Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 109 - 30.11.01 - IAS 8 - Netto resultaat van het boekjaar
ias 8 (ndl)

Editie n° 109 van 30 november 2001

IAS 8 : Netto-resultaat van het boekjaar, fundamentele fouten en wijziging boekhoudmethoden

    Auteur:
    Françoise PHILIPPE
    Ondervoorzitter BIBF

Gewone resultaten

Het netto-resultaat van het boekjaar omvat het resultaat van de gewone activiteiten.

Het bestaat uit de kosten en opbrengsten met betrekking tot de gewone activiteiten van de onderneming. Een voor het goed begrip van de jaarrekening belangrijk resultaat moet daarbij afzonderlijk vermeld worden, zoals b.v. :
- waardering tegen lagere marktwaarde van voorraden;
- herstructureringsvoorzieningen;
- terugneming van voorzieningen;
- regelingen van geschillen;
- realisatie van vaste activa.

Buitengewone resultaten

Gebeurtenissen of transacties die losstaan van de gewone activiteiten van de onderneming en waarvan niet verwacht wordt dat zij zich frequent of regelmatig opnieuw zullen voordoen.

Voorbeelden hiervan zijn :
- onteigening van activa;
- natuurramp.

Fundamentele fouten

Fouten die ontdekt worden in de loop van het boekjaar en die van die omvang zijn dat de jaarrekening van een vorig boekjaar of van vorige boekjaren niet langer als betrouwbaar beschouwd kunnen worden, zoals :
- rekenfouten, fouten in de toepassing van de boekhoudmethode;
- slechte interpretatie van de feiten;
- fraude of onachtzaamheid.

Een fout m.b.t. vroegere boekjaren kan gecorrigeerd worden hetzij door herstel van de fout in het boekjaar waarin zij werd gemaakt (voorkeurbenadering), hetzij door correctie van de fout in het boekjaar waarin zij wordt ontdekt.

De onderneming zal daarbij melding maken van :
- de aard van de fundamentele vergissing;
- het bedrag van de correctie van het boekjaar en van de voorgaande boekjaren;
- het feit dat de vergelijkende informatie herwerkt werd of dat de herwerking van deze informatie onmogelijk was.

Wijziging van boekhoudmethode

Een boekhoudmethode kan enkel worden gewijzigd wanneer dit wordt opgelegd door een reglementering of door een standardsetter, of indien een dergelijke wijziging leidt tot een meer gepaste voorstelling van de financiële staten.

Een wijziging van de boekhoudmethode dient retrospectief verwerkt te worden. Indien het bedrag dat zou voortvloeien uit deze verwerking echter niet op redelijke wijze bepaald kan worden, dient een wijziging prospectief verwerkt te worden.

Retrospectief betekent dat men doet alsof de nieuwe methode steeds werd toegepast.

Prospectief wil zeggen dat de nieuwe methode slechts wordt toegepast op nieuwe transacties of gebeurtenissen.

De onderneming zal daarbij melding maken van:
- de redenen voor de wijziging;
- het bedrag van de aanpassing voor het boekjaar, voor elk voorgesteld boekjaar en voor de vorige boekjaren;
- het feit dat de vergelijkende informatie herwerkt werd of dat de herwerking van deze informatie onmogelijk was.

 

Laatst gewijzigd op 11/08/2005 11:35:00
Navigatie
  • TERUG