Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
BIBF in een notendop

De wetgeving als basis voor de oprichting van het BIBF

De opdracht

De opdracht van het BIBF is vastgelegd bij art. 44. van de genoemde wet van 22 april 1999, nl.
* toezien op de opleiding
* en het verzekeren van een permanente organisatie van een korps van specialisten.
* Deze personen moeten bekwaam zijn boekhoud- en fiscale werkzaamheden uit te voeren.
* Zij moeten dat doen met alle vereiste waarborgen inzake bekwaamheid, onafhankelijkheid en professionele rechtschapenheid.
* Het BIBF ziet er tevens op toe dat de aan zijn leden toevertrouwde opdrachten behoorlijk worden uitgevoerd.

Historiek Het BIBF werd opgericht bij koninklijk besluit in 1992. Het verzoekschrift tot reglementering werd ingediend in 1987. Klik hier voor een historisch overzicht.

Publiekrechtelijke instellingArt. 43 van de wet van 22 april 1999 bepaalt dat er een "Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten" wordt opgericht dat rechtpersoonlijkheid geniet. Het Beroepsinstituut treedt in de rechten en verplichtingen van het Beroepsinstituut van Boekhouders (BIB), opgericht in 1992. De zetel is gevestigd in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

De werking De organisatie en de werking van het Beroepsinstituut worden geregeld door de artikels 45, 45/1 en 45/2 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen en door de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 november 2018 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten.(Zie wetgeving)


Laatst gewijzigd op 09/01/2019 14:29:48
Navigatie
  • TERUG