Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 63 - 31.10.99 - Afschrijven van een schenking?

Editie nr 63 van 31 oktober 1999

Kan een door schenking verkregen goed worden afgeschreven?

  Auteur:
  Georges Honoré
  Lid van de Nationale Raad

1. Wat de afschrijving betreft.

Afschrijvingen zijn de weergave van de forfaitaire en benaderende waardevermindering van een goed onderworpen aan een beroepsbezigheid.

Afschrijvingen worden beschouwd als beroepskosten in zoverre ze

  – gebaseerd zijn op de investeringswaarde of de kostwaarde;
  – noodzakelijk zijn; en
  – overeenstemmen met een waardevermindering die zich werkelijk heeft voorgedaan tijdens de belastbare periode.

Onder investeringswaarde of kostwaarde verstaat men, naar gelang het geval, de aanschaffingsprijs, de kostprijs of de inbrengwaarde, of nog de waarde van een gebruiksrecht.

2. Schenking – erfenis – gratis verkregen goederen.

2.1. Boekhoudkundige situatie

Artikel 23, al. 1, KB 8.10.76 jaarrekeningen stelt: "De inbrengwaarde stemt overeen met de bedongen waarde van de inbreng.

In geval van bestemming voor of inbreng in een onderneming die geen vennootschap met eigen rechtspersoonlijkheid is, moet onder inbrengwaarde worden verstaan de waarde van de goederen bij de inbreng of de bestemming. De inbrengwaarde mag niet hoger zijn dan de prijs die op het ogenblik van de inbreng of de bestemming voor de aankoop van de betrokken goederen op de markt zou moeten worden betaald (art. 23, al. 2).

Voorbeeld

De heer François, schrijnwerker, krijgt van zijn vader gratis een bestelwagen die hij aanwendt voor zijn beroepsbezigheid die hij uitoefent als natuurlijke persoon en niet als vennootschap. Het goed kan dan aan de actiefzijde van zijn staat worden ingeschreven ten belope van zijn werkelijke waarde op het ogenblik van de aanwending ervan.

De waarde van dit goed in nieuwe staat is 1.200.000 BEF. Het goed is door de vader afgeschreven voor 40 %. Restwaarde bedraagt 720.000 BEF.

De garagehouder of de expert schat de waarde van het goed op 800.000 BEF (waarde onderworpen aan het schenkingsrecht) en bepaalt aldus de overeengekomen waarde van de inbreng.

Boeking

CODE OMSCHRIJVING BEDRAG BEDRAG
2410 Rollend materieel 800.000  
109
  Aan rekening van de uitbater
  800.000

2.2. Fiscaal aspect

Fiscaal gezien is de in aanmerking te nemen investeringswaarde gelijk aan de waarde van het afschrijfbare element op het ogenblik dat het in de onderneming werd geïnvesteerd (Cass. 8 november 1955 - Moraine, PAS 1956 I 226). Er dient geen rekening te worden gehouden met een kunstmatig vastgestelde inbrengwaarde ten opzichte van de normale prijs.

Wanneer de belastingplichtige dus een goed in zijn onderneming heeft geïnvesteerd dat hij zich vroeger onder bezwarende titel heeft aangeschaft, maar voldoende lang vóór de aanwending ervan voor beroepsdoeleinden, kan dit als privé-vermogen worden beschouwd. Heeft hij zich het goed gratis aangeschaft tijdens de exploitatie – bijvoorbeeld ten gevolge van een schenking, een erfenis – moet de afschrijving worden berekend op basis van de werkelijke waarde van dat goed op het ogenblik van de investering.

2.3. Bijkomende kosten

De inbrengwaarde omvat niet de belastingen en de kosten met betrekking tot de inbrengen. Indien deze niet geheel worden ingeschreven in de resultatenrekening van het boekjaar waarin de inbreng heeft plaatsgehad, worden ze geboekt onder de rubriek "Inrichtingskosten" (art. 23 al. 3).

CODE OMSCHRIJVING BEDRAG BEDRAG
640
of
202
fiscale inrichtingskosten
of
Andere oprichtingskosten
40.000  
550
  Aan kredietinstellingen
  40.000

2.4. Elementen ingebracht ter vrijstelling van de personenbelasting

2.4.1. Begrip

Het betreft de regeling van de voortzetting (art. 46, § 1 WIB 92).

