Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 75 - 30.04.00 - Het financieringscontract
75N financieringscontrat

Editie nr 75 van 30 april 2000

Het financieringscontract

    Auteur:
    George Honoré,
    Lid van de Nationale Raad

Het financieringscontract wordt wettelijk gedefinieerd als een overeenkomst waarbij een derde (erkende bank of enig andere kredietinstelling erkend door het Ministerie van Economische Zaken) aan een koper een lening verstrekt die bestemd is om de prijs van een materieel goed (materiaal, gebruiksvoertuig, wagen, …) of een dienst aan te zuiveren.

De reglementering op financieringen voorziet voornamelijk in :

- de verplichting voor de leninggever een lastenpercentage toe te passen dat hoger ligt dan het wettelijke lastenpercentage;

- een maximumtermijn binnen welke de lening moet worden terugbetaald.

De modaliteiten van de financieringen aangegaan voor beroepsdoeleinden, door ondernemingen ingeschreven in het handelsregister, zijn minder dwingend dan die voor financieringen voor privé-doeleinden (geregeld door de Wet van 9 juli 1957).

Procedure

Bij de bestelling van het materieel stort de koper aan de verkoper een voorschot van 15 % van het factuurbedrag.

Bij de levering van het materieel, na de ondertekening met de koper van een financieringscontract, stort de bank het saldo van de factuur rechtstreeks aan de verkoper die zo het voorrecht op het gefinancierde materieel verkrijgt.

Het ondertekende contract vermeldt het terug te betalen bedrag in kapitaal vermeerderd met de interesten. Deze twee elementen zijn onlosmakelijk verbonden.

Terugbetaling

De terugbetalingen gebeuren met gelijke maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse aflossingen die kapitaal en interesten vertegenwoordigen.

Het gedeelte van de interesten vermindert echter met de tijd, terwijl het gedeelte van de kapitaalterugbetaling stijgt met de tijd.

Met een aflossingstabel kunnen de interesten correct worden geboekt op de 65-rekening.

Kosten

De kosten worden uitgedrukt in een maandelijks forfaitair lastenpercentage.

Dit wordt toegepast op het totale te financieren bedrag, maar het omvat alle kosten (dossierkosten, …). De jaarlijkse reële rentevoet wordt berekend volgens de volgende formule:

Lastenpercentage X aantal maanden X 24
Aantal maanden + 1

Waarborgen

De bank bezit een voorrecht op het gefinancierde goed. Er kan een overlijdensverzekering worden aangegaan om het nog verschuldigde kapitaal te dekken.

Voorbeeld

De onderneming X wenst de aankoop te financieren van een machine die wordt gefactureerd tegen 1 200 000 BEF, exclusief BTW.

Totaal bedrag : 1 200 000 x 1,21 = 1 452 000 BEF.

De onderneming stemt ermee in een voorschot van het bedrag van de BTW die ze kan terugvorderen, te storten.

Te financieren bedrag : 1 452 000 - 252 000 = 1 200 000

Lastenpercentage 0,40 % per maand

Financieringsduur 60 maanden

Lasten 1 200 000 x 0,40 x 60 = 288 000

TOTAAL te betalen = 1 488 000

Bedrag van de maandelijkse afbetaling 1 488 000 : 60 = 24 800

Boekhoudkundige verwerking

De aankoopfactuur

2300 Technische installaties en machines 1 200 000
 
411 Te recupereren BTW 252 000  
44 aan Leveranciers   1 452 000

Betaling van het voorschot

440 Leveranciers 252 000  
550 aan Kredietinstellingen   252 000

Inschrijving van het financieringscontract

440 Leveranciers 1 200 000
 
4920 Toe te rekenen kosten 288 000  
1740 aan Financiering   1 190 400
424 Financiering (- 1 jaar) 24 800 x 12   297 600

 

 

Betaling van de maandelijkse aflossingen 24 800 per maand gedurende 60 maanden

1 maand

424 Financiering (- 1 jaar) 24 800
 
550 aan Kredietinstellingen   24 800

Tenlasteneming van de interesten berekend op het nog verschuldigde kapitaal

1 maand

6500 Interesten op financiering 5 952
 
4920 aan Toe te rekenen kosten   5 952

Laatst gewijzigd op 11/08/2005 11:35:00