Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Schriftelijke proef
Inleiding

De schriftelijke proef is het eerste deel van het praktisch bekwaamheidsexamen.

Men dient te slagen op deze schriftelijke proef om:

-toegelaten te worden tot de mondelinge proef

-te kunnen genieten van de vrijstelling een nieuwe schriftelijke proef te moeten afleggen.

Het is niet mogelijk om de resulaten van verschillende schriftelijke proeven te combineren om toegang te vekrijgen tot de mondelinge proeven of om ene bepaalde titel te bekomen.

Inschrijven voor de schriftelijke proef

De modaliteiten om zich voor dergelijke proef in te schrijven kan u hier vinden.

Afleggen van de schriftelijke proef

De stagiair die zich overeenkomstig artikel 6 van het K.B. van 27 september 2015heeft ingeschreven voor het praktisch bekwaamheidsexamen ontvangt per aangetekend schrijven een oproeping voor de schriftelijke proef van het bekwaamheidsexamen.

De schriftelijke proef van het praktisch bekwaamheidsexamen omvat het oplossen van een aantal praktische toepassingen.

De schriftelijke proef verloopt op één dag doch in twee delen. Deel 1 van 09u tot 12u en deel 2 van 13u30 tot 16u00.

De stagiair dient de aangetekende oproepingsbrief mee te brengen en zijn identiteitskaart.

Bij de schriftelijke proef mag men enkel gebruik maken van :

  • een BIBF-rekeningstelsel,
  • de meest recente BIBF-Fiscus op zak,
  • een rekenmachine (geen GSM/Smartphone…) en
  • een niet-geannoteerde –papieren-BIBF-Codex.
  • Het examen mag enkel ingevuld worden met blauwe of zwarte inkt. Het gebruik van potlood of bv rode inkt is niet toegstaan.

Een stempel of etiketten met daarop : voornaam, naam + stagenummer. Dit is niet verplicht maar wel handig daar u deze gegevens dient te vermelden op elke pagina van het examen.

Het niet-respecteren van deze modaliteiten zal leiden tot verwijdering uit de zaal en annulatie van het examen van desbetreffende stagiair.

Geslaagd voor de schriftelijke proef

Alleen de stagiairs die op de schriftelijke proef volgende resultaten behalen

-60% in het totaal – 60% op boekhouden – 60% op deontologie – 50 % op fiscaliteit en recht samen worden tot de mondelinge proef toegelaten om de beroepstitel van erkend boekhouder te bekomen.

De stagiairs die bij de schriftelijke proef bovendien 60 % van de punten behalen op de fiscale vakken worden tot de mondelinge proef toegelaten om de beroepstitel van erkend boekhouder-fiscalist te bekomen.

De stagiair die geslaagd is op de schriftelijke proef kan ervoor opteren om zijn resultaat op de schriftelijke proef te behouden.

In dat geval kan hij deelnemen aan alle volgende mondelinge proeven gedurende de stageperiode zoals bedoeld in artikel 51 van de wet, zonder de schriftelijke proef opnieuw te moeten afleggen (vrijstelling).

Indien hij ervoor opteert om zich in te schrijven voor een nieuwe schriftelijke proef, omvat deze alle materies en vervalt automatisch en onherroepelijk het resultaat op zijn eerdere schriftelijke proeven. De inschrijving voor een nieuwe schriftelijke proef gebeurt ook via het elektronisch stageverslag en dient te gebeuren binnen de wettelijke duur van de stageperiode

Niet geslaagd voor de schriftelijke proef

De stagiairs die niet slagen op de schriftelijke proef kunnen, zolang de maximale stageperiode bedoeld in artikel 51 van de wet niet is verstreken, een nieuwe aanvraag richten overeenkomstig artikel 6 van het Examenreglement om tot het volgende praktisch bekwaamheidsexamen toegelaten te worden. De inschrijving voor een volgende schriftelijke proef gebeurt ook via het elektronisch stageverslag.

De schriftelijke proef raadplegen

Elke stagiair heeft het recht om zijn schriftelijk examen in te zien. De stagiair kan dit doen tot maximaal 10 kalenderdagen na betekening van het resultaat van de schriftelijke proef en na voorafgaande afspraak met de stagedienst;

Bezwaar tegen resultaat schriftelijke proef

De Raad bepaalt de praktische regels inzake dit bezwaar via een richtlijn bepaald :indien het bezwaar een loutere materiële vergissing betreft (vb. optelfout in de punten,…) kan de Voorzitter of de Ondervoorzitter (in functie van de taal waarin het examen werd afgelegd) van de Stagecommissie dit verbeteren en het nieuwe resultaat bekendmaken aan de stagiair die desgevallend wordt toegelaten tot de mondeling proef (indien hij/zij beantwoordt aan de slaagcriteria na correctie van het resultaat);

Artikel 45/1, §12 van de Wet van 22 april 1999 bepaalt dat het de Kamers van Beroep zijn die zich uitspreken over de bezwaren tegen beslissingen van de examenjury over het resultaat van het schriftelijk of mondeling deel van het praktisch bekwaamheidsexamen.

Het beroep kan door de deelnemer aan het praktisch bekwaamheidsexamen ingesteld worden per aangetekende zending binnen de vijftien dagen na betekening van deze beslissing. Desgevallend hebben de kamers van beroep de bevoegdheid om een kandidaat al dan niet in te schrijven op het tableau van de beroepsbeoefenaars.

Einde van de wettelijke stageperiode

Indien de wettelijke duur van de stageperiode is verstreken : klik hier

Uw dossier wordt automatisch overgemaakt aan de bevoegde Uitvoerende Kamer van Beroep.

Zie Richtlijnen Stage BIBF

Vorige schriftelijke proeven

klik hier om de exemplaren te downloaden van de vorige schriftelijke proeven die door het Instituut zijn georganiseerd.


Laatst gewijzigd op 02/03/2018 10:28:10
Navigatie
  • TERUG