Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 110 - 15.12.01 - Toegang tot het beroep - registratie

Editie nr 110 van 15 december 2001

Toegang tot het beroep - Registratie - Erkenning

  Auteur:
  Françoise PHILIPPE
  Ondervoorzitster BIBF

1. Toegang tot het beroep

A. Elke KMO, eenmanszaak of vennootschap die een activiteit wenst uit te oefenen waarvoor een inschrijving in het handelsregister of het ambachtsregister vereist is, dient te bewijzen dat zij over voldoende kennis van bedrijfsbeheer beschikt aan de hand van een vestigingsattest dat toegang geeft tot het beroep.

Om dat attest te bekomen, moet men zijn kennis bewijzen door - hetzij een getuigschrift afgeleverd door een erkende instelling

 • hetzij een ervaring van minimaal 3 jaar als zelfstandige in hoofdberoep
 • hetzij een ervaring van minimaal 5 jaar als zelfstandige in bijberoep, loontrekkende of helper van een zelfstandige
 • hetzij door te slagen in een examen voor de centrale jury van het ministerie van Middenstand.

  NB: De ervaring moet verworven zijn binnen een periode van vijftien jaar voor de aanvraag.

  B. Daarnaast is, voor bepaalde gereglementeerde beroepen (17 in de bouwsector), specifieke beroepskennis vereist. Men zal dus moeten beschikken over een attest dat toegang geeft tot het beroep of de beroepen die specifiek zijn voor de beoogde activiteit.

  Om dat attest te bekomen, moet men zijn kennis aantonen door

 • hetzij een diploma van een erkende instelling
 • hetzij een ervaring van minimaal 5 jaar (7 jaar voor centrale verwarming) verworven in een onderneming met toegang tot het beroep en actief in dat domein.
  De ervaring moet zijn verworven binnen een periode van vijftien jaar voorafgaand aan de aanvraag.
 • hetzij door te slagen voor een examen voor de centrale jury van het ministerie van middenstand.

  Het dossier moet worden ingediend bij de Kamer van Ambachten en Neringen van de provincie waar de aannemer zich wil vestigen.

  Indien de aannemer niet aan de vereiste criteria beantwoordt, kan het bewijs van de bekwaamheden op technisch vlak of op het vlak van bedrijfsbeheer worden geleverd door een of meer personen die actief zijn in de onderneming (meewerkende echtgenoot, personeelslid,…). Indien de persoon die de toegang tot het beroep inbrengt, de onderneming moet verlaten, wordt een termijn van zes maanden toegekend om die persoon te vervangen.

  Als het gaat om een jonge aannemer die activiteiten wil voortzetten na overlijden van zijn vader, beschikt hij over een termijn van 3 jaar (vanaf zijn meerderjarigheid) om alles in orde te brengen.

  Als het gaat om de overname van een bedrijf beschikt de overnemer over een termijn van een jaar om alles in orde te brengen.

  Sancties:

 • strafrechtelijke sanctie: boetes en/of gevangenisstraffen -
 • sluiting van de onderneming op laste van de rechtbank
 • mogelijkheid voor elke geïnteresseerde om een aanvraag tot stopzetting van de activiteit in te dienen.
 • Volledige nietigheid van bepaalde contracten afgesloten door de aannemer

  2. Registratie

  Een aannemer die onroerende werken uitvoert, heeft er alle belang bij om een registratie als aannemer aan te vragen bij de Voorzitter van de Registratiecommissie van de provincie waar de maatschappelijke zetel van de onderneming gevestigd zal zijn. De aanvraag wordt verstuurd via aangetekend schrijven op een speciaal formulier dat kan worden bekomen bij diezelfde commissie.

  Er bestaan 28 registratiecategorieën naargelang de aard van de uitgeoefende activiteit.

  Daarnaast moet een persoon die een beroep doet op een aannemer erover waken dat hij werkt met een geregistreerd aannemer.

  A. Het voordeel van het BTW-tarief van 6 % voor renovatiewerken aan woningen van ouder dan 15 jaar wordt voorbehouden voor werken uitgevoerd door geregistreerde aannemers (5 jaar tot eind 2002).

  B. Elke persoon die de uitvoering van onroerende werken toevertrouwt aan een niet-geregistreerd aannemer, kan aansprakelijk worden gesteld voor sociale en fiscale schulden van die aannemer.

  Die aansprakelijkheid geldt niet voor natuurlijke personen die uitsluitend voor privé-doeleinden werken hebben laten uitvoeren.

  Deze aansprakelijkheid is beperkt tot :
  - 50 % van de totale prijs van de werken (excl. BTW) voor schulden t.o.v. RSZ
  - 35 % van de totale prijs van de werken (excl. BTW) voor schulden t.o.v. de fiscus

  C. Indien de aannemer niet of niet meer geregistreerd is op het ogenblik van de betaling van de factuur, dient de bouwheer 30 % van het verschuldigde bedrag excl. BTW in te houden en daarvan 15 % door te storten aan de RSZ en 15 % aan de fiscus. Die inhoudingen worden afgetrokken van de bedragen waarvoor hij aansprakelijk is (zie B).

  D. Indien de inhoudingen niet verricht en gestort worden, kan de bouwheer een administratieve boete opgelegd krijgen vanwege de R.S.Z. en de fiscus waarvan het bedrag gelijk is aan het dubbel van de som die had moeten worden gestort, boven op het bedrag waarvoor hij aansprakelijk is.

  3. Erkenning

  Om in aanmerking te kunnen komen voor een openbare aanbesteding met een waarde zonder BTW van meer dan 2 miljoen BEF (50.000 EUR vanaf 1.01.2002) of 3 miljoen BEF (75.000 EUR vanaf 1.01.2002) moet een onderneming, naargelang het soort activiteit:
  - hetzij de vereiste erkenning hebben;
  - hetzij bij zijn inschrijving een dossier hebben gevoegd waarin wordt bewezen dat de onderneming wel degelijk beantwoordt aan de voorwaarden van het erkenningreglement en dat ze dienaangaande een ministerieel besluit heeft bekomen voor de betrokken aanbesteding.

  Dankzij de erkenning is het mogelijk om aannemers te kiezen met de nodige technische en financiële waarborgen om de uitvoering van openbare aanbestedingen tot een goed einde te brengen.

  De aannemers zijn aldus onderverdeeld in categorieën en subcategorieën op technisch niveau en daarbinnen in acht financiële klassen.

  Bijv.: de erkenning in klasse 1 gaat gepaard met bepaalde basisvoorwaarden (toegang, registratie,…), voor een erkenning klasse 2 gelden daarnaast nog bepaalde financiële voorwaarden,…

  Een voorlopige erkenning, die geldt gedurende 20 maanden en maximaal tweemaal vernieuwd kan worden, is er voor:

 • nieuwe ondernemingen .
 • ondernemingen die de betrokken activiteit minder dan 5 jaar uitvoeren.

  Het dossier voor aanvraag van een erkenning moet worden ingediend bij het
  Ministerie van Verkeer en Infrastructuur,
  Directie Erkenning van Aannemers, Résidence Palace,
  Wetstraat 155 in 1040 BRUSSEL.

  Dit artikel kon worden gemaakt dankzij de inlichtingen bekomen bij de Confederatie Bouw. De website Confederatiebouw biedt u alle bijkomende informatie evenals lijsten van de beroepen waarop dit artikel betrekking heeft.


 • Laatst gewijzigd op 31/10/2011 14:28:00