Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 60 - 15.09.00 - Overdracht van handelsfonds

Editie nr 60 van 15 september 1999

Overdracht van handelsfonds
Voorafgaande formaliteiten voor tegenstelbaarheid aan de administratie der belastingen
Nieuwe bepalingen die op 1 april 1999 van kracht werden.

1. Oude wetgeving

Het Koninklijk Besluit van 12 december 1996 houdende maatregelen ter bestrijding van de fiscale fraude en met het oog op een betere belastingheffing (Belgisch Staatsblad van 31 december 1996) legde de verplichting op de overdracht van handelszaken formeel te laten registreren.

Conform die bepaling was de overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfstak slechts tegenstelbaar aan de administratie der belastingen na verloop van de tweede maand na de maand waarin de voornoemde registratieformaliteit plaatsvond.

Als die formaliteit vervuld was, stuurde het betrokken registratiekantoor een bericht naar de bevoegde belastingontvanger voor de voldoening van de belastingschulden ten laste van de overdrager. Op die manier kon de belastingontvanger de verschuldigde belastingen innen, bijvoorbeeld door beslag te leggen op de prijs voor de overdracht van de handelszaak in de handen van de overnemer.

2. Nieuwe wetgeving

2.1. Tegenstelbaarheid aan de belastingontvanger

De wetteksten werden gewijzigd (Belgisch Staatsblad van 15 januari 1999 ter vervanging van artikel 442bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen). Sinds 1 april 1999 is de overdracht van een handelszaak pas inroepbaar tegen de administratie der directe belastingen na verloop van de maand die volgt op de maand waarin een met het origineel eensluidend afschrift van de akte tot overdracht werd bezorgd aan de belastingontvanger van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de overdrager.

2.2. Hoofdelijke aansprakelijkheid van de overnemer

Volgens de bepalingen van de nieuwe wet is de overnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belastingschulden die de overdrager verschuldigd is na afloop van de eerder vermelde tegenstelbaarheidstermijn, ten belope van het door hem reeds betaalde of toegekende bedrag of ten belope van een bedrag dat overeenstemt met de nominale waarde van de aandelen die in ruil voor de overdracht zijn toegekend vóór de afloop van de voornoemde termijn.

2.3. Ad hoc certificaat

De punten 2.1. en 2.2. zijn niet van toepassing indien de overdrager bij de akte van overdracht een certificaat voegt dat uitsluitend met dit doel is opgemaakt door de ontvanger der directe belastingen van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de overdrager binnen dertig dagen die de kennisgeving van de overeenkomst voorafgaan.

De uitreiking van dit certificaat hangt af van een door de overdrager ingediende aanvraag in tweevoud bij de bevoegde ontvanger van de belastingen van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de overdrager.

De nieuwe wet bepaalt dat de ontvanger het certificaat zal weigeren indien:

  • op de dag van de aanvraag ten laste van de overdrager een aanslag werd gevestigd die een zekere en vaststaande schuld vormt;

  • indien de aanvraag is ingediend na de aankondiging van of tijdens een belastingonderzoek bij de overdrager;

  • indien de aanvraag is ingediend na de verzending aan de overdrager van een vraag om inlichtingen met betrekking tot zijn belastingstoestand.

Het certificaat wordt ofwel uitgereikt ofwel geweigerd binnen een termijn van dertig dagen na de indiening van de aanvraag door de overdrager.

De aanvraag en het certificaat worden opgesteld overeenkomstig de voorbeelden die het Ministerie van Financiën heeft vastgelegd.

2.4. Overdrachten die niet aan deze bepalingen onderworpen zijn

Niet onderworpen aan de bepalingen van dit artikel zijn de overdrachten die worden uitgevoerd door een curator, een commissaris inzake opschorting of in geval van fusie, splitsing, inbreng van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfstak overeenkomstig de bepalingen van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

Die wettelijke bepalingen schrijven inderdaad bijzondere maatregelen van openbaarheid voor ter bescherming van de belangen van de schuldeisers.

***

Laatst gewijzigd op 11/08/2005 11:35:00