Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Diploma’s
1. Diplomas behaald in BelgiëDe lijst van diploma’s, getuigschriften of akten die toegang verlenen tot de stage BIBF vindt u terug in artikel 50, §2 en §3 van de Wet van 22 april 1999. De diploma’s opgesomd onder punt a) tot en met g) dienen afgeleverd te worden door een instelling die onderwijs of vorming verstrekt die wordt georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Staat, de gemeenschappen, de gewesten of de gemeenschapscommissies.

a) Een diploma tot afsluiting van een universitaire studie of een studie van universitair niveau van ten minste vier jaar die een cursus boekhouding en fiscaal recht bevat;

b) Een diploma tot afsluiting van een universitaire studie of een studie van universitair niveau van ten minste vier jaar aangevuld met een diploma van minstens één studiejaar met als specialisatie de materies relevant voor de uitoefening van het beroep;

c) Een diploma van graduaat in boekhouding, uitgereikt door een school of leergang van het economisch hoger onderwijs;

d) Een diploma van het economisch hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van sociale promotie, van een afdeling handel, handelswetenschappen, boekhouding of accountancy, bedrijfsadministratie, boekhouden-informatica of boekhouden-fiscaliteit;

e) Een diploma van gegradueerde in het bedrijfsbeheer, optie accountancy-fiscaliteit, uitgereikt door een hogeschool met het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde van één cyclus;

f) Een diploma of akte, vermeld in de bijlage bij het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, onder de vermelding niveau 1, erkend door de Koning na advies van het Beroepsinstituut;

g) Een getuigschrift dat gelijkwaardig is aan een der bovenvermelde akten en dat is uitgereikt door een examencommissie van de Staat of van een gemeenschap;

h) Een diploma van ondernemersopleiding dat overeenstemt met het beroep van boekhouder:

  • Geviseerd zoals bedoeld in artikel 13, §3, van het Koninklijk Besluit van 4 oktober 1976 betreffende de voortdurende vorming in de Middenstand;
  • Of afgeleverd ter uitvoering van het decreet van 23 januari 1991 van de Vlaamse Raad betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen;
  • Of afgeleverd ter uitvoering van het decreet van 3 juli 1991 van de Raad van de Franse Gemeenschap betreffende de voortgezette opleiding voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen;
  • Of afgeleverd ter uitvoering van het decreet van 3 juli 1991 van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de k.m.o’s.

i) Een diploma van vergelijkbaar niveau, uitgereikt door enige andere instelling en erkend door de Koning na advies van het Beroepsinstituut.

De diploma’s onder punt a), b), c), d), e), f), g) en i) verlenen toegang tot de titel van stagiair boekhouder-fiscalist.

De diploma’s die zijn opgesomd onder punt h) verlenen toegang tot de titel van stagiair-boekhouder.

Indien de diploma’s opgesomd onder punt h) aangevuld worden met één van de hieronder opgesomde diploma’s verlenen ze eveneens toegang tot de titel van stagiair boekhouder-fiscalist:

  • Een diploma van ondernemersopleiding dat overeenstemt met het beroep van fiscaal raadgever /belastingsconsulent;
  • Een diploma van graduaat in de fiscaliteit, uitgereikt door een school of leergang van het economisch hoger onderwijs;
  • Een diploma van het economisch hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van sociale promotie van een afdeling fiscaliteit.
2. Diploma's behaald in het buitenland

Het BIBF is niet bevoegd voor het gelijkwaardig verklaren van buitenlandse diplomas.

Hiervoor dient u zich steeds te wenden tot het NARIC-VLAANDEREN.

Een gelijkwaardigverklaring van uw buitenlands diploma is noodzakelijk voor uw stagedossier.

Contact : http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/contact/

FAQ : http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/veelgestelde-vragen/naric-vlaanderen.htmLaatst gewijzigd op 28/02/2016 20:23:12