Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Mondelinge proef
Inleiding

De mondelinge proef is het tweede deel van het praktisch bekwaamheidsexamen.

Alleen de kandidaten die op de schriftelijke proef de vereiste punten behaald hebben en worden tot de mondelinge proef toegelaten.

Om ingeschreven te kunnen worden op het tableau van de erkende boekhouders dient men te slagen in deze mondelinge proef.

Inschrijving

De stagair die geslaagd is op de schriftelijke proef wordt automatisch ingeschreven voor de sessie van mondelinge proeven die volgt op de schriftelijke proef.

Afleggen van de mondelinge proef

De mondelinge proef omvat de bespreking van de schriftelijke proef en een ondervraging over de beroepspraktijk en/of de examenmateries.

De mondelinge proeven gaan door op de zetel van het BIBF te Brussel. Zij duurt in beginsel 01 uur. De aanwezigheid van de stagemeester is aanbevolen doch het is geen verplichting.

De stagiair mag meebrengen: rekeningstelsel, Fiscus op zak en BIBF-codex (papieren versie)

Geslaagd voor de mondelinge proef

De stagiairs die op de mondelinge proef ten minste zestig procent van de punten behaald hebben, zijn geslaagd voor de beroepstitel van erkend boekhouder.

De stagiairs die bovendien ten minste zestig procent van de punten voor de fiscale materies hebben behaald op de laatste mondelinge proef zijn geslaagd voor de beroepstitel van erkend boekhouder-fiscalist.)

De lijst van de geslaagde kandidaten wordt overgemaakt aan de bevoegde Uitvoerende Kamer die hen inschrijft op het tableau van de erkende beroepsbeoefenaars (artikel 15 K.B. 27 september 2015).

Niet geslaagd voor de mondelinge proef

De stagiair die niet slaagt op de mondelinge proef kan deelnemen aan alle volgende mondelinge proeven en dit gedurende de stageperiode zoals bedoeld in artikel 51 van de wet, zonder de schriftelijke proef opnieuw te moeten afleggen.

Zie Richtlijnen Stage BIBF

De stagiair moet de inschrijving voor een mondelinge proef zelf vragen en dit binnen de wettelijke stagetermijn (art. 51 van de Wet van 22 april 1999).

De inschrijving gebeurt, per e-mail (stagedienst@bibf.be ), steeds voor de sessie van mondelinge proeven die volgt op het eerste schrijftelijk examen dat doorgaat nadat de stagiair de aanvraag heeft gedaan. Men kan per sessie maar éénmaal aan een mondelinge proef deelnemen.

Resultaat mondelinge proef betwisten

Artikel 45/1, §12 van de Wet van 22 april 1999 bepaalt dat het de Kamers van Beroep zijn die zich uitspreken over de bezwaren tegen beslissingen van de examenjury over het resultaat van het schriftelijk of mondeling deel van het praktisch bekwaamheidsexamen.

Het beroep kan door de deelnemer aan het praktisch bekwaamheidsexamen ingesteld worden per aangetekende zending binnen de vijftien dagen na betekening van deze beslissing. Desgevallend hebben de kamers van beroep de bevoegdheid om een kandidaat al dan niet in te schrijven op het tableau van de beroepsbeoefenaars.

Titel boekhouder-fiscalist behalen

Artikel 22 van het K.B. van 27 september 2015 voorziet dat de erkende boekhouders die over een diploma beschikken dat toegang verleent tot de titel van erkend boekhouder-fiscalist, en die hun inschrijving vragen op het tableau van de erkende boekhouders-fiscalisten, worden vrijgesteld van het volgen van een stage. Zij worden, na het met succes afleggen van een praktisch bekwaamheidsexamen over de fiscale vakken (BTW, PB, VennB, belastingsprocedures en beginselen van registratie-en successierechten) ingeschreven op het tableau van de erkende boekhouders-fiscalisten

Dit is dus ook van toepassing op de stagiairs die na de mondelinge proef tijdens de stage enkel de titel van erkend boekhouder bekomen.

Het praktisch bekwaamheidsexamen bestaat uit een mondelinge proef over de vermelde fiscale vakken, die wordt afgenomen door de Stagecommissie. Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat ten minste zestig procent van de punten behaald hebben.

De modaliteiten uitgewerkt in de stagerichtlijnen zijn ook hier van toepassing.


Laatst gewijzigd op 13/12/2018 14:13:44