Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Ontslag en wederinschrijving
Stopzetten van de activiteiten

De leden en stagiairs (extern of intern) die hun activiteiten stopzetten dienen schriftelijk het ontslag van het tableau of de lijst van stagiairs aan te vragen aan de bevoegde Uitvoerende Kamer.

Per post: Legrandlaan 45, 1050 Brussel

Per fax: 02/626.03.80

Per mail: sanne.floryn@itaa.be

Ontslag van het tableau of de lijst van stagiairs als extern lid of stagiair

In persoonlijke naam:

De externe leden of stagiairs moeten bij hun aanvraag tot ontslag volgende documenten voegen:

- De verklaring op eer ingevuld en ondertekend.

- De stopzetting van de NACE code 69202 Boekhouders en Boekhouders-Fiscalisten bij de BTW-administratie.

- De stopzetting van de NACE-code 69202 (! Ook in de vestigingseenheid) bij het ondernemingsloket.

De leden die de activiteiten stopzetten zijn de bijdrage voor het lopende jaar verschuldigd.

Het ontslag wordt pas definitief wanneer de Uitvoerende Kamer het verzoek tot ontslag goedkeurt.

Rechtspersonen:

Opdat een aanvraag tot uitschrijving van het tableau van rechtspersonen zou kunnen behandeld worden door de bevoegde Uitvoerende Kamer dient het dossier vervolledigd te worden met de verklaring op eer van stopzetting van de activiteiten.

Wanneer de rechtspersoon verder blijft bestaan doch geen boekhoudkundige activiteiten meer verricht voor derden dient u:

-De BTW-administratie in kennis te stellen van de stopzetting en de NACE-code 69202 te laten schrappen.

-Via een ondernemingsloket de hoedanigheid van “niet-handelsonderneming naar privaat recht” te laten aanpassen en de NACE-code 69202 te laten schrappen. (! Ook in de vestigingseenheid)

-De statuten te wijzigen zodat deze niet langer het leveren van boekhoudkundige prestaties tot doel hebben.

Wanneer deze rechtspersoon verder blijft bestaan als boekhoudvennootschap dient u:

-Mee te delen wat de nieuwe aandeelhoudersstructuur zal zijn alsook wie de zaakvoerders van deze vennootschap zullen worden (zie ook Pacioli, nr. 288)


Wanneer deze rechtspersoon niet verder blijft bestaan dient u:

-De BTW-administratie in kennis te stellen van de stopzetting en de NACE-code 69202 te laten schrappen.

-De vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.

Zowel voor de natuurlijke personen als voor de rechtspersonen/vennootschappen dient U ons al deze documenten ter ondersteuning van de aanvraag tot ontslag uiterlijk binnen de drie maanden vanaf dit schrijven te bezorgen. Bij gebreke zal uw aanvraag tot ontslag als niet bestaande beschouwd worden en zullen al uw verplichtingen ten aanzien van het BIBF blijven bestaan. Overeenkomstig art. 9§4 van het Huishoudelijk Reglement blijft het lid dat afstand doet van zijn erkenning of wiens erkenning wordt ingetrokken of opgeschort, zijn bijdrage verschuldigd voor het lopende jaar.

Wederinschrijving

Ingevolge een beslissing van de Nationale Raad van 4 oktober 1996 beschikken de leden die ontslag hebben genomen van het tableau over verworven rechten. Dit impliceert dat zij ten allen tijde weer kunnen worden ingeschreven op het tableau van de erkende beroepsbeoefenaars. Het Reglement van Plichtenleer (KB van 23 december 1997) legt in artikel 15 evenwel bepaalde voorwaarden op inzake bijscholing voor zover de uitschrijving langer dan 12 maanden heeft geduurd.

Overeenkomstig artikel 14 van het Reglement van Plichtenleer en artikel 50 van de Wet van 22 april 1999, dient u zich verplicht te verzekeren voor uw burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en dit conform de minimumwaarborgen die door de Raad werden vastgesteld.

Op 14 oktober 1999 heeft de Nationale Raad in een Algemene Richtlijn inzake bijscholing bij herinschrijving bepaald dat in principe 4 uren bijscholing dienen gevolgd te worden per maand afwezigheid van het tableau voor zover geen bewijzen worden voorgelegd van het volgen van permanente vorming tijdens de tijdelijke stopzetting. Dit aantal uren bijscholing is evenwel beperkt tot 106 en dient gevolgd te worden binnen de 12 maanden volgend op de wederinschrijving.

Het huishoudelijk reglement bepaalt dat voor de berekening van de bijdrage van de wederintredende leden de bijdrage in kwartalen wordt berekend, het lopende kwartaal meegerekend.

Volgende documenten dienen in het kader van een wederinschrijving aan het Instituut te worden overgemaakt:

- een overzicht van de eventueel gevolgde permanente vorming gedurende de periode van uitschrijving

- een ingevulde en ondertekende versie van de vragenlijst

- een attest van het sociaal verzekeringsfonds waaruit blijkt dat u bent ingeschreven als zelfstandige in hoofd-of bijberoep

- een attest verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid of het toetredingsformulier tot de collectieve polis

- een betalingsbewijs van de dossierkosten

- Ondernemingsnummer (nace-code 69202 bij BTW-administratie en bij ondernemingsloket)

! Bij de inschrijving in de KBO dient u uitdrukkelijk te verzoeken om ingeschreven te worden met de hoedanigheid van “niet-handelsonderneming naar privaat recht”.

Ontslag als tuchtmaatregel (schrapping)

Leden van wie bewezen is dat zij in hun plichten zijn tekort geschoten, kunnen door de Uitvoerende Kamer, bij wijze van tuchtmaatregel, van het tableau geschrapt worden. De schrapping is de zwaarste straf. Lees meer over de disciplinaire sancties in de rubriek "Plichtenleer".


Laatst gewijzigd op 18/05/2020 14:00:14
Navigatie
  • TERUG