Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 102 - 15.07.99 - gratis eerstelijns advies

Edition n° 102 du 15 juli 2001

BIBF - GRATIS EERSTELIJNS ADVIES - WET VAN 22/04/1999

Het derde lid van artikel 51 van de wet van 22/04/1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen bepaalt dat:

"De Nationale Raad kan tevens de regels bepalen volgens dewelke de leden een gratis eerstelijns advies verstrekken aan ondernemingen die erom verzoeken in de loop van hun eerste activiteitenjaar "

DOELSTELLING

De wet wil de leden van het BIBF

belasten met het verstrekken van een gratis eerstelijns advies

aan ondernemers die erom verzoeken

in de loop van hun eerste activiteitenjaar

De wet laat aan de Nationale Raad van het Instituut de zorg om de regels op te stellen die moeten worden gevolgd voor de organisatie van die gratis dienstverlening.

INTERPRETATIE VAN DE BASISCRITERIA

Wat moet verstaan worden onder:

"leden": die term omvat de leden, erkende boekhouders(-fiscalisten) van het BIBF.

"gratis eerstelijns advies":

- informeel mondeling advies zonder ereloonnota.

- Wanneer toch een schriftelijk document wordt opgemaakt, dient op het document voorafgaandelijk het volgende te worden vermeld:

"Dit advies wordt verstrekt in het kader van het gratis eerstelijns advies voorgeschreven door artikel 51§ 3 van de wet van 22/04/99 zoals bekrachtigd door de Nationale Raad van het BIBF en rekening houdend met de verklaring op eer van de klant volgens dewelke hij voordien nooit zelfstandig is geweest en bijgevolg niet beschikte over enig BTW-nummer en/of handelsregisternummer, zowel in de hoedanigheid van natuurlijke persoon als in die van zaakvoerder van een rechtspersoon"

Dat document zal worden opgemaakt in twee originele exemplaren die allebei ondertekend worden door de klant en de boekhouder, en waarvan elk een exemplaar ontvangt. Dat kan dienen om het feit te verantwoorden dat een prestatie werd geleverd zonder ereloonnota (BTW, belastingen).

Het gratis eerstelijnsadvies houdt dus niet in : het voeren van de boekhouding of het verwerken van de fiscale aangiftes inzake directe en indirecte belastingen.

"ondernemers die erom verzoeken"

Het verzoek om advies moet rechtstreeks van de ondernemer uitgaan en niet van een andere tussenpersoon.

"in de loop van hun eerste activiteitenjaar":

Worden alleen bedoeld, personen die nooit zelfstandig zijn geweest

Worden daar bijgevolg van uitgesloten: bv:

- de zelfstandige die een nieuwe (bijkomende) activiteit start of die van activiteitendomein verandert.

- de zelfstandige die zijn activiteit voordien als natuurlijke persoon uitoefende en die beslist om over te schakelen op een vennootschap ORGANISATIE Dat eerstelijns advies kan verstrekt worden: 1) Ofwel, door de boekhouder in zijn eigen kantoor 2) Ofwel, in samenwerking met:

- de Balies in het kader van de rechtsbijstand (gratis advies in de Justitiepaleizen in samenwerking met de advocaten). - de permanenties van beroepsfederaties en - verenigingen. In die gevallen dienen voor elke zitting twee boekhouders met een verschillend profiel samen te komen (Pers.B./Ven.B. of boekhouding/fiscaliteit). In ieder geval dienen de betrokken boekhouders verplicht in orde te zijn op het vlak van: - ledenbijdrage - verzekering - permanente vorming - vrij van tuchtstraf Aangezien ze niet vergoed worden voor hun prestaties, zouden de boekhouders die zich vrijwillig inzetten voor dit soort van medewerking (Balies...), gratis kunnen deelnemen aan de seminaries van het BIBF.


Laatst gewijzigd op 28/04/2006 12:31:00