Voor de toepassing van de voortzettingsregeling dienen de exploitatie, de beroepsactiviteit, de bedrijfstak(ken) te worden voortgezet door
– hetzij de echtgenoot(ote);
– hetzij een of meerdere erfgenamen van de belastingplichtige;
– hetzij een of meerdere erfgerechtigden in rechtstreekse lijn van de belastingplichtige.
Verwanten in zijlijn worden uitgesloten.

2.4.2. Toepassing

Voor de erfgenaam worden, ingevolge de voortzettingsregeling, de afschrijvingen (meer- en minderwaarden) op de overgenomen activa, die fiscaal gezien in aanmerking moeten worden genomen, vastgesteld rekening houdend met de aanschaffingswaarde of investeringswaarde die deze activa hadden in hoofde van de vroegere eigenaar en niet met de waarde van deze activa bij de overname.

Voorbeeld

Indien de activa volledig zijn afgeschreven, worden ze overgenomen met de nulwaarde.

CODE OMSCHRIJVING BEDRAG BEDRAG
2410 Rollend materieel 1.200.000  
2419
  Aan afschrijvingen op rollend materieel
  1.200.000

2.4.3. Elementen die niet worden ingebracht ter vrijstelling van de personenbelasting

Hierbij doet men afstand van de voortzettingsregeling (art. 46, § 1, 1° WIB 92). Wanneer de cedent of zijn erfgenamen afstand doen van de voortzettingsregeling, kan de concessionaris (echtgenoot, erfgenaam of erfgerechtigde) die de exploitatie van de beroepsbezigheid of de bedrijfstak voortzet, de afschrijvingen (-en+ waarden) van de elementen van de overgenomen activa berekenen op basis van hun werkelijke overnameprijs.

Voorbeeld

De in het voorbeeld hierboven genoemde bestelwagen zal worden overgenomen voor 800.000 BEF en zal worden afgeschreven op die basis.

3. Schenking aan een vennootschap.

3.1. Begrippen

In het geval van een schenking aan een vennootschap is de situatie verschillend.

Zo kan voor een constructie verkregen door een vennootschap als legaat, worden aangenomen dat de afschrijfbare waarde gelijk is aan de aanschaffingskostprijs, in dit geval zijnde het bedrag van de successierechten, schenkingsrechten en andere eventuele kosten.

Dit bedrag kan worden afgeschreven overeenkomstig de regel van toepassing op de "Bijkomende kosten".

CODE OMSCHRIJVING BEDRAG BEDRAG
2021 Andere inrichtingskosten    
550
  Aan kredietinstellingen
   

3.2. Herwaarderingsmeerwaarde

De waarde van het legaat bestaande uit materiële vastliggende activa kan worden geherwaardeerd met het oog op een betere schatting van het vermogen.

Boeking (nog altijd het voorbeeld van de bestelwagen)

CODE OMSCHRIJVING BEDRAG BEDRAG
2418 Geboekte meerwaarden op rollend materieel 800.000  
121
  Aan herwaarderingsmeerwaarden op materiële activa
  800.000

Boekhoudkundige afschrijvingen (5 jaar)

CODE OMSCHRIJVING BEDRAG BEDRAG
6302 Afschrijving op materiële vaste activa 160.000  
2419
  Aan geboekte afschrijvingen op rollend materieel
  160.000

>Overdrachten naar de onbeschikbare reserves

CODE OMSCHRIJVING BEDRAG BEDRAG
1211 Herwaarderingsmeerwaarde - Overdracht 160.000  
1312
  Aan onbeschikbare reserves
  160.000

3.3. Fiscaal aspect

Op fiscaal vlak zijn de als beroepskosten aftrekbare afschrijvingen gebaseerd op de investeringswaarde of kostwaarde van de afschrijfbare elementen, zodat de afschrijvingen op het bedrag van de herwaardering van vaste activa niet kunnen worden aangenomen als beroepskosten.

De fiscale rechtzetting geschiedt via het aanslagblad "Bewegingen van de reserves".

A. Belastbare gereserveerde winsten Situatie BEGIN boekjaar Situatie EINDE boekjaar
B. Belastbare gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden (2de jaar) 160..000 BEF 320.000 BEF

***

Laatst gewijzigd op 11/08/2005 11:35:00