Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 75 - 30.04.00 - Leasing van een roerend goed
75N leasing

Edition n° 75 du 30 avril 2000

Leasing van een roerend goed

    Auteur:
    George Honoré
    Lid van de Nationale Raad

(Reglementering : K.B. nr. 55 van 10 november 1967 en het K.B. van 3 december 1993)

Dit is een leasingcontract met betrekking tot (roerende) kapitaalgoederen voor beroepsdoeleinden.

Er zijn drie partijen die tussenkomen:

- de gebruiker van het goed die de huurder (de leasingnemer) wordt;

- de leverancier van het kapitaalgoed;

- de leasingmaatschappij (de leasinggever).

De leverancier levert het goed aan de klant-gebruiker en stuurt de factuur aan de leasingmaatschappij. Deze laatste heeft ingestemd met de kredietovereenkomst.

Overeenkomstig dit contract zal de leasingnemer, naast de interesten en de transactiekosten, het volgende betalen aan deze leasingmaatschappij:

- de afbetalingen gespreid over de duur van het contract;

- het bedrag van de aankoopoptie aan het einde van het contract indien dit in zo’n optie voorziet.

Het aan de leasingmaatschappij verschuldigde bedrag wordt geboekt onder de rubriek III.D. "Vaste activa in leasing of op grond van een soorgelijk recht" en wordt vermeld in de volgende rekeningen :

- schulden op meer dan een jaar : 1720 "Leasing- en soortgelijke schulden";

- schulden vervallend binnen het jaar : 420 "Leasing en soortgelijke schulden".

Verschuldigd bedrag

Bij het begin van het contract wordt het door de leasingnemer verschuldigde bedrag vastgesteld door het geheel van de gespreide afbetalingen.

Voorbeeld

Basisgegevens van het huurfinancieringscontract

- Bedrag van het goed = 6 300 000

- In kapitaal gebrachte waarde in het contract = 6 000 000

- In het contract voorziene optie = 300 000

- Financiële lasten = 1 260 000

- Huurprijs van de vernieuwing = 122 500

- Duur van het contract = 5 jaar

Toepassing van het reële percentage op het nog verschuldigde saldo aan het begin van elke periode. Driemaandelijkse huur (6 000 000 + 1 260 000) : (4 H 5) = 363 000

Aflossingstabel

De aflossingstabel wordt bij het contract gevoegd en ziet er als volgt uit :

  KAPITAAL INTERESTEN
 
1ste jaar 1995
2de jaar 1996
3de jaar 1997
4de jaar
5de jaar 1999
1 032 000
1 116 000
1 200 000
1 284 000
1 368 000
420 000
336 000
252 000
168 000
84 000
1 452 000
1 452 000
1 452 000
1 452 000
1 452 000
  6 000 000 1 260 000 7 260 000

Boekhoudkundige verwerking

Aan het begin van het contract worden de rekeningen van de schulden gecrediteerd met de bedragen die het terug te betalen kapitaal vertegenwoordigen.

De tegenpost is de rekening 25 "Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht".

De rekeningen van de schulden worden gedebiteerd bij de gespreide afbetalingen.

Boeking van het contract

251 Materieel in leasing 6 000 000
 
172 aan Leasingschulden   6 000 000

Herkwalificering van de kortlopende schulden

172 Leasingschulden 1 032 000
 
422 aan Leasingschulden die vervallen binnen het jaar   1 032 000

De terugbetalingsfactuur zal ieder kwartaal worden opgestuurd en zal als volgt worden geboekt (centralisatie voor het jaar)

422 Leasingschulden vervallend binnen het jaar 1 032 000
 
650 Interesten op leasingschulden 420 000  
411 Terug te vorderen BTW 304 920  
440 aan Leveranciers - leasing   1 756 920

422 Leasingschulden die vervallen
1ste kw. 244 000  (2) 1 032 000
2de kw. 252 000  
3de kw. 264 000  
4de kw. 271 500  
TOTAAL 1 032 000  

650 Interesten op leasingschulden
1ste kw. 119 000  
2de kw. 110 500  
3de kw. 99 000  
4de kw. 91 500  
TOTAAL 420 000  

440 Leveranciers leasing
Bk 439 230 1ste kw. 439 230
Bk 439 230 2de kw. 439 230
Bk 439 230 3de kw. 439 230
    4de kw. 439 230
TOTAAL 1 317 690 1 756 920

411 Terug te vorderen BTW
1ste kw. 76 230  
2de kw. 76 230  
3de kw. 76 230  
4de kw. 76 230  
TOTAAL 304 920  

Opmerking :

Het in rekening 251 gedebiteerde bedrag zal worden afgeschreven volgens de gebruiks- of levensduur van het goed, bepaald door de raad van bestuur in de waarderingsregels. De afschrijvingsduur kan verschillend zijn van de duur van het contract (D 6902 - C 2509).

Optie bij het verstrijken van het contract

Indien het contract voorziet dat de leasingnemer gebruik kan maken van de aankoopoptie aan het einde van het contract, dient deze verbintenis door de volgende boeking te worden vastgelegd

050 Aankoopverbintenissen 300 000
 
051 aan Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop   300 000

Indien het bedrag van de restwaarde gelijk is aan of meer bedraagt dan de grens van 15% van het door de leasinggever geïnvesteerde kapitaal, kan het niet worden geregeld door deze bepalingen en wordt het een huurcontract. (In dat geval kan de optie in een verlenging van het contract voorzien, aan het einde ervan). GRENS: 15% van 6 300 000 = 945 000

610 Huur en huurlasten    
650 Interesten op leasingschulden    
411 Terug te vorderen BTW    
440 aan Leveranciers - leasing    

Aan het einde van het contract maakt de leasingnemer geen gebruik van de optie en geeft het goed terug.

2509 Aflossingen op materieel in leasing 6 000 000
 
2510 aan Materieel in leasing   6 000 000

051 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop 300 000
 
050 aan Verplichtingen tot aankoop   300 000

Aan het einde van het contract huurt de nemer opnieuw voor een jaar, dat kan worden verlengd. De rekeningen blijven ongewijzigd en de huurfactuur wordt geboekt als volgt:

610 Huur en huurlasten 122 500
 
411 Terug te vorderen BTW   25 725
440 aan Leveranciers - leasing   148 225

De nemer maakt gebruik van de aankoopoptie. De factuur voor de eigendomsoverdracht van het goed geeft de volgende boekingen:

23 of 24 Materieel (......) 300 000
 
23 of 24 Materieel (......) 6 000 000  
411 Terug te vorderen BTW (300 000 x 21%)   63 000
440 aan Leveranciers - leasing   363 000
251 Materieel in leasing   6 000 000

2519 Afschrijvingen op materieel in leasing 6 000 000  
23/24 x 9 aan Afschrijvingen   6 000 000

051 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop 300 000
 
050 aan Verplichtingen tot aankoop   300 000

Laatst gewijzigd op 11/08/2005 11:35:00