De stembrief vermeldt het voorwerp van de verkiezingen, de naam van de kandidaten en hun aantal. Deze worden op het stembriefje in alfabetische volgorde gerangschikt.

De kiezers die hun stembriefje niet binnen de voorziene termijn mochten hebben ontvangen, kunnen dit uiterlijk vijf dagen vóór de verkiezing afhalen ter zetel van de Raad.

De bekendmaking van de resultaten

De uitslag van de stemming wordt onmiddellijk bekendgemaakt door de voorzitter. De lijst van de werkende en de plaatsvervangende leden, met vermelding van hun adres, wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad in de maand die volgt op de stemopneming.

Beroep aantekenen tegen de verkiezingen

Elke kiezer kan een beroep indienen tegen de verkiezingsresultaten bij de Raad van State binnen acht dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. Op straffe van onontvankelijkheid dient het beroep voorafgaandelijk per deurwaardersexploot betekend te worden aan de voorzitter van het instituut. De Koning bepaalt de procedure en de partijen bij deze procedure. De Raad van State doet uitspraak over het beroep binnen een termijn van zestig dagen. Indien de verkiezing geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, alsook ingeval van beroep tegen de verkiezingen, nemen de uittredende mandatarissen de betrokken mandaten verder waar zolang deze niet opnieuw werden ingevuld. Indien de verkiezing geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard stelt de regeringscommissaris de datum vast waarop nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden.


Laatst gewijzigd op 09/01/2019 14:32:22
Navigatie
  • TERUG