Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Voorafgaand
Algemeen

Artikel 46 van de Wet van 22 april 1999 stelt dat: “ Niemand mag de beroepstitel voeren van “erkende boekhouder” , "erkende boekhouder-fiscalist, “stagiair boekhouder” of “stagiair boekhouder-fiscalist” of een andere titel die tot verwarring zou kunnen leiden met één van voormelde beroepstitels, als hij niet ingeschreven is op het tableau van de leden, of op de lijst van stagiairs gehouden door het Beroepsinstituut.

Niemand mag als zelfstandige voor rekening van derden in hoofd- of bijberoep het beroep van boekhouder uitoefenen als hij niet ingeschreven is op het tableau van titularissen van het beroep, of op de lijst van stagiairs gehouden door het Beroepsinstituut.

Artikel 51 van de Wet van 22 april 1999 voorziet dat:

§ 1. “ De inschrijving op het tableau van de titularissen is afhankelijk van het op voldoende wijze doorlopen van een stage (…).

§2 De stage wordt afgesloten met het slagen in een een praktisch bekwaamheidsexamen, georganiseerd door het Beroepsinstituut. Dit examen kan verschillend zijn voor stagiair-boekhouders en stagiair-boekhouders-fiscalisten. Het programma, de voorwaarden en de examenjury worden door de Koning vastgesteld.

Alle informatie betreffende het praktisch bekwaamheidsexamen kan u hier vinden.

Het doel van de stage

De stage heeft tot doel de stagiair-boekhouder(-fiscalist) voor te bereiden op zijn inschrijving op het tableau van de erkende boekhouders(-fiscalisten) door hem de mogelijkheid te bieden zich te vormen op het vlak van de beroepspraktijk en de plichtenleer (artikel 2, al. 1 Stagereglement).

Plaats waar de stage wordt volbracht

Artikel 9 van het Stagereglement voorziet dat de stage in België wordt volbracht.

De Kamer kan toestaan dat de stage voor maximaal één derde van de totale stageduur wordt volbracht in een andere lidstaat van de Europese unie. In dat geval kan de stagemeester een persoon zijn die in het betreffende land een hoedanigheid heeft die gelijkwaardig is met deze van erkend boekhouder (-fiscalist).

Het aanvraagformulier kan hier gedownload worden en moet overgemaakt worden aan de Uitvoerende Kamer.

De duur van de stage

Artikel 51 §1 van de Wet van 22 april 1999 voorziet dat : “ de stage duurt minimaal één jaar en, behoudens een schorsing om gegrond redenen te beoordelen door de Uitvoerende kamers, maximaal zes jaar.”

De stageperiode vangt aan op de dag van inschrijving op de lijst van de stagiair boekhouders(-fiscalisten) door de Kamer (artikel 5, §1 Stagereglement).

Een stagiair die aan het einde van de zesjarige stageperiode niet geslaagd is in het praktisch bekwaamheidsexamen, wordt weggelaten van de lijst van de stagiairs en kan voor het verstrijken van een termijn van drie jaar niet meer een nieuwe aanvraag voor een inschrijving voor de stage van boekhouder of boekhouder-fiscalist indienen.

Intern of extern?

Indien men als zelfstandige, in hoofd- of bijberoep, boekhouding voor derden wil doen dan kan men enkel vragen ingeschreven te worden op de lijst van externe stagiairs.

De externe stagiair kan voor het volbrengen van de stage kiezen tussen drie opties:

  • Ofwel behandelt de stagiair uitsluitend eigen dossiers. De stagiair factureert zelf aan zijn eigen cliënten;
  • Ofwel behandelt de stagiair in onderaanneming enkel dossiers van de stagemeester, al dan niet op zijn kantoor. In dit geval factureert de stagiair aan de stagemeester. De modaliteiten van deze vergoeding dient de stagemeester zelf overeen te komen met de stagiair. Er bestaan ter zake geen richtlijnen met het Instituut;
  • Ofwel kiest de stagiair voor een combinatie van beiden.

Als men het beroep van boekhouder uitsluitend zal uitoefenen als bediende/ambtenaar kan men enkel de inschrijving vragen op de lijst van de interne stagiairs.

De interne stagiair behandelt enkel de dossiers van zijn werkgever.

De stagiair kan tijdens en na de stage steeds wisselen van statuut (van intern naar extern en omgekeerd) en dit zonder verlies van hetgeen al gerealiseerd werd of een aanvullend examen. De omschakeling moet natuurlijk wel aangevraagd worden: klik hier .

Inschrijving EU-onderdanen

U vindt alle informatie via deze link.


Laatst gewijzigd op 28/09/2017 11:08:30