Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 96 - 15.04.01 - De electronische BTW aangifte

Editie nr 96 du 15 april 2001

Elektronische BTW - aangiften

Zoals U onlangs via de pers kon vernemen, heeft de Heer A. Zenner, regeringscommissaris belast met de vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude, zijn ambitieus actieplan voor de komende jaren uitgebreid toegelicht.

Een van de doelstellingen is om, stapsgewijs, te komen tot een fiscale aangifte via het internet. In afwachting van de nodige juridische instrumenten (elektronische handtekening) en van garanties inzake veiligheid en vertrouwelijkheid, werd reeds een eerste stap gezet in de vorm van de elektronische BTW-aangifte (EDIVAT). Het betreft een aangifte die nog niet via het internet zal verlopen, maar via een eigen netwerk.

Het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) werd actief betrokken bij de uitwerking van dit pilootproject inzake elektronische informatie-uitwisseling met de fiscale administratie. Samen met het kabinet van de Heer A. Zenner, en de top van de fiscale administratie werd een systeem van elektronische BTW-aangifte uitgewerkt dat momenteel getest wordt met medewerking van een erkend boekhouder(-fiscalist). Dit onderstreept nogmaals het vertrouwen dat het BIBF geniet bij de hoogste fiscale autoriteiten en de belangrijke rol die de boekhouders(-fiscalisten) kunnen spelen bij de administratieve vereenvoudiging. Mede dankzij de actieve medewerking van het BIBF werd een praktisch werkbaar systeem uitgewerkt dat de nodige garanties inzake veiligheid biedt.

Na afloop van de testfase, zal het systeem (in een eerste fase) kunnen gebruikt worden door alle erkende boekhouders(fiscalisten) die een - nog vast te stellen - aantal periodieke aangiftes verwerken. Het spreekt voor zich dat wij U op dat ogenblik (najaar 2001) via Pacioli uitgebreid zullen informeren over de praktische en juridische voorwaarden om toe te treden tot dit systeem van elektronische BTW-aangiftes (EDIVAT)

Hieronder geven wij U alvast een volledig overzicht van het actieplan van de Heer A. Zenner met betrekking tot deze materie.

Elektronische aangiften

De fiscale aangiften worden momenteel uitsluitend op papier uitgevoerd, wat belangrijke financiŽle kosten, een verspilling van papier en een substantieel risico op coderingsfouten naargelang van de verschillende handelingen ervan met zich meebrengt.

De technische vooruitgang inzake netwerken en de recente ontwikkelingen met betrekking tot de elektronische handtekening zou aan de belastingplichtigen de mogelijkheid moeten bieden hun aangiften elektronisch te verzenden.

Deze ontwikkeling zal in verschillende stappen gebeuren.

A. BTW-aangiften via de EDI-technologie

Op termijn zouden de elektronische aangiften moeten steunen op een voor het grote publiek toegankelijk model zoals het Internet, gecombineerd met geavanceerde elektronische handtekeningen die gecertificeerd worden door een hiertoe geaccrediteerd organisme.

Het is moeilijk op zeer korte termijn elektronische aangiften op grote schaal in te voeren. Een fase van leer- en inlooptijd zal waarschijnlijk noodzakelijk zijn, zowel voor de administratie als voor de gebruikers.

Bijgevolg heeft FinanciŽn, in afwachting van "de" elektronische aangifte voor het grote publiek, beslist om een eerste kleinschalig project op korte termijn te lanceren. Dit project beoogt de introductie van BTW-aangiften op een specifiek elektronisch formaat (EDI) dat steunt op nog af te sluiten protocollen tussen de fiscus en professionele gebruikers - BIBF boekhouders-fiscalisten (wat toelaat om geen gebruik te moeten maken van elektronische handtekeningen).

Dit project, EDIVAT genoemd, heeft het voordeel om snel operationeel te kunnen zijn bij een relatief beperkte gebruikersgroep. Het steunt inderdaad op een partnerschap tussen enerzijds de erkende boekhouders-fiscalisten en anderzijds de administratie.

Een testfase, gerealiseerd met de hulp van vier boekhoudkundige en fiscale operatoren, is voorzien in de loop van het eerste semester van dit jaar. Eens deze testfase beŽindigd, zullen de elektronische aangiften daadwerkelijk kunnen opstarten, en dit zonder "back-up" papier.

