Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Schorsing van de uitvoering van de stageperiode
Wettelijke bepalingen

Wet van 22 april 1999

Artikel 51 §1, de stage duurt minimaal één jaar en, behoudens een schorsing om gegrond redenen te beoordelen door de Uitvoerende kamers, maximaal zes jaar.”

Koninklijk besluit van 10 april 2015 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten – B.S. 19.05.2015

Art 11 Stagereglement

§ 1. Op gemotiveerd verzoek van de stagiair, de stagemeester of de stagecommissie kan de Kamer, de stage voor een door haar bepaalde duur opschorten of beëindigen.

§ 2.Wanneer aan de stageovereenkomst een einde wordt gemaakt bij toepassing van artikel 8, wordt de uitvoering van de stage ambtshalve geschorst vanaf de dag door de Kamer vastgesteld.

De stage begint opnieuw te lopen wanneer de Kamer een nieuwe, met een andere stagemeester gesloten stageovereenkomst heeft goedgekeurd.

De nieuwe stageovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Kamer uiterlijk binnen een termijn van drie maanden nadat de ontbinding van de vorige stageovereenkomst van kracht werd.

Bij gebreke kan de stagiair door de Kamer van de lijst van stagiairs worden weggelaten conform de procedure waarnaar artikel 45 van de Wet verwijst

Art 12 Stagereglement

De stagiair die in de onmogelijkheid verkeert zijn stagewerkzaamheden te verrichten, kan, in het belang van het beroep, door de Kamer geschorst worden overeenkomstig de procedure vermeld in artikel 45/2 van de wet.

Art 13 Stagereglement

Wanneer de stagiair geschorst wordt, wordt de stage onderbroken voor de duur van de schorsing. Wanneer de stagemeester geschorst wordt of zijn beroepswerkzaamheden dient stop te zetten, wordt de stage niet onderbroken wanneer een nieuwe stageovereenkomst, goed te keuren door de Kamer, binnen de zestig dagen wordt afgesloten.

Art 14 Stagereglement

Elke schorsing of weglating wordt gelijktijdig aan de stagemeester en aan de stagiair per aangetekende brief betekend door de Kamer. De motivering van de schorsing of de weglating wordt enkel vermeld op de kennisgeving gericht aan de persoon die geschorst of weggelaten wordt.

Richtlijn 2010/2. Nationale Raad - 27/08/2010

Indien de stagiair tijdelijk gedurende minstens 1 maand geen activiteiten meer heeft, dient hij/zij dit voorafgaand te melden aan de stagedienst. Tevens geeft hij/zij aan wanneer de zelfstandige werkzaamheden terug zullen aanvangen. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden, dient te stagiair de (tijdelijke) schorsing van de lijst van de stagiairs te vragen aan de bevoegde uitvoerende kamer.

Procedure

Het gemotiveerde verzoek (bewijsstukken toevoegen) tot schorsing van de stageperiode dient schriftelijk aan de Uitvoerende Kamer gericht te worden. Tevens dient de periode waarvoor deze schorsing aangevraagd wordt vermeld te worden.

Een aanvraagformulier kan
hier gedownload worden, de datum van ben en einde van de schorsing alsook een korte toelichting dienen verplicht ingevuld te worden. Het aanvraag-formulier moet getekend worden door de stagiair.

Na ontvangst van dit formulier en de stukken zal de aanvraag voorgelegd worden aan de Uitvoerende Kamer. De beslissing van de Uitvoerende Kamer zal betekend worden aan de stagiair en aan zijn stagemeester(s).

De beslissing van de Uitvoerende Kamer wordt via een aangetekend schrijven aan de stagiair en de stagemeester betekend.

Indien de stagiair werkt onder toezicht van twee stagemeesters (zie stagiair/verloop/tweede stagemeester) wordt de beslissing betekend aan de stagiair en aan beide stagemeesters.

Gevolgen

Artikel 13 van het Stagereglement voorziet dat de stage onderbroken wordt voor de duurtijd van de schorsing.

De activiteiten die opgesomd worden in artikel 49 van de Wet van 22 april 1999 mogen niet uitgevoerd worden tijdens de periode van schorsing.

De stagiair dient tijdens deze periode evenmin de seminaries voor stagiairs bij te wonen.

De stagiair blijft wel de publicaties van het Instituut ontvangen tijdens de periode van schorsing.

De stage wordt automatisch hervat na het einde van de periode van schorsing.Laatst gewijzigd op 28/09/2017 14:45:48