Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 59 - 31.08.99 - Via pachtovereenkomst verhuurde onroerende goederen

Editie nr 59 van 31 augustus 1999

Via pachtovereenkomst verhuurde onroerende goederen

    Auteur:
    Georges Honoré,
    Lid van de Nationale raad

Het inkomen uit in België gelegen onroerende goederen die overeenkomstig de pachtwetgeving worden verhuurd en door de huurder voor land- of tuinbouw worden gebruikt, is het kadastraal inkomen (KI). (art. 7 §1 – 2 B WIB 92)

1. Welke onroerende goederen?

Deze bepaling slaat zowel op de bebouwde als op de onbebouwde onroerende goederen, zolang ze maar in België gelegen zijn. Er hoeft dus geen enkel onderscheid te worden gemaakt tussen de verschillende verhuurde goederen die zowel hoevegebouwen als landbouwgronden kunnen omvatten.

Deze goederen worden door de huurder hoofdzakelijk voor zijn landbouwbedrijf gebruikt, met uitsluiting van bosbouw.

Het betreft onroerende goederen die benut worden met het oog op de productie van landbouwproducten die hoofdzakelijk voor verkoop zijn bestemd.

Zijn echter uitgesloten:

  • de huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende goederen die gebruikt worden voor het industrieel vetmesten en het industrieel fokken en dit ongeacht het landbouwbedrijf waar dit gebeurt;
  • de overeenkomsten waarvan het voorwerp een bezettingsduur van minder dan één jaar inhoudt en voor dewelke de uitbater van de grond en van de weiden, na voorbereidings- en bemestingswerken verricht te hebben, tegen betaling het genot ervan overdraagt aan een derde met het oog op een bepaalde teelt.

2. Maximumpacht

2.1. Voor de verhuurde gronden

Voor de verhuurde gronden komen de maximumpachten overeen met hun niet-geïndexeerd KI, vermenigvuldigd met een door de pachtcommissies vastgelegde coëfficiënt.

FORMULE
niet-geïndexeerd KI * pachtcoëfficiënt "Gronden"

De pachtcoëfficiënten worden om de drie jaar per provincie en per landbouwstreek opnieuw vastgelegd (december 1989 – december 1992 – december 1995 - december 1998).

Voorbeeld

De heer Albert is eigenaar van landbouwgronden en hoevegebouwen. Hij verhuurt deze aan de BVBA Albert die deze onroerende goederen voor landbouwactiviteiten gebruikt (in ons voorbeeld gaan we ervan uit dat deze in 2 streken liggen – gronden en gebouwen).

A. De onroerende goederen zijn gelegen in West-Vlaanderen – zandstreek

niet-geïndexeerd KI

140.000 BEF

begrensde maximumpacht
140.000 * 3,38
Dit bedrag wordt in de BVBA opgenomen in de algemene kosten

473.200 BEF

De eigenaar wordt belast op het geïndexeerde KI, namelijk
140.000 * 1,2281 (VB. 99)

171.934 BEF

B. De onroerende goederen zijn gelegen in Henegouwen - leemstreek

niet-geïndexeerd KI

140.000 BEF

begrensde maximumpacht
140.000 * 2,68
Dit bedrag wordt in de BVBA opgenomen in de algemene kosten

375.200 BEF

De eigenaar wordt belast op het geïndexeerde KI, (zonder vermeerdering) namelijk
140.000 * 1,2281 (VB. 99)

171.934 BEF

2.2. Voor de verhuurde gebouwen

Voor de verhuurde gebouwen komt de maximumpacht overeen met hun niet-geïndexeerd KI, vermenigvuldigd met een pachtcoëfficiënt "Gebouwen".

