Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Ontslag
Ontslag van de externe stagiair

Indien de stagiair zijn activiteiten van zelfstandig boekhouder wenst stop te zetten, dient hij zijn ontslag per aangetekend schrijven aan te bieden aan de Uitvoerende Kamer.

De volgende documenten moeten worden overgemaakt:

  • verklaring op eer - hier te downloaden - in te vullen en te ondertekenen;
  • de lijst van de overige documenten die de verklaring op eer dienen te vergezellen hier vinden.

De stagiair dient de stagemeester(-s) schriftelijk op de hoogte te brengen van de beslissing om ontslag te nemen van de lijst van stagiairs en kopie hiervan over te maken aan de stagedienst.

Zodra het Instituut deze documenten heeft ontvangen wordt de aanvraag tot ontslag overgemaakt aan de Uitvoerende Kamer. De beslissing wordt vervolgens per gewone post overgemaakt aan de stagiair.

De uren stage die reeds volbracht zijn kunnen niet in rekening gebracht worden wanneer later een nieuwe stage zou aangevat worden.

De aanvaarding van het ontslag heeft tot gevolg dat de stageovereenkomst wordt verbroken.

Ontslag van de interne stagiair

Indien de stagiair de stage wenst stop te zetten, dient hij/zij het ontslag per aangetekend schrijven aan te bieden aan de Uitvoerende Kamer. De stagiair dient bij de aanvraag een ingevulde en ondertekende verklaring op eer – hier te downloaden – toe te voegen.

De stagiair dient de stagemeester(-s) schriftelijk op de hoogte te brengen van de beslissing om ontslag te nemen van de lijst van stagiairs en kopie hiervan over te maken aan de stagedienst.

Zodra het Instituut de documenten heeft ontvangen wordt de aanvraag tot ontslag overgemaakt aan de Uitvoerende Kamer. De beslissing wordt vervolgens per gewone post overgemaakt aan de stagiair.

De uren stage die reeds volbracht zijn kunnen niet in rekening gebracht worden wanneer later een nieuwe stage zou aangevat worden.

De aanvaarding van het ontslag heeft tot gevolg dat de stageovereenkomst wordt verbroken.

Ontslag van de stagemeester

Indien de stagemeester verzoekt om ontslag van het tableau van beroepsbeoefenaars omdat hij zijn activiteiten als zelfstandig boekhouder stopzet, zal de aanvaarding van dit ontslag de stopzetting van de stageovereenkomst tot gevolg hebben.

De stagiair dient een nieuwe stageovereenkomst te sluiten met een andere stagemeester.

De drie originele exemplaren van de stageovereenkomst dienen, volledig ingevuld en ondertekend door de stagiair en de nieuwe stagemeester, overgemaakt te worden aan het Instituut. De stagedienst zal verifiëren of de kandidaat-stagemeester voldoet aan de voorwaarden om als stagemeester op te treden (voorwaarden vastgelegd in artikel 19 en 20 van het Stagereglement – KB 10 april 2015).

De nieuwe stageovereenkomsten worden ter goedkeuring overgemaakt aan de Uitvoerende Kamer. Eén exemplaar van de stageovereenkomst wordt overgemaakt aan de stagiair en één aan de stagemeester. Het derde exemplaar wordt bewaard in het dossier van de stagiair.

De stagiair kan geen stage volbrengen in de periode tussen de verbreking van de oude stageovereenkomsten en de goedkeuring van de nieuwe overeenkomsten door de Uitvoerende Kamer. De stageperiode is dan geschorst.

Indien de stagemeester zijn ontslag aanbiedt van het tableau van beroepsbeoefenaars en wordt ingeschreven op het tableau van externe accountants(-belastingconsulenten) of van bedrijfsrevisoren, wordt de stageovereenkomst niet verbroken.

Overstap naar het IAB of IBR

Indien de externe stagiair de activiteiten van zelfstandig boekhouder wenst stop te zetten of de titel van intern boekhouder BIBF niet mee wenst te voeren, doch overstapt naar het IAB of IBR, dient deze het ontslag per aangetekend schrijven aan te bieden aan de Uitvoerende Kamer.

Zowel de interne als externe stagiair dienen bij de aanvraag :

·een ingevulde en ondertekende verklaring op eer – hier te downloaden EN

·een attest van het IAB of IBR waaruit de inschrijving blijkt. toe te voegen.

De externe stagiair dient tevens nog volgende documenten (klik hier) over te maken.

De stagiair dient de stagemeester(-s) schriftelijk op de hoogte te brengen van de beslissing om ontslag te nemen van de lijst van stagiairs en kopie hiervan over te maken aan de stagedienst.

Zodra het Instituut deze documenten heeft ontvangen wordt de aanvraag tot ontslag overgemaakt aan de Uitvoerende Kamer. De beslissing wordt vervolgens per gewone post overgemaakt aan de stagiair.

De uren stage die reeds volbracht zijn kunnen niet in rekening gebracht worden wanneer later een nieuwe stage zou aangevat worden.

De aanvaarding van het ontslag heeft tot gevolg dat de stageovereenkomst wordt verbroken.


Laatst gewijzigd op 28/09/2017 16:24:32