Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 89 - 31.12.00 - Afzonderlijke aanslag op niet-verantwoorde kosten en lasten

Editie nr 89 du 31 december 2000

Afzonderlijke aanslag op de niet-verantwoorde kosten en lasten

    Auteur :
    Georges HONORE

    Lid van de Nationale Raad

Artikel 219 WIB bepaalt: "Een afzonderlijke aanslag wordt gevestigd op kosten die niet worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave om de verkrijger van die uitgaven te identificeren. Deze aanslag is gelijk aan 300 % van de uitgave".

Normaliter moeten de hieronder opgesomde uitgaven, om aftrekbare beroepslasten te vormen, vermeld worden op de jaarlijkse samenvattende opgaven en de overeenstemmende fiches. Worden deze documenten niet opgemaakt, dan is de bijzondere aanslag van toepassing.

Bedoelde bezoldigingen en uitgaven

De uitgaven die hoofdzakelijk bedoeld worden, zijn :
- de commissies, makelaarslonen, ristorno’s, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard die voor de verkrijger beroepsinkomsten zijn;
- de bezoldigingen, pensioenen, renten, vergoedingen die betaald worden aan de personeelsleden, bestuurders of werkende vennoten;
- de forfaitaire vergoedingen die aan de personeelsleden worden toegekend ter terugbetaling van de kosten eigen aan de werkgever.

Beroepskosten

De uitgaven waarvan de verkrijger niet geïdentificeerd is (niet-verantwoorde uitgaven), worden niet toegevoegd aan de verworpen uitgaven. Zij zijn dus fiscaal aftrekbaar als lasten.

Boekhoudkundige verwerking

De bijzondere afzonderlijke aanslag is als beroepskost aftrekbaar tijdens het jaar waarin deze betaald werd.

Voorbeeld

De N.V. Albert heeft voor 100 000 BEF commissies betaald en in de lastenrekening opgenomen, maar heeft de identiteit van de verkrijgers niet vermeld. De bijzondere aanslag van 309 000 frank (300 % + 3 % aanvullende crisisbijdrage) wordt als volgt geregistreerd :

6441 Bijzondere aanslagen 309 000  
4507 aan Andere Belgische belastingen en taksen   309 000

De bijzondere aanslag is totaal verschillend van de normale aanslagprocedure. Zij zal niet worden meegerekend voor de berekening van eventuele belastingverhogingen bij onvoldoende voorafbetalingen. Voorheffingen en andere verrekenbare bestanddelen mogen niet worden verrekend op de bijzondere aanslag.

Andere niet-verantwoorde uitgaven

Controles kunnen tot een ontoereikendheid van de omzet besluiten. En volgens de Administratie moeten ook de "verdoken winsten", d.w.z. de niet-aangegeven omzet, aan de bijzondere aanslag worden onderworpen.

De redenering die daarbij gevolgd wordt, is dat de inkomsten, vermits ze niet geboekt zijn, een onbekende bestemming gekregen hebben.
Zo zou de verhoging van de omzet moeten resulteren in een verhoging van de kas. Dit is niet het geval. Bijgevolg is er voorheffing zonder identificatie van de verkrijger.
Er zal dus een aanslag worden toegepast.
De bijzondere aanslag zal evenwel niet toegepast worden op de winsten die terug te vinden zijn in het vermogen van de vennootschap of die via de boekhouding heropgenomen zijn in het vermogen en belast worden uit hoofde van de bedrijfsleiders.

416 Rekening-courant van de vennoten    
tot 70 Omzet    

Laatst gewijzigd op 11/08/2005 11:35:00
Navigatie
  • TERUG