Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 87 - 30.11.00 - BTW: aansprakelijk vertegenwoordiger

Editie nr 87 van 30 november 2000

B.T.W. - aansprakelijk vertegenwoordiger : nieuwigheden vanaf 1 januari 2002

1. Huidige situatie

Zodra een belastingplichtige, in België, aan de BTW onderworpen handelingen verricht, dient hij houder te zijn van een registratienummer in ons land.

Dit nummer dient onder meer ter volbrenging van de diverse rechten en plichten inzake BTW (uitreiking van facturen, heffing van de belasting, indiening van periodieke aangiften om de BTW te betalen en af te trekken, enz.). Wanneer de belastingplichtige niet in België is gevestigd, of geen vaste vestiging in het Koninkrijk heeft, moet hij vooraf een verantwoordelijke vertegenwoordiger laten erkennen. Zodra hij door de belastingadministratie is erkend, staat deze aansprakelijke vertegenwoordiger in voor de rechten en verplichtingen van de niet in België gevestigde belastingplichtige.

De formaliteiten voor het verkrijgen van een registratienummer en voor het indienen van de periodieke aangiften moeten worden vervuld bij het "Centraal bureau voor buitenlandse belastingplichtigen" gevestigd in Brussel. Globaal gelden deze formaliteiten, met soms specifieke kenmerken, ook in de overige lidstaten van de Gemeenschap.

2. Situatie vanaf 1 januari 2002

2.1. Grondbeginsel

In de loop van oktober 2000 is een Europese richtlijn aangenomen.
Ze wijzigt de richtlijn 77/388/EEG - Zesde Richtlijn BTW. Deze wijziging betreft de afschaffing, per 1 januari 2002, van de aan de Europese handelaars opgelegde verplichting een aansprakelijk vertegenwoordiger aan te wijzen in de lidstaten waar ze niet zijn gevestigd.
Deze nieuwe bepalingen willen de intracommunautaire regels inzake BTW vereenvoudigen.

2.2. In de Gemeenschap gevestigde onderdanen

Voor deze onderdanen zal, wanneer ze reeds zijn geregistreerd in een andere lidstaat, de verplichting worden afgeschaft om een aansprakelijk vertegenwoordiger aan te wijzen, vóór iedere handeling die belastbaar is in een andere lidstaat.
Deze afschaffing zal evenwel facultatief blijven.
De betrokken handelaar zal immers, op verzoek, een aansprakelijk vertegenwoordiger kunnen behouden die verantwoordelijk is in de lidstaat (lidstaten) waar hij niet vertegenwoordigd is.

Deze modaliteiten zullen in de vijftien lidstaten van de Gemeenschap van toepassing zijn vanaf 1 januari 2002.
Ze hebben, met andere woorden, betrekking op:

  • de niet in België gevestigde belastingplichtigen, die Belgische BTW-plichtige handelingen verrichten, enerzijds;
  • de in België gevestigde onderdanen, die BTW-plichtige handelingen verrichten in een of meerdere andere lidstaten van de Gemeenschap, anderzijds.

Met het oog op een correcte heffing van de BTW, zal de vrijstelling van erkenning van een aansprakelijk vertegenwoordiger gepaard gaan met een versterking van de wederzijdse bijstand tussen de lidstaten, inzake de invordering en de administratieve samenwerking.

2.3. Buiten de Gemeenschap gevestigde onderdanen

Wanneer "niet-communautaire" belastingplichtigen BTW-plichtige handelingen stellen in de Gemeenschap, blijft de verplichting van aansprakelijke vertegenwoordiging de enige regel.

2.4. Omzetting van de richtlijn in de Belgische wetgeving

De wijzigingen in de wetgeving moeten in werking treden vanaf 1 januari 2002.

De afschaffing van de verplichting een aansprakelijk vertegenwoordiger aan te wijzen zal de aanpassing van sommige bepalingen vereisen:
- uitbreiding van het uitstel van betaling van de BTW ten laste van de klant, ontvanger van de diensten of verkrijger van de goederen;
- invoer:

  • eerst, van de aansprakelijk vertegenwoordiger als eerste Belgische BTW-plichtige (facultatief voor de handelaars van de Gemeenschap, maar verplicht voor degenen die er niet zijn gevestigd);
  • dan pas, door hoofdelijke aansprakelijkheid, de niet in ons land gevestigde belastingplichtige als tweede BTW-plichtige;

- wanneer er geen aansprakelijk vertegenwoordiger is, verplichte registratie van de buitenlandse belastingplichtige in België;
in dat geval zullen diverse praktische modaliteiten moeten worden vastgelegd, waaronder:
  • de bepaling van de wijze waarop de aangifte van aanvang van de activiteit zal worden doorgegeven, alvorens het BTW-registratienummer wordt toegewezen (Internet ?);
  • de bepaling in welke mate de niet in België gevestigde Europese belastingplichtigen zouden kunnen worden verplicht tot een adres of een postbus in ons land;
  • de verplichting door de belastingplichtige zijn boekhouding op het Belgische grondgebied over te leggen.

3. Eindbeschouwingen

De aansprakelijke vertegenwoordiging blijkt een moeilijk, verplicht en zwaar systeem te zijn.

In die zin is het een rem op het vrij verkeer van goederen en diensten in de Gemeenschap.
Deze formaliteiten zouden moeten worden vervangen door een herdefiniëring van het communautaire juridische kader betreffende de invordering en de wederzijdse bijstand tussen de vijftien lidstaten van de Gemeenschap.
We kunnen ons alleen maar verheugen wanneer vereenvoudigingen worden voorgesteld en toegepast.
We hopen dat deze maatregelen ter vereenvoudiging in de praktijk niet leiden tot schadelijke maffiapraktijken.

Laatst gewijzigd op 11/08/2005 11:35:00
Navigatie
  • TERUG