Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 82 - 15.09.00 - Toespraak van Mevr Anne Spiritus-Dassesse

Editie nr 82 van 15 september 2000

Toespraak van Mevrouw Anne SPIRITUS-DASSESSE, Voorzitster van de Rechtbank van Koophandel te Brussel
ter gelegenheid van de uitreiking van de BIBF-prijzen op 7 juli 2000


samenvatting

Mijnheer de Voorzitter,
Mijnheer de Minister,
Dames, Mijne Heren,

Naar het voorbeeld van hun voorgangers hebben voorzitter Ledent en ondervoorzitster Philippe, door hun dynamisme en hun overredingskracht waarmee zij alle leden van het B.I.B.F. en zijn administratief personeel motiveren, bewerkstelligd dat iedere boekhouder, of zo goed als iedere boekhouder, zich persoonlijk betrokken voelt bij het belang van zijn taak en zich bijgevolg rekenschap geeft van de professionele instelling en de ernst waarmee hij zijn taak moet vervullen. Want zonder boekhouding geen geloofwaardige vennootschap of ondernemer, zonder betrouwbare kwaliteitsboekhouding geen partnerschip op het niveau van de controleautoriteiten, van de gerechtelijke instanties: ik denk hierbij aan de expertise, het commerciële onderzoek en de follow-up van de ondernemingen in moeilijkheden.

Op een ogenblik dat de heer procureur des Konings met zijn actie, waarmee ik hem terloops wil feliciteren, in het kader van artikel 177 sexies van de G.W.H.V. metterdaad ertoe bijdraagt dat de leiders van vennootschappen gaan beseffen wat hun echte verantwoordelijkheden zijn en wat hun rol is in het opstellen en de goedkeuring van de jaarrekening die alle economische actoren van dienst kan zijn, is het van vitaal belang dat de boekhouder „thuis” geeft en zelfs op de moeilijkheden anticipeert. Zijn geloofwaardigheid zal evenredig zijn aan het professionalisme waarmee hij dat zal doen.

Ik zou van de aanwezigheid van de heer Minister willen gebruik maken om hem te zeggen hoezeer ik begaan ben met de schadelijke aanwezigheid op de markt van pseudo-boekhouders, die onder geen enkel beroepsinstituut ressorteren en die volkomen ongestraft actief zijn ten nadele van de ondernemers, want wat hun uitschakeling betreft, bestaat er een juridische leemte. Een leemte die zo gauw mogelijk zou moeten worden gevuld.

Namens mijn collega’s, de heren Stempnierwsky en professor Yves De Rongé en in mijn persoonlijke naam, in onze respectieve hoedanigheid van lid en voorzitter van de Franstalige jury, stel ik er prijs op het Beroepsinstituut te danken voor zijn vertrouwen dat het in ons stelde door ons de hachelijke taak toe te vertrouwen de inspanningen te beoordelen van toekomstige ondernemers teneinde ze te belonen met de B.I.B.F.-prijs die zo dadelijk door de heer Minister aan de winnaars zal worden uitgereikt. Het betreft hier een belangrijk initiatief waarvoor de verdienste toekomst aan uw erevoorzitter Maurice Limme en dat alleen maar kan bijdragen tot het imago van het B.I.B.F.

Dit jaar, het tweede jaar dat de B.I.B.F.-prijs bestaat, diende de jury een eindwerk te belonen van het universitaire economische onderwijs of van het hogere economische onderwijs van het lange type en waarvan het diploma toegang verleent tot het beroep van "erkend boekhouder B.I.B.F”.

Om bekroond te worden, moesten de werken die aan de jury werden voorgelegd (het resultaat van een eerste selectie door de leden van het B.I.B.F), een originele benadering vormen en een reële wetenschappelijke waarde bezitten op het vlak van de boekhouding en van de fiscaliteit.

Na met elk van de kandidaten een opbouwend gesprek te hebben gehad over onder andere de keuze van het behandelde onderwerp en de daarmee gepaard gaande motivering, meende de jury ter ondersteuning van haar uiteindelijke beslissing de volgende criteria te moeten hanteren:

  1. de strikt logische redenering;
  2. de gevolgde methode
  3. de inhoud
  4. de bibliografie
  5.de mondelinge verdediging en de presentatie, de eigenheid van de verdediging.

Bovendien was er een uitgangspostulaat: namelijk dat het de studenten vaak ontbreekt aan praktijk en aan een bepaalde beroepservaring, die per definitie aan een origineel idee ten grondslag ligt.

Het is op basis van die criteria, die in bovenstaande volgorde in aanmerking werden genomen, dat de keuze van de laureaten werd gemaakt.


Laatst gewijzigd op 31/10/2011 12:00:00
Navigatie
 • TERUG