Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Bijstand bij overmacht

Download het formulier ter kandidatuurstelling

De Nationale Raad heeft op zijn vergadering van 8 mei 1998 beslist een systeem van vrijwillige bijstand uit te werken om ingeval een boekhouder door overmacht (ziekte, overlijden, e.a. ) niet in staat is de belangen van zijn cliŽnten te behartigen. Op haar vergadering van 24 september 2010 heeft zij dit systeem geactualiseerd en verfijnd.

Het Beroepsinstituut houdt een lijst bij van de op het tableau ingeschreven externe erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten, die zich kandidaat stellen om in dergelijke gevallen bijstand te verlenen.

Alleen de titularissen die voldoen aan de verplichtingen inzake ledenbijdrage, permanente vorming en verzekering van de beroepsaansprakelijkheid kunnen op deze lijst opgenomen worden, voor zover zij geen tuchtrechterlijke sancties hebben opgelopen.

GeÔnteresseerde personen kunnen zich schriftelijk kandidaat stellen om op deze lijst opgenomen te worden. Zij dienen tevens opgave te doen van alle boekhoudsoftware/programmaís alsook de fiscale programmaís die zij beheersen.

Een vertegenwoordiger van de Nationale Raad of de verantwoordelijke dienst van het BIBF zal, desgevallend, deze lijst overmaken aan de personen die deze opvragen wanneer er zich in hun bureau een probleem stelt inzake de behandeling van hun dossiers.

Het BIBF zal de lijst met de kandidaat "SOS boekhouders" regelmatig updaten.

Door hun inschrijving op deze lijst verbinden de kandidaten er zich toe om volgende regels na te leven:

Hoofdopdracht:
(= verplichting van de SOS boekhouder) zowel ingeval van overlijden als bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid :

a) het Instituut onmiddellijk op de hoogte brengen dat hij bijstand verleent bij een overmachtsituatie n.a.v. het overlijden van een confrater of m.b.t een confrater die zich in een overmachtsituatie bevindt;

b) het vragen van voldoende uitstel (bij voorkeur minimaal drie maanden) bij alle overheidsdiensten en administraties (vb. bij de NBB voor wat betreft de neerlegging van de jaarrekening, bij de FOD FinanciŽn betreffende de fiscale aangiftes, Ö.) waar dit zich opdringt. Het BIBF zal aan de SOS boekhouder een attest laten geworden waarin wordt bevestigd dat de (te vervangen) confrater zich in een overmachtsituatie bevindt naar aanleiding van een tijdelijke arbeidsongeschiktheid of dat betrokkene overleden is. Dit attest kan het bekomen van dergelijk uitstel vergemakkelijken.

Facultatieve opdracht:

a) diegene die ingeval van overlijden van een confrater de dringende werkzaamheden afhandelt, zal:

1. de dringende werkzaamheden uitvoeren en de erfgenamen bijstaan bij het zoeken naar een kandidaat-overnemer. Hij maakt een afspraak met de erfgenamen betreffende de erelonen voor de door hem uitgevoerde dringende werkzaamheden bij het cliŽnteel van de overleden boekhouder;

2. De overnameprijs zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan een vertegenwoordiger van de Nationale Raad indien hij het cliŽnteel van de overleden confrater zelf wenst over te nemen.

b) diegene die ingeval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid de dringende werkzaamheden voor een confrater uitvoert:

1. mag geen cliŽnt overnemen (noch rechtstreeks noch onrechtstreeks) van zijn confrater behoudens schriftelijke toestemming van de overdrager.

2. De vervanger wordt gedurende de tijdelijke arbeidsongeschiktheid vergoed door de oorspronkelijke boekhouder (in onderaanneming). De cliŽnt blijft zijn ereloonnota ontvangen van de oorspronkelijke boekhouder.

Zelfs indien de cliŽnt hem zou vragen het dossier over te nemen, en behoudens schriftelijk akkoord van de overdrager of zijn rechthebbende, moet hij zich hiervan onthouden gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum dat het dossier uit handen werd gegeven.

Belangrijk om weten!

Bij elke tussenkomst in het kader van een overmachtsituatie, zowel bij overlijden als bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, zal steeds de burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de tussenkomende boekhouder kunnen aangesproken worden. Deze BA verzekering wordt door elk BIBF lid ten persoonlijke titel onderschreven voor de door hem/haar uitgevoerde beroepswerkzaamheden als erkend boekhouder (-fiscalist). Ingeval van sinister zal het dan ook steeds zijn persoonlijk verzekeringscontract zijn dat de dekking voor mogelijke beroepsfouten verzekert.

Pro memorie: Voor activiteiten uitgeoefend in het kader van het "systeem SOS boekhouder" geldt een aparte vrijstelling van 500 EUR per schadegeval die niet verder meegerekend wordt in het totaal aantal schadegevallen per twee jaar. Dit is dus een gunstiger regime dan hetgeen voorzien wordt voor normale schadegevallen.

Indien de "SOS boekhouder" geen enkel risico wenst te dragen m.b.t. de activiteiten die hij uitvoert voor een zieke confrater of ten behoeve van de erfgenamen van een overleden confrater, is het steeds mogelijk dat hij/zij een overeenkomst sluit met hetzij de tijdelijk arbeidsongeschikte confrater hetzij de erfgenamen van de overleden confrater waarin bepaald wordt dat ingeval van sinister het bedrag van de vrijstelling contractueel zal verhaald worden op diegene waarvoor de SOS boekhouder optrad (tijdelijk arbeidsongeschikte confrater of erfgenamen van overleden confrater).


Laatst gewijzigd op 27/08/2013 10:57:09
Navigatie
  • TERUG