FORMULE
niet-geïndexeerd KI * pachtcoëfficiënt "Gebouwen"

Voorbeeld
(voortgaand op de hierboven toegelichte situatie)

A. De hoevegebouwen worden verhuurd aan de BVBA

het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt

50.000 BEF

het goed is gelegen in West-Vlaanderen - zandstreek
begrensde maximumpacht
50.000 * 3
Dit bedrag wordt in de vennootschap opgenomen in de algemene kosten

150.000 BEF

De eigenaar wordt belast op het geïndexeerde KI, namelijk
50.000 * 1,2281 (VB. 99)

61.405 BEF

B. Het goed is gelegen in Henegouwen - leemstreek

De coëfficiënt bedraagt 3 waardoor de situatie dezelfde is als in A.

3. Huurovereenkomst

Indien in de bij authentieke akte afgesloten huurovereenkomst een eerste bezettingsperiode vastgelegd werd van ten minste 18 jaar kan het pachtbedrag aanzienlijk verhoogd worden:

 

PACHT VOOR DE GRONDEN

PACHT VOOR DE GEBOUWEN

Overeenkomst afgesloten voor een

Verhoogd met

Verhoogd met

eerste periode van 18 jaar

36 %

18 %

eerste periode van 21 jaar

42 %

21 %

eerste periode van 24 jaar

48 %

24 %

eerste periode van meer dan 25 jaar

50 %

25 %

Na de eerste bezettingsperiode wordt de pacht teruggebracht op het normale pachtniveau.

4. Opgelet!

1. Indien de verhuur van deze onroerende goederen niet overeenkomstig de pachtwetgeving gebeurt (met name indien de bepaling inzake de beperking van de pachten niet wordt nageleefd), wordt de voornoemde wettelijke bepaling zonder meer toegepast.
Een mogelijk gevolg van een dergelijke situatie zou kunnen zijn dat een deel van de huur beschouwd zou kunnen worden als beroepsinkomen.

2. Wat de betreffende onroerende goederen betreft, is enkel het geïndexeerd KI belastbaar uit hoofde van de eigenaar.De vermeerdering met 40 % (art. 7 § 1.) is niet van toepassing.

Voorbeeld

Landbouwstreken

GRONDEN

GEBOUWEN

Antwerpen
Polders
Zandstreek
Kempen

3,40
2,90
4,00

3,50
3,50
3,50

Waals-Brabant
Zandleemstreek
Leemstreek

2,31
2,40

3,00
3,00

Vlaams-Brabant
Zandstreek
Kempen
Zandleemstreek
Leemstreek

2,71
4,36
2,48
2,52

3,30
3,30
3,30
3,30

Administratief arrondissement
Brussel-Hoofdstad

Zandleemstreek

2,37

3,30

Limburg
Kempen
Zandleemstreek
Leemstreek
Grasstreek

4,58
2,90
2,08
2,68

3,30
3,30
3,30
3,30

Namen
Leemstreek
Condroz
Grasstreek
Famenne
Ardennen

2,71
2,45
2,12
2,02
2,26

3,30
3,30
3,30
3,30
3,30

Luxemburg
Ardennen
Famenne
Grasstreek
Jurastreek

2,60
2,45
2,85
2,45

3,00
3,00
3,00
3,00

West-Vlaanderen
Duinen
Polders
Zandstreek
Zandleemstreek
Leemstreek

2,88
2,83
3,38
3,00
2,80

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Luik
Leemstreek
Grasstreek
Condroz
Hoge Ardennen
Famenne

2,65
2,66
2,54
2,76
2,47

3,35
3,35
3,35
3,35
3,35

Henegouwen
Zandleemstreek
Leemstreek
Henegouwse Kempen
Condroz
Grasstreek
Famenne
Ardennen

2,48
2,68
2,37
2,42
2,22
2,17
2,27

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Oost-Vlaanderen
Polders
Zandleemstreek
Zandstreek
Leemstreek

3,00
3,00
3,00
2,50

3,00
3,00
3,00
3,00


Laatst gewijzigd op 11/08/2005 11:35:00