Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 53 - 28.04.99 - Agenda van de gewone algemene vergadering

Editie nr 53 van 28 avril 1999

Agenda van de gewone algemene vergadering

  Auteur:
  Georges HONORE
  Lid van de Nationale Raad

Artikel 73 Venn. W.: "Ieder jaar moet ten minste één algemene vergadering gehouden worden in de gemeente, op de dag en het uur bij de statuten bepaald."

De oproepingen

De oproepingen worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:


  a) ten minste acht dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad;
  b) tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal acht dagen voor de vergadering:
  • in een landelijk verspreid blad;
  • in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

Aan de houders van aandelen op naam wordt acht dagen voor de vergadering een brief gezonden; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden voorgelegd.

Wanneer alle aandelen op naam zijn, kan bij oproeping bij aangetekende brief worden volstaan.

De agenda

De oproepingen tot elke algemene vergadering vermelden de agenda:

Voorbeeld

"Bericht van oproeping tot de statutaire algemene vergadering":
De aandeelhouders worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op de algemene vergadering die zal gehouden worden op ................. om ....... uur op de maatschappelijke zetel.

Agenda

 1. Voorlezing van het verslag van de raad van bestuur
 2. Voorlezing van het verslag van de commissaris-revisor
 3. Kennisname van de balans en van de resultatenrekening
 4. Goedkeuring van de op 31 december afgesloten jaarrekening
 5. Goedkeuring van de voorgestelde winstbestemming
 6. Machtiging tot aankoop van een goed waarop de procedure van quasi-inbreng van toepassing is (art. 29quater)
 7. Kwijting aan de bestuurders, zaakvoerders en commissarissen
 8. Varia.

   8.1. Vernieuwing van het mandaat van bestuurders of zaakvoerders
   8.2. Benoeming van bestuurders
   8.3. Vaststelling van de bezoldiging van de bestuurders en commissarissen
   8.4. Goedkeuring van het uitdrukken van het maatschappelijk kapitaal in Euro’s vanaf .............
   8.5. Overgedragen verliezen en verlies gedurende twee boekjaren, goedkeuring van het behoud of van de wijziging van de waarderingsregels met het oog op het al dan niet voortzetten van de activiteiten (artikel 77, vijfde lid)

Het komt erop aan de agenda op te stellen in functie van de behoeften en van de gevallen waarover de vennoten dienen te beslissen.

De beslissingen

Bij gebreke van statutaire bepalingen worden de benoemingen gedaan en de beslissingen genomen volgens de gewone regels voor beraadslagende en beslissende organen.

Geen enkel aanwezigheidsquorum is vereist.

De vergadering kan geldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Laatst gewijzigd op 11/08/2005 11:35:00
Navigatie
 • TERUG