Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 107 - 31.10.01 - IAS 7 Kasstroomoverzicht
IAS 7 (NL)

Editie nr 107 van 31 oktober 2001

IAS 7 : Het kasstroomoverzicht

    Auteur
    Françoise PHILIPPE
    Ondervoorzitter BIBF

IAS 1 bepaalt dat het kasstroomoverzicht integraal deel uitmaakt van de jaarrekening. (voor een bespreking van IAS 1 : zie Pacioli, nr. 85 van 31 oktober 2000). Dit overzicht is verplicht, ongeacht de onderneming of de activiteit die deze onderneming verricht. Over de norm wordt nog steeds gediscussieerd, wat betekent dat deze in de toekomst nog gewijzigd kan worden.

Dit overzicht moet de gebruikers van de jaarrekening in de mogelijkheid stellen:

- het vermogen van de onderneming te beoordelen om geldstromen te genereren

  • geldmiddelen : kasmiddelen en zichtdeposito’s
  • geldmiddelen-equivalenten: heel liquide korte termijn-beleggingen die gemakkelijk omgewisseld kunnen worden in geld en een verwaarloosbaar risico inhouden

- de wijzigingen in het netto-actief van de onderneming te beoordelen;
- haar financiële structuur te beoordelen (haar liquiditeit en haar solvabiliteit);
- haar vermogen om de omvang van de geldstromen en het tijdschema ervan te wijzigen;
- de geldstroom en de bedrijfsprestaties van verschillende ondernemingen te vergelijken;
- dankzij de inlichtingen m.b.t. de historiek, het zekere karakter van de toekomstige geldstromen, de juistheid van de vroegere ramingen en de relatie tussen de rentabiliteit en de geldstromen te controleren.

Het kasstroomoverzicht moet een voorstelling geven van de geldstromen, gerangschikt volgens operationele, investerings- en financieringsactiviteiten

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten zijn de belangrijkste activiteiten die inkomsten genereren en andere activiteiten die noch investeringsactiviteiten, noch financieringsactiviteiten zijn.

Directe methode

Voorstelling van de categorieën van in- en uitgaande brutothesaurie.

Ontvangen van klanten
Betaling van leveranciers
Betaling van Bezoldigingen
Kasstroom uit de operatie activiteiten
Betaalde interesten
Betaalde belastingen
Kasstroomvoor uitzonderlijke elementen
Vergoedingen vanwege de verzekeringsmaatschappij
Nettokasstroom uit de bedrijfsactiviteiten
5000 EUR
- 2700 EUR
- 900 EUR
1400 EUR
-150 EUR
-300 EUR
950 EUR
300 EUR
1250EUR

Indirecte methode

Voorstelling van het netto-resultaat, aangepast aan de gevolgen van de transacties zonder invloed op de geldmiddelen, aan de verschuivingen of regularisaties van vroegere of toekomstige in- of uitgaande geldmiddelen en aan de elementen van opbrengsten of kosten van geldsstromen m.b.t. investeringen of financiering.

Winst voor belastingen en uitzonderlijke elementen
Afschrijvingen
Wisselverschillen
Financiële opbrengsten
Financiële lasten
Bedrijfswinst voor wijzing in de behoefte aan bedrijfskapitaal
550 EUR
350 EUR
50 EUR
- 300 EUR
400 EUR
1050 EUR
Toename van de handelsvorderingen en andere debiteuren
Vermindering van de voorraden
Toename van de leveranciers Kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten
-150 EUR
500 EUR
250 EUR 1650 EUR
Betaalde interesten
Betaalde belastingen Kasstroom voor uitzonderlijke elementen
- 400 EUR
- 300 EUR 950 EUR
Vergoedingen van verzekerzingsmaatschappij

Nettokasstroom uit de bedrijfsactiviteiten

300 EUR
 
1250 EUR

Investeringsactiviteiten

Onder investeringsactiviteiten verstaan we de investeringen en desinvesteringen van vaste activa op lange termijn en andere tijdelijke beleggingen tenzij deze worden gerekend tot de geldmiddelen.

Verwerving van een dochteronderneming
Aankoop van een machine
Verkoop van een machine
Geïnde dividenden Nettokasstroom uit de investeringsactiviteiten
-300 EUR
- 1000 EUR
750 EUR
400 EUR -150 EUR

Financieringsactiviteiten

Financieringsactiviteiten zijn de wijzigingen in de omvang en in de samenstelling van het eigen vermogen en de schulden van de onderneming.

Kaapitaalverhoging door uitgifte van aandelen
Kredietopbrensten op lange termijn
Terugbetaling van lening
Betaalde dividenden Nettokasstroom uit de financieringsactiviteiten
400 EUR
300 EUR
- 100 EUR
- 200 EUR 400 EUR
Nettotoename geldmiddelden en equivalenten
Geldmiddelen en equivalenten bij de aanvang van de periode
Gelmiddelen en equivalenten op het einde van de periode
1.500 EUR
+ 700 EUR
2.200 EUR

De IAS-normen in het Engels kunnen worden verkregen bij het IASB (e-mail: IASB ).

In het Frans kunnen ze worden verkregen bij : Expert-Comptable Média, Rue de Courcelles, 88 te F-75008 PARIS (FRANKRIJK).

De Nederlandse vertaling wordt momenteel voorbereid.

Laatst gewijzigd op 11/08/2005 11:35:00
Navigatie
  • TERUG