Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 51 - 28.03.99 - De vennootschappen die van verlaagd tarief Ven.b. zijn uitgesloten

Editie nr 51 van 28 maart 1999

Vennootschappen die zijn uitgesloten van het verlaagd tarief van de Ven.B.

  Auteur:
  Georges HONORE,
  Lid van de Nationale Rad

Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 39 %.

Wanneer het belastbare inkomen niet meer bedraagt dan 13.000.000 BEF, wordt de belasting echter als volgt vastgesteld:
- op de schijf van 0 tot 1.000.000 BEF: 28 %
- op de schijf van 1.000.000 tot 3.600.000 BEF: 36 %
- op de schijf van 3.600.000 tot 13.000.000 BEF: 41 %

De verlaagde basistarieven zijn echter niet van toepassing:

 1. op vennootschappen waarvan de dividenduitkering hoger is dan 13 % van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk;

 2. op vennootschappen waarvan de aandelen voor ten minste de helft in het bezit zijn van één of meer vennootschappen;

 3. op vennootschappen, die geen erkende coöperatieve vennootschappen zijn, en die ten laste van het resultaat van het belastbare tijdperk, niet aan ten minste één bedrijfsleider - natuurlijke persoon een bezoldiging van ten minste 1.000.000 BEF toekennen. (De zogenaamde 1-miljoenregel.)
  Voor vennootschappen met een belastbaar resultaat van minder dan 1.000.000 BEF, volstaat het dat de hoogste bezoldiging die aan een bedrijfsleider wordt toegekend hoger is dan of gelijk is aan het belastbaar inkomen van de vennootschap;

 4. op vennootschappen die deel uitmaken van een groep waartoe een coördinatiecentrum behoort;

 5. op vennootschappen die op balansdatum deelnemingen bezitten waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50 %,
  - hetzij van de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal;
  - hetzij van het gestort (niet gerevaloriseerd) kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden (financiële vennootschappen).

 6. op vennootschappen waarvan het belastbaar resultaat hoger is dan 13.000.000 BEF. Onder belastbaar resultaat wordt verstaan: het totaal van de winst van Belgische oorsprong en de winst voortkomend uit landen zonder verdrag.

***

Laatst gewijzigd op 11/08/2005 11:35:00
Navigatie
 • TERUG