Het EDI-formaat is zeker voorbehouden voor een relatief gespecialiseerd publiek. Het praktisch gevolg van het project zal waarschijnlijk niet verwaarloosbaar zijn omdat 60 % van de BTW-aangiften momenteel worden ingediend door leden van professionele organisaties die rechtstreeks betrokken zijn bij het EDIVAT-project en die dikwijls dit formaat aanwenden.

De technische eigenschappen van het project zullen trouwens gepubliceerd worden teneinde het project bekend te maken bij een breder publiek.

De eerste online-tests zouden moeten opgestart worden in april 2001 en het systeem zal operationeel worden in juni 2001.

Samengevat :

  • Testfase (4 kantoren) van de elektronische BTW-aangifte in samenwerking met de professionele organisaties van boekhouders en fiscale consulenten in april 2001.
  • Elektronische BTW-aangifte op EDI-formaat vanaf het tweede semester 2001.

B. Aangiften via internet

Parallel daarmee dient, in samenwerking met de gebruikers, de invoering, via internet, van de BTW-aangifte en de aangiften in de personen- en de vennootschapsbelasting te worden voorbereid. Hiertoe zal een platform bestaande uit publieke en private partners worden opgericht met het oog op de snelle opstarting van de vereiste vergaderingen. Ook hier zal het BIBF haar actieve medewerking verlenen Alzo zullen een aantal leden van de beroepsinstituten aan de komende testfases kunnen deelnemen.

Verscheidene pistes zijn in onderzoek om een snelle veralgemening van de elektronische BTW-aangifte toe te laten. Er werd ook een studie aangevat van de systemen die door onze directe buren, in het bijzonder Frankrijk, worden gebruikt.

Wat de aangiften in de personenbelasting betreft is het momenteel de bedoeling dat in de eerste fase van het project een prototype zal ontwikkeld worden. Dit prototype zal getest worden door een beperkt aantal gebruikers, gekozen onder de vrijwilligers van het personeel van FinanciŽn.

Met het oog op een inwerkingtreding in een tweede fase van het project wordt tezelfdertijd de voorafgaande invulling van de aangifte bestudeerd, en dit enerzijds vanuit het oogpunt van de technische en operationele mogelijkheden en anderzijds vanuit de invalshoek inzake de strijd tegen de fiscale fraude.

Deze voorafgaandelijke invulling zal gesteund zijn op het geheel van de gegevens in het bezit van de administratie, zoals bijvoorbeeld de gegevens afkomstig van de werkgevers. Die inlichtingen moeten uiteraard in het bezit zijn van de administratie vooraleer de aangifte, voor verificatie, naar de belastingplichtige wordt verzonden.

Ook voor wat de vennootschapsbelasting betreft, zal een beperkte groep van gebruikers in het kader van het prototype gekozen worden in samenwerking met de professionele verenigingen en de vertegenwoordigers van de economische beroepen. Naar het voorbeeld van hoe het in zijn werk gaat in sommige buurlanden, is het mogelijk, in de optiek van de oprichting van een eenheid die belast wordt met de controle van de grote ondernemingen, dat op termijn de indiening van sommige aangiften (BTW en vennootschapsbelasting) enkel maar geldig kan worden gedaan langs elektronische weg.

Het elektronisch verzenden van fiscale aangiften veronderstelt het wettelijk bestaan van de elektronische handtekening. De wet van 20 oktober 2000 heeft het gebruik ervan geconcretiseerd in het Belgisch juridisch kader. De administratie beschikt dus over de geschikte juridische middelen waarvan de praktische uitwerking nog te onderzoeken blijft.

De redactie van een lastenboek met het oog op deze uitwerking zal moeten gebeuren in de loop van het eerste semester 2001, de aanbesteding tegen eind 2001.

Verder zal het in ontvangst nemen en de behandeling van de gegevens van de BTW-aangiften en andere documenten behorend tot de domeinen van andere belastingen die elektronisch zullen worden verzonden naar de administratie moeten worden ondersteund door wettelijke en reglementaire maatregelen.

Samengevat:

  • Oprichting van een platform bestaande uit publieke en private partners ter voorbereiding van het indienen van alle belastingsaangiften via internet, en dit prioritair in het domein van de BTW.
  • Testfases van aangiften op basis van een steekproef van gebruikers.
  • Studie van de technische mogelijkheid en van de opportuniteit van de vooraf ingevulde aangiften in verband met het project van het uniek federaal loket.
  • Wettelijke en reglementaire aanpassingen teneinde een legale grondslag te geven aan het proces van captatie en bewaring van de gegevens van de elektronische aangiften.

Laatst gewijzigd op 11/08/2005 11:34:00