Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Seminaries voor stagiairs
A. Wettelijke basis

KONINKLIJK BESLUIT TOT GOEDKEURING VAN HET STAGEREGLEMENT VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN BOEKHOUDERS (KB VAN 10 APRIL 2015 - BS 19 MEI 2015)

Art. 17.

De stagiair neemt nauwgezet deel aan de verplichte voordrachten en seminaries die door de Raad ten behoeve van de stagiairs georganiseerd worden.

Voor hetgeen niet expliciet wordt voorzien door dit reglement, zijn de stagiairs onderworpen aan dezelfde regels als de erkende boekhouders (-fiscalisten) met inbegrip van de identificatieplicht zoals voorzien door de anti-witwaswetgeving.

De stagiair maakt aan het beroepsinstituut binnen de gestelde termijn de verslagen en informatie over die hem worden gevraagd en beantwoordt de vragen die hem worden gesteld.

B. De seminaries door het Instituut ten behoeve van de stagiairs georganiseerd wordenNaast de algemene verplichting tot permanente vorming dienen de stagiairs ook deel te nemen aan de voordrachten en seminaries die door de Nationale Raad ten behoeve van de stagiairs georganiseerd worden. Deze seminaries zijn niet alleen bedoeld als bijscholing maar ook als voorbereiding op het praktisch bekwaamheidsexamen.


Er worden jaarlijks 5 seminaries voorzien zodat binnen een periode van twee jaar alle materies van het praktisch bekwaamheidsexamen kunnen worden behandeld.

De effectief gevolgde seminaries komen in aanmerking voor de 40 u permanente vorming die de leden en stagiairs minimaal per jaar moeten doen en kunnen dan ook het jaarverslag over de permanente vorming worden opgenomen.

Het programma van de seminaries wordt per jaar vastgelegd en kan hier worden geraadpleegd.

De seminaries die door het Instituut ten behoeve van de stagiairs georganiseerd worden gaan door in de gebouwen van de Université Catholique de Louvain, zaal André Simonart, Mounierlaan 71 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe. U vindt een toegangsplan hier.

Enkele dagen vooraf kan de syllabus van het seminarie gedownload worden via deze link. Er worden geen papieren versies meer uitgedeeld !

! De stagiair die niet aanwezig kan zijn dient de stagedienst (stagedienst@bibf.be) hiervan in kennis te stellen en dit vóór het seminarie. Een dergelijke in kennisstelling kan in geen enkel geval gelijkgesteld worden met een aanwezigheid op het betreffende seminarie. !

De stagemeesters zijn van harte welkom op deze seminaries. Zij zullen op het einde een aanwezigheidsattest ontvangen dat geldig is voor de drie Instituten.
Er worden geen afzonderlijke papieren uitnodigingen verstuurd! Het is dus aangewezen om deze data in uw agenda in te schrijven.

Het seminarie duurt van 9 uur tot 12 uur en van 12 uur tot 13 uur wordt een praktische oefening (gelijkaardig aan die van het examen) uitgewerkt door de spreker.

De op het seminarie aanwezige stagiairs ontvangen bovendien een tweede voorbeeld van een examenvraag betreffende de materie die aan bod kwam. Deze vraag kan dan thuis (al dan niet samen met de stagemeester) opgelost worden. Een modeloplossing zal op de website gepubliceerd worden 10 dagen na afloop van het seminarie - Praktische oefeningen.

Elke spreker zal ook een vraag opstellen die kan verwerkt worden in het praktisch bekwaamheidsexamen. Deze vraag wordt niet medegedeeld aan de stagiairs - Voorbeelden schriftelijke proef.

De sprekers zullen in de meeste gevallen tevens lid zijn van de stagecommissie zodat het verwachtingspatroon van de stagecommissie t.a.v. de stagiairs nauw aansluit bij de gegeven materie.

In het belang van de stagiair zal niet geduld worden dat het seminarie vroegtijdig verlaten wordt. De stagiair dient het seminarie en de oplossing van een praktische oefening tot het einde te volgen !!

Zie Richtlijnen Stage BIBF


Laatst gewijzigd op 28/02/2018 17:16:08