Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 69 - 31.01.00 - De A.O.I.F. na één jaar werking

Editie van 31 januari 2000

De A.O.I.F. na één jaar werking

    Auteur:
    José HAUSTRATE
    Lid van de Nationale Raad

Op 5 oktober 1999 viel het tiende jaarrapport van de Algemene diensten van het Ministerie van Financiën over 1998 in de brievenbus. Voor het eerst verschenen commentaar en cijfers over de werking van de nieuwe fiscale administratie A.O.I.F. (Administratie voor ondernemings- en inkomensfiscaliteit), operationeel sinds 1998.

Vergelijking aantal onderzochte dossiers

- Administratie van de directe belastingen: D.B.

- Administratie van de ondernemings- en inkomstenfiscaliteit: A.O.I.F.

1. Aantallen in absolute cijfers

 

D.B.

A.O.I.F.

TOTAAL

Handelaars, vrije beroepen en landbouwers

559.199

3.599

562.798

Vennootschappen

312.172

5.431

317.603

TOTAAL

871.371

9.030

880.401

2. Aantallen in percenten

2.1. Verticaal : % gecontroleerde natuurlijke personen en % gecontroleerde vennootschappen

 

D.B. - %

A.O.I.F.- %

TOTAAL

Handelaars, vrije beroepen en landbouwers

64,20

39,90

104,10

Vennootschappen

35,80

90,10

95,90

TOTAAL

100,00

100,00

200,00

2.2. Horizontaal : % gecontroleerde dossiers door D.B. en % gecontroleerde dossiers door A.O.I.F.

 

D.B. - %

A.O.I.F.- %

TOTAAL

Handelaars, vrije beroepen en landbouwers

99,40

0,60

100,00

Vennootschappen

98,30

1,70

100,00

TOTAAL

99,00

1,00

100,00

3. B.T.W.

 

AANTAL

%

Handelaars, vrije beroepen en landbouwers

2.710

36,22

Vennootschappen

4.772

63,78

TOTAAL

7.482

100,00

4. Totaal van de belastingsupplementen, inclusief administratieve sancties (in duizendtallen BEF)

 

AANTAL

%

Inkomstenbelastingen
Natuurlijke personen
Vennootschappen


1.078.297
22.012.145


4,25
86,76

TOTAAL

23.091.145

91,01

BTW
Natuurlijke personen
Vennootschappen


356.135
1.924.315


1,40
7,89

TOTAAL

2.280.450

8,99

ALGEMEEN TOTAAL

25.371.595

100,00

5. Inkomstenverhogingen, bedrag - procent akkoord of niet akkoord

 

% met akkoord

% zonder akkoord

TOTAAL

Inkomstenbelastingen

45,13

54,87

100,00

BTW

75,89

24,11

100,00

6. Aantal dagen controle - aantal gecontroleerde dossiers - sancties

 

aantal dagen

aantal dossiers

Verhouding sancties

Inkomstenbelastingen

 

18.644

2,73 %

 

246.577

 

 

BTW

 

17.658

16,24 %

7. Conclusies

Deze cijfers leiden tot enkele conclusies :

* Hoewel het aantal vennootschappen slechts 37,75 % bedraagt van het totaal aantal belastingplichtigen heeft de A.O.I.F. vooral (60,10 %) vennootschappen gecontroleerd. Bij de directe belastingen wordt de verhouding van 35,8 % wel gerespecteerd.

* Het aantal onderzochte dossiers door de A.O.I.F. bedraagt slechts 1 % van het totale aantal te onderzoeken dossiers (D.B. + A.O.I.F. samen).

* Het bedrag van 25.371.595 BEF belastingsupplement moet gerelativeerd worden daar, vooral inzake B.T.W., tal van nuloperaties bestaan, die niet blijken uit deze cijfers.

* Het aantal niet-akkoorden is beduidend hoger bij de D.B. (54,87 %) dan bij de B.T.W. (24,11 %). Wellicht is de oorzaak te vinden bij het verschil in fiscale druk, bij de inkomstenbelasting tot 60 % en in reële termen zelfs merkelijk hoger, terwijl de B.T.W.-tarieven slechts 6 %, 12 % en 21 % bedragen. Mijns inziens wordt inzake vennootschapsbelasting ook veel te snel toepassing gemaakt van de bijzondere aanslag van 309 %.
Inzake inkomstenbelastingen zou men in het kader van het "behoorlijk bestuur" ook mogen verwachten dat de fiscale administratie de belastingplichtige in het bericht van wijziging correct zou informeren omtrent de uiteindelijke afrekening, hetgeen wel het geval is in de correctieopgave inzake B.T.W., waar én de verschuldigde B.T.W. én de verhogingen in absolute bedragen worden vermeld.

* Blijkbaar werden slechts 986 – nl. 18.644 min 17.658 – of slechts 5% (nl. 986 t.o.v. 18.644) – dossiers van niet-BTW-plichtigen gecontroleerd hetgeen ons bijzonder weinig lijkt te zijn.

* Per dossier noteren wij gemiddeld 6,79 werkdagen (nl. 246.577/(18.644+17.658) of 246.577/36.302) polyvalente controle m.a.w. in de regel met twee of soms zelfs drie fiscale ambtenaren. Per dossier worden er gemiddeld 13,58 mandagen gepresteerd, nl. 246.577/36.302/2 of 246.577/18.151. Dit impliceert dat gemiddeld 34 – nl. 230*2 personen/13,58 – dossiers per jaar worden behandeld.

8. Algemene conclusie :

Uit het beperkt aantal gecontroleerde dossiers kan worden afgeleid dat in 1998 de A.O.I.F.-administratie zich eerder opstelde als een B.B.I.-administratie. De lange duurtijd van de controles – drie à vier maanden en zelfs meer dan één jaar – alsmede het laag aantal gecontroleerde dossiers moet de hoofdzorg zijn van de betrokken verantwoordelijken. De selectie van de te controleren dossiers is vandaag dus uitermate belangrijk. Terzake zal het jaarrapport over 1999 sprekender zijn gezien 1998 slechts een start was met aanpassingsproblemen. Er werden evenwel slechts 1 % van de dossiers door de A.O.I.F. nagezien terwijl dit er 16,67 % – nl. 100 gedeeld door de geplande zesjaarlijkse controle – had moeten zijn: de B1/B6- of C1/C6-indeling zou er op basis van de gegevens 1998 één zijn van B1/B100 of C1/C100. M.a.w. elke eeuw een grondige controle en dit was zeker niet het oorspronkelijke opzet. Elke reorganisatie moet evenwel kinderziekten doormaken.

Laatst gewijzigd op 11/08/2005 11:35:00