Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Het gratis eerstelijns advies
Waarover gaat het?Het derde lid van artikel 51 van de wet van 22/04/1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen bepaalt dat:

"De Nationale Raad kan tevens de regels bepalen volgens de welke de leden een gratis eerstelijns advies verstrekken aan ondernemingen die erom verzoeken in de loop van hun eerste activiteitenjaar "


De Nationale Raad heeft dit als volgt uitgewerkt:

Door wie wordt het advies gegeven?Het advies wordt gegeven door erkende boekhouders(-fiscalisten) van het BIBF.

Vorm van het advies.

Dit advies kan twee vormen aannemen:

a. informeel mondeling advies zonder ereloonnota.

b. schriftelijk advies zonder ereloonnota

In dergelijk geval is het aangewezen om volgende tekst op te nemen of op te maken:

"Dit advies wordt verstrekt in het kader van het gratis eerstelijns advies voorgeschreven door artikel 51, 3°lid van de wet van 22/04/99 zoals bekrachtigd door de Nationale Raad van het BIBF en rekening houdend met de verklaring op eer van de klant volgens dewelke deze voordien nooit zelfstandig is geweest en bijgevolg niet beschikte over enig BTW-nummer en/of ondernemingsnummer, noch als natuurlijke persoon noch als mandataris van een rechtspersoon"

Dat document zal worden opgemaakt in twee originele exemplaren die allebei ondertekend worden door de klant en de boekhouder, en waarvan elk een exemplaar ontvangt. Dat document kan dan dienen om te verantwoorden (BTW, belastingen) dat een prestatie werd geleverd zonder dat een ereloon werd aangerekend.

Het advies heeft dus louter als doel het boekhoudkundige, fiscaal en juridische kader waarbinnen de startende ondernemer zijn commerciële activiteit zal ontplooien nader toe te lichten.

Het gratis eerstelijnsadvies houdt dus niet in: het voeren van de boekhouding of het verwerken van de fiscale aangiftes.


Van wie moet de vraag uitgaan?


Het verzoek om advies moet rechtstreeks van de ondernemer uitgaan en niet van een andere tussenpersoon.

Wanneer kan dit gratis eerstelijns advies verstrekt worden?


Dit gratis advies kan slechts verstrekt worden in de loop van het eerste activiteitenjaar van de aanvrager. Dit initiatief is dus enkel gericht naar personen die nooit eerder zelfstandig geweest zijn.

Daarom zijn uitgesloten:

­ - de zelfstandige die een nieuwe (bijkomende) activiteit start of die van activiteitendomein verandert.

­ - de zelfstandige die zijn activiteit voordien als natuurlijke persoon uitoefende en die beslist om over te schakelen op een vennootschap


Laatst gewijzigd op 18/03/2013 18:19:28