Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 75 - 30.04.00 - Het investeringskrediet
pa 75N investeringskrediet

Editie nr 75 van 30 april 2000

Het investeringskrediet

    Auteur:
    George Honoré,
    Lid van de Nationale Raad

Het investeringskrediet neemt de vorm aan van een voorschot van geldmiddelen verstrekt door een kredietinstelling ten bedrage van een percentage van een investering.

Dit voorschot wordt verleend voor de financiering van de aankoop van onroerende goederen, van kapitaalgoederen voor de productie en soms voor de wedersamenstelling van het bedrijfskapitaal.

Deze wedersamenstelling is vaak noodzakelijk wegens de behoeften ontstaan door de investering.

Het voorschot kan tot 100 % dekken, maar over het algemeen zal de kredietinstelling een eigen inspanning van de lener eisen. Het voorschot kan op twee manieren worden toegekend :
- door de beschikbaarstelling van het volledige bedrag van de middelen. Verantwoording dient te gebeuren via de te betalen facturen;
- door betaling van de facturen naarmate ze aan de bank worden voorgelegd.

Het investeringskrediet wordt toegestaan voor een bij de aanvang bepaalde duur en tegen een bepaalde rentevoet. De frequentie van de terugbetalingen wordt vastgesteld volgens de mogelijkheden en de verwachte rentabiliteit van de investering.

Terugbetaling

De terugbetaling van het kapitaal gebeurt in gelijke driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse schijven. De eerste schijf wordt meestal terugbetaald een jaar nadat de (geld)middelen ter beschikking werden gesteld. Het komt echter vaak voor dat de eerste terugbetaling pas na twee jaar wordt verricht, om de investering de tijd te geven rendabel te worden.
Elke terugbetaling van kapitaal gebeurt in de vorm van een orderbriefje uitgeschreven door de klant.

Intresten

De rentevoet is vast. De rente is driemaandelijks of halfjaarlijks betaalbaar, maar nooit jaarlijks. De rente wordt berekend op het nog verschuldigde kapitaal en vermindert geleidelijk, terwijl het deel van het terugbetaalde kapitaal toeneemt.

Risico’s en garantie

De investeringslening is voor de financiële instelling een risicodragende transactie. Daarom zal ze garanties eisen:
- voorrecht op het gefinancierde goed;
- hypotheek op een onroerend goed;
- inpandneming van een handelszaak;
- hoofdelijke borg van de vennoten.

Deze zekerheden verminderen naarmate de terugbetalingen geschieden en zullen beschikbaar worden om nieuwe kredieten te dekken.

Boeking

De beschikbaarstelling gebeurt hetzij ineens, hetzij naarmate de facturen worden voorgelegd van een bepaald bedrag (bijvoorbeeld ± 5.000.000 BEF). De financiële instelling maakt een aflossingstabel op die rekening houdt met een rente berekend op het nog verschuldigde kapitaal.

Voorbeeld

Kredietbedrag 20.000.000 BEF - Rentevoet 5,4 % - Duur 15 jaar - Aanvang 1.1.99

  TOTAAL VAN HET KAPITAAL TERUGBETALING IN KAPITAAL TERUGBETALING IN INTERESTEN TOTAAL IN INTERESTEN TOTAAL NOG VERSCHULDIGD KAPITAAL
1999 1 T   269.021   
2 T  439.058266.063   
3 T   263.066   
4 T  451.047260.029   
1° jaar 890.105 890.105 1.058.179 1.058.179 1.948.284 19.109.895
2° jaar 939.381 - - 1.008.903 1.948.284 18.170.514
3° jaar 991.980 - - 956.904 1.948.284 17.179.134
4° jaar 1.046.260 - - 902.024 1.948.284 16.132.874
5° jaar 1.104.177 - - 844.107 1.948.284 15.028.697
----------- ------------ ------------ ------------------ ------------ ------------ ------------
14° jaar 1.793.214 - - 155.070 1.948.284 1.892.434
15° jaar 1.892.434 - - 55.894 1.948.284 0
TOTAAL 20.000.000 20.000.000 9.224.214 9.224.2124 29.224.214 0

Toegekend krediet van 20.000.000 BEF, terugbetaling in 15 jaar, Rentevoet 5,4 %

550 Kredietinstellingen 20.000.000  
173 aan Kredietinstellingen
- Investeringskrediet
  19.109.895
423 aan Kredietinstellingen
- Schulden die vervallen binnen het jaar
  890.105

Samenstelling van de garantie

020 Crediteuren van de onderneming, houders van zakelijke zekerheden
- Hypotheek
- Borg op handelszaak

 
17.000.000
3.000.000
 
021 aan Zakelijke garantie voor eigen rekening   20.000.000

De rekening 020 zal ieder jaar verminderen met het bedrag van de gedane terugbetaling. Deze wordt opgenomen in de toelichting onder "Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen".

Betaling van de facturen aan de leveranciers
1.1.99

4401 Leveranciers -
Facturen van de investeringen

20.000.000
 
550 aan Kredietinstellingen   20.000.000

Ieder kwartaal (of semester) worden de door de kredietinstelling geheven interesten geboekt :
31.3.99

650 Interesten op investeringsleningen 269.021  
550 aan Kredietinstellingen   269.021

Ieder semester terugbetaling van een kapitaalschijf
30.6.99

423 Kredietinstellingen -vervallend binnen het jaar 439.058  
550 aan Kredietinstellingen   439.058

173 Kredietinstellingen Investeringskrediet
  890.105 20.000.000

423 Kredietinstellingen schijf op (-) 1 jaar
15 439.058 890.105
25 451.047  

650 Intresten op investeringslening
1ste kwartaal 209.021  
2de kwartaal 266.063  
3de kwartaal 263.066  
4de kwartaal 260.029  
TOTAAL 1.058.879  

173 Kredietinstellingen - investeringskrediet
  890.105 20.000.000
CS 19.109.895

Aanpassing van de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

021 Zakelijke garantie voor eigen rekening 890 105  
020 aan Vorderingen van de onderneming
- garantieverkrijgers
 
890 105

***

Laatst gewijzigd op 11/08/2005 11:35:00